Geodezja to dziedzina nauki zajmująca badaniem kształtu i rozmiaru ziemi. Słowo „geodezja” wywodzi się z języka greckiego i oznacza dosłownie „dzielenie ziemi”. Osoba zajmująca się pracami „dzielenia ziemi”, a mówiąc językiem geodezyjnym, osoba zajmująca się pomiarami ziemi, nazywana jest geodetą.

Do głównych zadań geodety należy m.in. wykonywanie czynności związanych z pomiarem ziemi i ich opisywanie. Wynikiem prac geodety są mapy i opracowania kartograficzne.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Najczęściej wykonywane pomiary geodezyjne

Geodeta prowadząc pomiary ziemi wykorzystuje różne ich rodzaje. Do najważniejszych i najczęściej wykonywanych pomiarów geodezyjnych zalicza się:

Pomiary poziome, nazywane inaczej sytuacyjnymi:

Pomiary sytuacyjne to pomiary określające wzajemne rozmieszczenie względem siebie różnych obiektów szczegółowych znajdujących się na danym terenie. Do przeprowadzenia pomiarów poziomych wykorzystuje się najczęściej taki sprzęt geodezyjny, jak: dalmierz, taśma, ruletka, szpilki i tyczki miernicze, tachimetry i niwelatory oraz trójkąty i węgielnice.

Przeczytaj: Geodeta – kim jest i czym się zajmuje?

Pomiary wysokościowe, zwane również pomiarami pionowymi:

Zadaniem pomiarów wysokościowych jest wyznaczanie wysokości punktów (rzędnych) w odniesieniu do założonego punktu odniesienia. Tego typu pomiary nazywane są niwelacją terenu. Niwelacja terenu umożliwia przedstawienie na mapie formy ukształtowania terenu. Niwelacja terenu przeprowadzana jest przy pomocy niwelatora bądź tachimetru oraz łaty niwelacyjnej. Prace niwelacyjne (pomiar sytuacyjno wysokościowy) prowadzane są przez dwie osoby. Jedna z dwóch osób jest operatorem instrumentu – niwelatora bądź tachimetru, natomiast druga osoba ustawia łatę w określonym miejscu.

Pomiary sytuacyjno – wysokościowe:

Polegają na wyznaczaniu punktów szczegółowych na płaszczyźnie z jednoczesnym podaniem ich wysokości. Podczas wyznaczania punktów sytuacyjno – wysokościowych geodeta wykorzystuje tzw. metodę biegunową. Na podstawie wyznaczonych punktów sytuacyjno – wysokościowych wykonywany jest szkic terenu.

Pomiary sytuacyjno – wysokościowe wykonywane są przy pomocy instrumentu zwanego tachimetrem. W geodezji wykorzystuje się tachimetry optyczne oraz laserowe. Tachimetry laserowe pozwalają na zapisywanie wyników pomiaru w jego pamięci wewnętrznej lub na innym nośniku pamięci. Pomiary sytuacyjno wysokościowe są elementem mapy sytuacyjno wysokościowej powstającej na bazie kopii mapy zasadniczej.

Przeczytaj również: Podstawowy sprzęt geodezyjny – przegląd

Podstawa opracowania:
1. Kietlińska Z. Walczak S. Miernictwo w Budownictwie lądowym i wodnym.

Foto: Fotolia

Geoportal360.pl

Posted by Joanna