Poznaj maksymalne stawki podatku od nieruchomości, jakie obowiązują od 1 stycznia 2024 r. Zostały one opublikowane w dniu 1 sierpnia 2023 r. w Monitorze Polskim Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej. Oczywiście, nie we wszystkich regionach kraju będą obowiązywały jednakowe stawki podatku od nieruchomości, bowiem o wysokości stawki na obszarze danej gminy zadecyduje Rada gminy w formie uchwały. Uchwalone przez Radę gminy stawki nie mogą być wyższe od maksymalnych stawek określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów w danym roku.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

 1. grunty;
 2. budynki lub ich części;
 3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 3. użytkownikami wieczystymi gruntów;
 4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
 • wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości;
 • jest bez tytułu prawnego.

Przeczytaj: Podatek od nieruchomości – podstawowe informacje

Wysokość podatku od nieruchomości w 2024 r. – skąd wynikają aktualne stawki?

Stawki podatku od nieruchomości w drodze obwieszczenia ogłasza corocznie Minister Finansów w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Ogłoszone przez Ministra Finansów stawki podatku od nieruchomości stanowią podstawę do określenia stawek podatku, jakie będą obowiązywały na obszarach gmin w roku następnym.

W myśl ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Art. 5., wysokość stawek podatku od nieruchomości, w drodze uchwały, określa Rada gminy, z tym, że stawki nie mogą być wyższe od stawek ogłaszanych przez Ministra Finansów w drodze Obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Górne granice stawek kwotowych określone w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. (Art. 5), obowiązujące w danym roku podatkowym, ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wskaźnik cen, o którym mowa wyżej, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza.

Zgodnie z obowiązujący trybem ustalonym w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, w dniu 17 lipca 2023 r. w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ”Monitor Polski” ukazał się Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego określający wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2022 r., który wyniósł 115,0 (wzrost cen o 15 %) – źródło.

Niezwłocznie po ukazaniu się Komunikatu Prezesa GUS w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych Minister Finansów w Obwieszczeniu z dnia 21 lipca 2023 r. ogłosił górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości jakie będą obowiązywały w 2024 r.

Zgodnie z obowiązująca zasadą obliczone stawki podatku zostały zaokrąglone w górę do pełnych groszy. Na przykład, podatek od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, który w 2023 r. wynosił 5,79 zł od 1 ha powierzchni, po zastosowaniu wskaźnika w wysokości 15 % będzie wynosił 6,6585 zł, co w zaokrągleniu daje – 6,66 zł od 1 ha powierzchni.

Obowiązujące w 2024 r. stawki podatku od nieruchomości

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2024 r. określone przez Radę gminy nie mogą przekroczyć rocznie:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,34 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 6,66 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,71 zł od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 4,39 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 1,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 33,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 15,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 6,76 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 11,17 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli – 2% stawka podatku stanowi 2% wartości budowli określonej na podstawie Art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Określone przez Radę gminy stawki podatku nie mogą być wyższe od tych określonych przez Ministra Finansów.

Zazwyczaj gminy przyjmują stawki podatku od nieruchomości w wysokości równiej górnej granicy, określonej w obwieszczeniu Ministra Finansów.

Górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości na rok 2024 w odniesieniu do stosowanych stawek kwotowych podatku od nieruchomości w 2023 r. przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie podatku od nieruchomościJednostka miary nieruchomościWysokość podatku w zł w 2023 r.Wysokość podatku w zł w 2024 r.
PODATEK OD GRUNTÓW
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków1 m2 powierzchni1,161,34
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych1 ha powierzchni5,796,66
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego1 m2 powierzchni0,610,71
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego1 m2 powierzchni3,814,39
PODATEK OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI
a) mieszkalnych1 m2 powierzchni użytkowej1,001,15
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej1 m2 powierzchni użytkowej28,7833,10
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym1 m2 powierzchni użytkowej13,4715,50
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń1 m2 powierzchni użytkowej5,876,76
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego1 m2 powierzchni użytkowej9,7111,17
PODATEK OD BUDOWLI – stawka podatku stanowi 2% wartości budowli określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Należy mieć na uwadze, że Rada gminy uchwalając stawki podatku od nieruchomości może różnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów gruntów biorąc pod uwagę w szczególności lokalizację tych nieruchomości, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, przeznaczenie i sposób wykorzystywania gruntu.

W przypadku budynków różnicowanie stawek podatku od nieruchomości może wynikać z lokalizacji, sposobu wykorzystywania budynku, rodzaju zabudowy, stanu technicznego oraz wieku budynków.

Natomiast określając faktyczne stawki podatku od nieruchomości dla budynków i budowli niemieszkalnych (wykorzystywanych na potrzeby różnych działalności: np. gospodarczej, leczniczej, statutowej) Rada gminy może je różnicować w zależności rodzaju prowadzonej działalności.

Jak i do kiedy należy płacić podatek od nieruchomości za 2024 r.?

Organem podatkowym właściwym w sprawie podatku od nieruchomości jest wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta, w zależności od położenia nieruchomości.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek (np. dokonano rozbiórki budynku gospodarczego).

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania (gmina).

Osoby fizyczne po otrzymaniu decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości od prezydenta miasta, wójta czy burmistrza, są zobowiązane do wnoszenia podatku od nieruchomości w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w następujących terminach:

 • do dnia 15 marca,
 • do dnia 15 maja,
 • do dnia 15 września
 • do dnia 15 listopada roku podatkowego.

W otrzymanej decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, wójt, burmistrz czy prezydent miasta ustala podatek od nieruchomości z podaniem wysokości rat i terminów, w których podatek powinien być wniesiony na wskazany w decyzji rachunek bankowy.

Wyjątek od zasady wnoszenia podatku w/w ratach i terminach następuje wówczas, gdy nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową. W takie sytuacji osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

W przypadku, gdy wysokość zobowiązania podatkowego od nieruchomości na dany rok podatkowy, nie przekracza najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru, nie wszczyna się postępowania w zakresie podatku, a postępowanie wszczęte umarza się.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:

 1. składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy. Deklaracje powinny być sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
 2. w razie zaistnienia zdarzenia mające wpływ na wysokość opodatkowania w roku podatkowym (w szczególności zmiany sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, bądź zmiany powierzchni przedmiotu opodatkowania) podatnik powinien odpowiednio skorygować deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia;
 3. podatnik powinien wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15. każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Rada gminy może zarządzać pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczać inkasentów i określać wysokość wynagrodzenia za inkaso.

Przeczytaj: Zwolnienie z podatku od nieruchomości – kiedy i komu przysługuje?

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznie 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
 2. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024.
 3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie maksymalnych cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r.

Zdjęcie: Pexels.com

Geoportal360.pl

Posted by Joanna