Planując zakup działki pod budowę domu należy przeanalizować nie tylko czynniki widoczne gołym okiem, ale również te, które ujawnią się w niedalekiej przyszłości. Do czynników tych należą między innymi plany związane z budową dróg i innej infrastruktury naziemnej i podziemnej.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Kupno działki budowlanej wiąże się nie tylko z dużym nakładem finansowym, ale też z dużym stresem. Każdy, kto ma zamiar kupić działkę budowlaną i posadowić na niej swój wymarzony dom, chciałby, aby otoczenie tego miejsca było ciche i spokojne, wolne od hałasu i smogu.

Często na pierwszy „rzut oka” można ocenić czy okolica, w której zamierzamy nabyć nieruchomość będzie spełniała nasze oczekiwania. Niestety, niejednokrotnie po nabyciu nieruchomości, okazuje się, że nieopodal planowana jest budowa nie tylko osiedla mieszkaniowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, ale również droga szybkiego ruchu. Co prawda budowa osiedla wraz ze szkołą, przedszkolem, ośrodkiem zdrowia czy innymi obiektami usługowymi może mieć korzystny wpływ na komfort naszego życia, to już budowa drogi szybkiego ruchu raczej nie.

Kiedy i gdzie warto zapoznać się z informacjami dotyczącymi planów przebiegu nowych dróg?

W kontekście zakupu nowej działki pod budowę domu nasuwa się pytanie, jak bezpiecznie dokonać transakcji zakupu działki, aby w przyszłości nie mieszkać w pobliżu hałaśliwej drogi. Wiedzę na temat planów budowy dróg w Polsce, można zdobyć zapoznając się z kilkoma źródłami, takimi jak:

  1. Uchwała nr 253/2 22 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.)”;
  2. mapa stanu budowy dróg umieszczona na stronie internetowej GDDKiA (https://www.gov.pl/web/gddkia/mapa-stanu-budowy-drog3);
  3. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy,
  4. mapa dostępna na Geoportalu Krajowym.

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.)

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (RPBDK2030), z perspektywą do 2033 r., określa cele polityki transportowej w zakresie budowy drogowej sieci TEN-T (Transeuropejska sieć transportowa) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz drogowych połączeń komplementarnych wobec niej, których zarządcą zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Program zakłada realizację inwestycji drogowych w ciągu dróg krajowych, dróg ekspresowych oraz autostrad o łącznej długości 6.1 tys. km, w tym program zakłada prowadzenie nowych inwestycji o długości 2,6 tys. km oraz kontynuację dotychczas prowadzonych zadań drogowych w ilości 3,5 tys.km.

Głównym celem RPBDK2030 jest utworzenie spójnej sieci dróg krajowych pozwalającej na efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego.

Realizacja PRBDK2030 pozwoli na zaspokojenie oczekiwań mieszkańców w zakresie bezpiecznej i szybkiej komunikacji oraz przyczyni się do usprawnienia ruchu samochodowego z wykorzystaniem optymalnych tras, z pominięciem terenów o gęstej zabudowie mieszkaniowej. Usprawnienie to doprowadzi do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, zmniejszenia natężenia hałasu i drgań w centrach miejscowości.

Program przed zatwierdzeniem został poddany konsultacją publicznym. W konsultacjach nie zabrakło wniosków społeczności lokalnych w zakresie zmian przebiegu inwestycji drogowej, jak i zgłoszeń dotyczących usunięcia z RPBDK2030 określonych inwestycji.

Zadania inwestycyjne w zakresie budowy dróg zostały ujęte w załączniku do programu:

  • Nr 1 – określającym listę zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.),
  • Nr 2 – określającym listę zadań inwestycyjnych kontynuowanych z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

W załącznikach Nr 1 i Nr 2 określono nr drogi, nazwę ciągu /zadania inwestycyjnego oraz długość lub szacunkową długość drogi w km. Przebieg dróg planowanych i istniejących ujęto na mapie, która stanowi nieodłączną część planu.

Pełna dokumentacja programu dostępna jest na stronie Ministerstwa Infrastruktury pod adresem: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/programy-drogowe.

Mapa stanu budowy dróg krajowych (RPBDK2030) – stan na 31.07.2023 r. Źródło: https://www.gov.pl/web/gddkia/

Mapa stanu budowy dróg

Aktualne plany budowy dróg w Polsce można także znaleźć na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pod adresem: https://www.gov.pl/web/gddkia/mapa-stanu-budowy-drog3.

Aby móc skorzystać z informacji ujętych na w/w stronie należy z menu umieszczonym po lewej stronie mapy wybrać województwo, w którym położona jest nieruchomość, a następnie, aby poznać więcej szczegółów, na widoku danego województwa, kliknąć w konkretny odcinek drogi. Czynność ta spowoduje wywołanie na ekran komputera informacji o stanie budowy dróg.

