Kategoria: Geodezja

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Jednostka ewidencyjna a obręb ewidencyjny

Definicję jednostki ewidencyjnej określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Rozdział. 1. Zgodnie z wymienionym rozporządzeniem § 6. 1.: „Jednostkę ewidencyjną stanowi obszar gruntów położony w granicach administracyjnych...

/ 21 czerwca 2017
Jak znaleźć numer działki ewidencyjnej?

Jak znaleźć numer działki ewidencyjnej?

Najmniejszą jednostką administracyjnego podziału kraju jest działka ewidencyjna. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r. poz. 542), art. 9.1.: „Działkę ewidencyjną stanowi...

/ 12 czerwca 2017
Co to jest działka ewidencyjna?

Co to jest działka ewidencyjna?

Dla celów ewidencji gruntów, statystyki oraz gospodarki Polska pokryta jest jednostkami ewidencyjnymi, które podzielone zostały na obręby ewidencyjne, a te z kolei na działki ewidencyjne. Jednostka ewidencyjna to obszar gruntu w granicach administracyjnych gminy. W skład jednostki administracyjnej gmin, wchodzą...

/ 11 czerwca 2017
TERYT - co to jest?

Co to jest TERYT?

TERYT – Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju – jest to urzędowy rejestr prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie informatycznej. Zasady i cele stosowania Krajowego Rejestru Terytorialnego określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 roku w...

/ 11 czerwca 2017