Działka ewidencyjna jest najmniejszą jednostką ewidencyjną wg geodezyjnego podziału kraju.

Definicja działki ewidencyjnej została zawarta w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, zgodnie z którym działka ewidencyjna stanowi ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu, jednorodny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych.

Linie graniczne działek ewidencyjnych mogą być naturalne oraz sztuczne. Granice naturalne działek ewidencyjnych wyznaczają najczęściej drogi, rzeki, wąwozy. Granice sztuczne działek ewidencyjnych powstają w wyniku podziałów działek i nowych pomiarów i wydzieleń działek.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Numer ewidencyjny działki

W obszarze obrębu ewidencyjnego działki ewidencyjne są wyróżniane numerami ewidencyjnymi.

Numer ewidencyjny działki (nie mylić z adresem ewidencyjnym działki) ma postać liczby naturalnej np. 1,2,3,4,5, itd.

Numer działki ewidencyjnej w danym obrębie ewidencyjnym jest niepowtarzalny. Nie może się zdarzyć, że na terenie obrębu ewidencyjnego znajdują się dwie działki o takich samych numerach.

W przypadku podziału nieruchomości, działki ewidencyjne powstałe po podziale numeruje się liczbą w postaci ułamka, gdzie licznik stanowi pierwotny numer działki, a mianownik jest najmniejszą liczbą naturalną umożliwiającą wyróżnienie nowej działki w obrębie ewidencyjnym.

Np. działki ewidencyjne powstałe po podziale działki o numerze 1 otrzymają numery odpowiednio: 1/2 i 1/3.

Działka ewidencyjna może być samoistną nieruchomością albo stanowić część nieruchomości składającej się z kilku działek.

W razie połączenia działek ewidencyjnych w jedną działkę, działkę tę oznacza się kolejnym numerem naturalnym, niewykorzystanym w danym obrębie ewidencyjnym (wsi, dzielnicy miasta).

Przeczytaj: Co to jest działka ewidencyjna?

Identyfikator (adres administracyjny) działki

Dla celów statystycznych, gospodarczych i ewidencji gruntów każda działka ewidencyjna oznaczona jest specyficznym identyfikatorem.

Identyfikator działki, zwany też adresem administracyjnym działki, zapisuje się w formie kodu cyfrowego. Każdemu identyfikatorowi odpowiada nazwa własna.

Szczegółowe informacje w sprawie identyfikatorów i nazw tych identyfikatorów zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1989 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

Szczegółowe określenie nazw gmin i ich identyfikatorów wg trójstopniowego podziału terytorialnego kraju zawarto w systemie informatycznym o nazwie TERYT. System ten został upubliczniony poprzez GUS, który umieścił TERYT na stronie internetowej pod adresem: http://eteryt.stat.gov.pl/.

Przykładowy adres administracyjny działki (identyfikator): 020304_2.0008.241, odczytujemy w następujący sposób:

  • 02 – kod województwa dolnośląskiego,
  • 0203 – kod powiatu głogowskiego,
  • 020304_2 – kod gminy Kotla (gmina wiejska),
  • 020304_2.0008 – kod obrębu ewidencyjnego Kulów,
  • 02034_2.0008.241 – kod działki ewidencyjnej o numerze 241.

Przeczytaj także: Jak znaleźć numer działki ewidencyjnej?

Jak znaleźć numer ewidencyjny działki na mapie?

Ostatni element adresu administracyjnego, czyli sam numer działki (241) możemy odczytać na mapie obrębu ewidencyjnego (Kulów), który to obręb bez trudu odnajdziemy korzystając z systemu pod nazwą GEOPORTAL.

Na stronie tej w prawym górnym rogu dostrzeżemy „Geoportal krajowy”. Otwieramy tę aplikację poprzez kliknięcie myszką w polu nazwy. Następnie, również w prawym górnym rogu tego okna, w wolne pole wpisujemy nazwę szukanego obrębu ewidencyjnego (np. Kulów).

Ponieważ znamy położenie administracyjne obrębu, tj. województwo i powiat, z listy wybieramy właściwy obręb poprzez kliknięcie w napis „Szukaj”.

Po otwarciu mapy obrębu, wyszukujemy naszą działkę. Następnie, kursorem zaznaczamy zieloną literkę „i”, która znajduje się po lewej stronie otwartego okna i ponownie najeżdżamy na naszą działkę o nr 241.

Prawym przyciskiem myszki klikamy w jej polu. Ta czynność sprawi, że otworzy się nam okno z informacją o działce. Po prawej stronie tego okna będzie widoczna strzałka, w którą klikamy.  Pozwoli to na otwarcie okienka z pełną informacją o działce – jej adresie administracyjnym podanym w formie identyfikatora i nazwy własnej.

Znając adres administracyjny działki ewidencyjnej, tj. jej położenie określone kodem województwa, powiatu, gminy i obrębu ewidencyjnego, możemy na stronie pod adresem https://ksiegiwieczyste.pl znaleźć dla tej działki jej numer księgi wieczystej.

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1989 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

Foto: Fotolia

Geoportal360.pl

Posted by Joanna