Mapa stanu budowy dróg w poszczególnych województwach. Źródło: https://www.gov.pl/web/gddkia/mapa-stanu-budowy-drog3

Poniżej mapy województwa umieszczono legendę mapy, gdzie kolorem czarnym oznaczono drogi w użytkowaniu, kolorem czerwonym drogi w realizacji, kolorem zielonym drogi objęte przetargiem na budowę oraz kolorem niebieskim drogi w przygotowaniu do realizacji.

Mapa planu budowy dróg umieszczona na stronie GDDKiA jest tożsama z mapą ujętą w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.).

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy

Istotnym dokumentem, pomocnym w sprawdzeniu czy w najbliższej przyszłości, w sąsiedztwie nabytej bądź nabywanej działki budowlanej, będzie przebiegała droga jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) jest opracowywany w oparciu o ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (nowela ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw została opublikowana 24 sierpnia i będzie wchodzić w życie etapami).

W celu zapoznania się z treścią MPZP można udać się do gminy, na terenie której położona jest interesująca nas działka i tam w dziale Planowania Przestrzennego poprosić o informację na temat najbliższych planów gminy w zakresie polityki przestrzennej gminy jak i organu administracji rządowej.

Należy nadmienić, że zgodnie z Art. 30. 1. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „Każdy ma prawo wglądu do studium lub planu miejscowego oraz otrzymania z nich wypisów i wyrysów”, po nowelizacji: „Każdy ma prawo wglądu do planu ogólnego lub planu miejscowego oraz otrzymania z nich wypisów i wyrysów”.

Plany gminy w zakresie zagospodarowania przestrzennego można również poznać korzystając ze strony internetowej danej gminy bądź korzystając z serwisu Geoportal.gov.pl. pod nazwą „Plany zagospodarowania przestrzennego”.

W myśl obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym gmina ma obowiązek publikacji na swojej stronie internetowej treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej część tekstową oraz część graficzną tego planu.

Gmina opracowując miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powinna uwzględnić w nim nie tylko własne przedsięwzięcia, ale również plany rządowe polegające m.in. na budowie dróg oraz innej infrastruktury.

W przypadku, gdy gmina nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, należy zapoznać się z innym aktem jakim jest (obecnie) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy.

Mapa dostępna na Geoportalu Krajowym

Z planami budowy dróg oraz dróg w budowie na określonym terenie można się zapoznać korzystając z Geoportalu Krajowego umieszczonego pod adresem https://www.geoportal.gov.pl/. Główny Urząd Geodezji i Kartografii opublikował na tej mapie warstwę „Sieć drogowa” obejmującą dane o drogach będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Aby włączyć grupę warstw „Sieć drogowa” należy w drzewku warstw rozwinąć grupę „Dane innych instytucji”, a następnie podgrupę „Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad”, która umożliwi otwarcie „Sieci drogowej”:

Sieć drogowa. Źródło: Geoportal.gov.pl

Następnie, aby sprawdzić przebieg dróg tych istniejących i planowanych w okolicy naszej nieruchomości, należy zmniejszyć skalę mapy do takiego stopnia, aby na mapie pokazały się numery działek ewidencyjnych. Znając lokalizację oraz numer ewidencyjny „swojej działki” możemy spokojnie przeanalizować jej położenie względem planowanych do budowy dróg.

Dostępne dokumenty, takie jak Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 (z perspektywą do 2033 r.) oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czy narzędzia teleinformatyczne w postaci określonej warstwy dróg umieszczonej w Internecie na stronie http://www.geoportal.gov.pl, są pomocne w podjęciu decyzji odnośnie zakupu działki z przeznaczeniem pod budowę domu. Wśród wymienionych źródeł, najbardziej precyzyjne dane w zakresie przebiegu dróg określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jednak z uwagi na fakt, że nie wszystkie miejscowości w Polsce posiadają opracowany MPZP, sprawdzając przebieg dróg, zarówno tych planowanych, jak i tych w budowie w sąsiedztwie nabywanej działki, należy zawsze posiłkować się innymi omawianymi powyżej źródłami.

Budowa drogi w pobliżu nabywanej działki, nie zawsze musi odstraszać przyszłego właściciela. Może się okazać, że plany budowy drogi, np. łączącej odległą dzielnicę od śródmieścia, znacznie podniosą atrakcyjność tej dzielnicy, co w konsekwencji może przełożyć się na ceny nieruchomości w tym obszarze.

Przeczytaj również: Co sprawdzić przed zakupem działki pod budowę domu?

Foto: Pexels.com

Geoportal360.pl

Posted by Joanna