Szczegółowe informacje w sprawie treści mapy z projektem podziału nieruchomości zostały zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości, wydanego na podstawie art. 100 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Podziału nieruchomości dokonuje się na podstawie decyzji wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego dla miejsca położenia nieruchomości, zatwierdzającej podział. Jednym z podstawowych załączników do decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości jest mapa z projektem podziału nieruchomości.

Mapę z projektem podziału nieruchomości sporządza, na kopii mapy zasadniczej bądź w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, uprawniony geodeta.

Podstawą do sporządzenia mapy z projektem podziału nieruchomości jest uzyskanie przez wnioskodawcę pozytywnej opinii wójta, burmistrza, prezydenta miasta w zakresie wstępnego projektu podziału nieruchomości.

Pozytywna opinia wójta, burmistrza czy prezydenta miasta w zakresie wstępnego podziału nieruchomości umożliwia rozpoczęcie prac pomiarowo – kartograficznych przez uprawnionego geodetę. W trakcie prac geodezyjnych, geodeta przeprowadza m.in. takie czynności jak:

 • wytyczenie granice nowych działek,
 • oznaczenie podziału nowych działek na mapie, określenie punktów granicznych

Prace geodezyjne pozwalają na opracowanie mapy z projektem podziału nieruchomości. Sporządzone przez geodetę dokumenty przedkładane są do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w celu uzyskania klauzuli zgodności opracowania dokumentów ze sztuką geodezyjną.

Przeczytaj: Podział nieruchomości – postępowanie krok po kroku

Treść mapy z projektem podziału nieruchomości

Bardzo ważnym dokumentem w zakresie podziału nieruchomości jest mapa z projektem podziału nieruchomości. Mapa zawiera w szczególności:

 1. nazwę jednostki ewidencyjnej, oznaczenie obrębu, numer arkusza mapy,
 2. adres nieruchomości podlegającej podziałowi,
 3. skalę mapy,
 4. granice nieruchomości podlegającej podziałowi,
 5. oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku – według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości,
 6. oznaczenie nieruchomości sąsiednich według danych z katastru nieruchomości,
 7. powierzchnie nieruchomości podlegającej podziałowi oraz przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu,
 8. przedstawione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu,
 9. przedstawione w kolorze czerwonym oznaczenia projektowanych do wydzielenia działek gruntu,
 10. szkic orientacyjny w skali umożliwiającej zlokalizowanie nieruchomości podlegającej podziałowi,
 11. wykaz zmian gruntowych,
 12. wykaz synchronizacyjny, w przypadku, gdy w księdze wieczystej lub w razie jej braku w innych dokumentach określających stan prawny nieruchomość podlegająca podziałowi posiada inne oznaczenia i inną powierzchnię niż w katastrze nieruchomości,
 13. niezbędne do projektu podziału nieruchomości elementy zagospodarowania terenu, a w szczególności: ogrodzenia, budynki, obiekty małej architektury, studnie, szamba, przyłącza, drzewa stanowiące pomniki przyrody, elementy sieci uzbrojenia terenu, przebiegające przez nieruchomość podlegającą podziałowi;
 14. datę wykonania mapy oraz imię i nazwisko, numer uprawnień zawodowych i podpis osoby, która wykonała mapę.

Przykładowa mapa z projektem podziału nieruchomości:
Mapa z projektem podziału nieruchomości
Źródło: http://www.geodezja.kielce.pl/foto/mapa%20podzialowa.gif

Mapa z projektem podziału nieruchomości, jako jeden z elementów operatu geodezyjnego stanowi załącznik do decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

Ostateczna decyzja wójta, burmistrza czy prezydenta miasta zatwierdzająca podział nieruchomości stanowi podstawę do umieszczenia przez wymieniony organ (organ wydający decyzję), na mapie z projektem podziału nieruchomości adnotacji o treści:

„Niniejszy podział nieruchomości został zatwierdzony decyzją … z dnia …. Nr …..”

z podpisem upoważnionej osoby.

Cel sporządzania mapy z projektem podziału nieruchomości

Celem sporządzenia mapy z projektem podziału nieruchomości jest zamiar sprzedaży większej liczby działek powstałych po podziale i w wyniku tej sprzedaży uzyskanie większego dochodu, od tego, który sprzedający mógłby uzyskać ze sprzedaży jednej większej nieruchomości.

Mapa z projektem podziału nieruchomości, jako podstawowy załącznik ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, stanowi podstawę wniesienia zmian w księdze wieczystej prowadzonej dla dzielonej nieruchomości.

Istotnym jest, aby wnioskodawca podziału nieruchomości, po otrzymaniu ostatecznej decyzji zatwierdzającej ten podział, złożył stosowny wniosek do wydziału wieczystoksięgowego, właściwego dla miejsca położenia nieruchomości w sprawie ujawnienia tego podziału w księdze wieczystej.

Ujawnienie podziału nieruchomości w księdze wieczystej sprawi, że stan rzeczywisty nieruchomości będzie zgodny ze stanem prawnym nieruchomości.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (§ 9 elementy mapy z projektem podziału nieruchomości).

Przeczytaj: Jak podzielić działkę budowlaną?

Foto: Pixabay.com

Geoportal360.pl

Posted by Joanna