Jednostka ewidencyjna, jaką zgodnie z rozporządzeniem stanowi gmina, dzieli się na obręby ewidencyjne. Mówi o tym § 7.1 Rozporządzenia ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Co to jest obręb ewidencyjny?

Obręb ewidencyjny to obszar gruntu położony w granicach administracyjnych wsi i sołectw, natomiast w miastach w granicach dzielnic, osiedli i zespołów urbanistycznych.

Obszar obrębu ewidencyjnego może być wyznaczony w terenie naturalnymi granicami wyznaczonymi przez cieki, ulice, linie kolejowe i inne obiekty fizjograficzne.

Na obszarach wiejskich obręb powinien najczęściej obejmować wieś oraz przyległe do tej jednostki osadnicze i z nią związane obiekty fizjograficzne. W szczególnych przypadkach odrębnym obrębem może być część obszaru wsi w granicach sołectwa lub obszar wyodrębnionej organizacyjnie części Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Na obszarach miast obręb może obejmować całe miasto lub jego wydzieloną część, w szczególności w granicach dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego lub obiektu fizjograficznego.

Na odcinkach wybrzeża morskiego granice obrębów powinny być zgodne z linią podstawową morza terytorialnego. Teren zamknięty może stanowić odrębny obręb ewidencyjny zastrzeżony ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa.

Granice obrębów projektowane są przy uwzględnieniu podziału na rejony statystyczne (BREC) i obwody spisowe (BREC).

Przeczytaj: Jednostka ewidencyjna a obręb ewidencyjny

Identyfikator obrębu ewidencyjnego

W jednostce ewidencyjnej obręb jest określony przez jego nazwę i numer lub wyłącznie przez numer.

Natomiast oznaczenie – identyfikator obrębu ewidencyjnego ma postać WWPPGG_R.XXXX, gdzie:

 • WW – kod województwa,
 • PP – kod powiatu w województwie,
 • GG – kod gminy w powiecie,
 • R – jedna z cyfr: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 określająca typ gminy (TERC),
 • XXXX – numer ewidencyjny obrębu w jednostce ewidencyjnej, określony za pomocą liczb całkowitych mieszczących się w przedziale od 0001 do 9999.

Znajomość nazwy bądź numeru ewidencyjnego obrębu pozwala na szybkie znalezienie numeru ewidencyjnego działki.

Jak wyszukać obręb ewidencyjny działki na Geoportalu?

Podobnie, jak przy wyszukiwaniu numeru ewidencyjnego działki, aby dowiedzieć się, jak nazywa się i/lub jaki numer ma obręb ewidencyjny, na którym znajduje się interesująca nas działka, należy wejść na stronę http://www.geoportal.gov.pl/.

Krok 1

Szukanie obrębu ewidencyjnego rozpoczynamy od wejścia w kafelek „Geoportal krajowy.

Wybranie tego kafelka skutkuje uruchomieniem aplikacji mapowej z kompozycją kataster:

Geoportal krajowy - aplikacji mapowa z kompozycją kataster

Źródło: Geoportal.gov.pl – Geoportal krajowy.

Krok 2

Aby uruchomić okno wyszukiwania, należy w lewym górnym rogu mapy kliknąć w przycisk „WYSZUKIWANIA” i wybrać opcję „Szukaj”:

Geoportal krajowy - okno wyszukiwania lokalizacji działki w terenie.

Źródło: Geoportal.gov.pl – wyszukiwanie lokalizacji.

W wyniku tej czynności, w prawym górnym rogu mapy pojawi się dodatkowe okienko „Szukaj”:

Geoportal krajowy - okno wyszukiwania miejscowości

Źródło: Geoportal.gov.pl – dodatkowe okno wyszukiwania.

Aby znaleźć obręb ewidencyjny interesującej nas działki, w oknie “Szukaj” wprowadzamy nazwę miejscowości (obiektu geograficznego), w której położona jest ta działka, np. Olsztyn. Podczas wprowadzania nazwy obiektu generowana jest lista podpowiedzi:

Geoportal.gov.pl – szczegółowe wyszukiwanie.

Źródło: Geoportal.gov.pl – szczegółowe wyszukiwanie.

Wyniki wyszukiwania można zawęzić podając kryterium położenia tzn. wpisując po nazwie obiektu jednostkę podziału terytorialnego Polski, w jakiej obiekt jest położony np. nazwa gminy lub powiatu.

Krok 3

Po wybraniu konkretnego obiektu, np. Olsztyn i kliknięciu “Szukaj” pojawi się jeszcze bardziej szczegółowa lista propozycji do wyboru:

Geoportal.gov.pl – okno wyszukiwania.

Źródło: Geoportal.gov.pl – okno wyszukiwania.

Po najechaniu kursorem myszki na każdą z propozycji zobaczymy na mapie obszar, którego dana nazwa dotyczy. Wybieramy interesującą nas lokalizację, np. „M. Olsztyn, gmina”.

Krok 4

System przeniesie nas na przybliżony widok wybranego obszaru. Za pomocą plusa na suwaku, umieszczonego z lewej strony mapy, zbliżamy mapę do momentu aż pojawią się na niej czerwone kontury poszczególnych działek wraz z ich numerami.

UWAGA: aby na wskazanym przez nas wycinku mapy pojawiły się czerwone kontury poszczególnych działek wraz z ich numerami, należy włączyć dodatkową opcję. W menu dostępnym w prawym górnym rogu, klikamy kwadracik o nazwie „Zawartość mapy” i na liście, która się pojawi zaznaczamy opcję „Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów”.

Aby poznać obręb ewidencyjny interesującej nas działki, należy najpierw zlokalizować ją w terenie. W tym celu wystarczy kliknąć na mapie lewym przyciskiem myszy, przytrzymać ją i przesunąć w stronę obszaru, na którym położona jest działka, dla przykładu działka o numerze ewidencyjnym 59/4:

Geoportal.gov.pl – kontury działek wraz z numerami.

Źródło: Geoportal.gov.pl – kontury działek wraz z numerami.

Krok 5

Aby poznać nazwę i/lub numer obrębu ewidencyjnego działki, w menu po lewej stronie mapy, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na zieloną literkę “i” (jak identyfikacja) i następnie kliknąć lewym przyciskiem myszy na numer interesującej nas działki (59/4).

Po chwili wczyta się okienko z danymi. Najpierw widoczny jest pełny identyfikator – adres administracyjny, który określa położenie działki w układzie terytorialnego podziału kraju:

Geoportal.gov.pl – identyfikator działki.

Źródło: Geoportal.gov.pl – identyfikator działki.

Aby dotrzeć do nazwy i/lub numeru obrębu ewidencyjnego działki należy kliknąć na strzałkę (>). W efekcie rozwinie się lista z kolejnymi informacjami na temat działki, obręb ewidencyjny jest podany na jej końcu:

 • numer (identyfikator) działki,
 • powierzchnia,
 • TERYT,
 • województwo,
 • powiat,
 • gmina,
 • obręb ewidencyjny.
Geoportal.gov.pl – dane dotyczące działki, w tym nazwa i numer obrębu ewidencyjnego.

Źródło: Geoportal.gov.pl – dane dotyczące działki, w tym nazwa i numer obrębu ewidencyjnego.

Dla analizowanego przykładu (działka o numerze 59/4 w Olsztynie) nazwa i numer obrębu ewidencyjnego to OLSZTYN 60.

Przeczytaj: Jak znaleźć numer działki na Geoportalu?

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r., poz. 1034, z późn. zm.).

Foto: Pixabay.com

Geoportal360.pl

Posted by Joanna