Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) jest aktem prawa miejscowego, zbudowanego na kanwie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Różnica między studium, a MPZP polega na tym, że MPZP jest aktem prawa miejscowego, natomiast studium jest tylko opracowaniem poprzedzającym sporządzenie planu miejscowego. Zapisy MPZP nie mogą odbiegać od zapisów studium.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem mającym na celu utrzymanie ładu przestrzenno – krajobrazowego, jak również wskazanie miejsc rozwoju gminy, miasta czy dzielnicy miasta.

Jakie informacje zawiera miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sporządzonym dla gminy, miasta czy dzielnicy miasta określa się przede wszystkim:

 1. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
 2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
 3. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
  3a) zasady kształtowania krajobrazu;
 4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej,
 5. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
 6. zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej,
 7. minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej,
 8. maksymalną wysokość zabudowy,
 9. minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji,
 10. linie zabudowy i gabaryty obiektów,
 11. granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie: terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa
 12. szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,
 13. szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,
 14. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
 15. sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,
 16. stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę („Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości”).

W planie miejscowym określa się również w zależności od potrzeb:

 1. granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości,
 2. granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,
 3. granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji,
  3a) granice terenów pod budowę urządzeń, oraz granice ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko;
 4. granice terenów pod budowę obiektów handlowych,
  4a) granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym,
  4b) granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu państwowym, lotniska użytku publicznego, inwestycji w zakresie terminalu;
 5. granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych,
 6. granice pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczenia dotyczące prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określone w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady,
 7. granice terenów zamkniętych i granice stref ochronnych terenów zamkniętych,
 8. sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystykę obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów,
 9. minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych.

Budowa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest zbudowany z dwóch części: części tekstowej i z części graficznej. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały Rady Gminy, natomiast część graficzna stanowi załącznik do części tekstowej planu.

Część tekstowa MPZP musi odpowiadać wymogom zasad techniki prawodawczej, a więc musi zawierać tytuł, podstawę prawną, przepisy merytoryczne ogólne i szczegółowe, a także podział na jednostki redakcyjne.

Część graficzna jest rysunkiem na kopii mapy zasadniczej i musi odpowiadać treści uchwały zawartej w części tekstowej.

Rysunek planu miejscowego zawiera oznaczenia graficzne, których legenda umieszczona jest na każdej mapie. Na rysunku planu przedstawione są w sposób graficzny następujące elementy:

 • granice obszaru objętego planem,
 • granice administracyjne,
 • linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz oznaczenia tych terenów (obowiązują jednolite symbole dla wszystkich MPZP),
 • linie zabudowy,
 • granice i oznaczenia obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych (m.in. tereny górnicze, zagrożone powodzią lub osuwaniem się mas ziemnych),
 • granice terenów zamkniętych oraz ich stref ochronnych,
 • oznaczenia elementów zagospodarowania przestrzennego,
 • oznaczenia informacyjne (w razie potrzeby).

Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia planu miejscowego obowiązuje od dnia wejścia w życie, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tej uchwały, przez wojewodę w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Uchwała Rady Gminy (Rady Miasta) podlega również publikacji na stronie internetowej gminy, miasta.

Przeczytaj: Symbole w planie miejscowym i ewidencji gruntów – co oznaczają?

W jakich sytuacjach prawnych niezbędny jest wypis i wyrys z MPZP?

Wypis i wyrys miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest niezbędny w następujących czynnościach prawnych:

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Przyszły inwestor, aby uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę musi sprawdzić w MPZP, na jakie cele jest przeznaczona działka, na której ma być budowany np. dom mieszkalny. Organ wydający decyzje o pozwoleniu na budowę sprawdza zgodność projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Najlepiej będzie, gdy do dokumentacji o pozwoleniu na budowę dołączymy wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Należy pamiętać, że projekt domu nie może odbiegać od wytycznych zawartych w MPZP. W sytuacji, gdy działka nie jest objęta planem miejscowym, inwestor starający się o pozwolenie na budowę jest zobowiązany do posiadania decyzji o warunkach zabudowy.

Szacowanie wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego

Rzeczoznawca majątkowy sporządzając operat szacunkowy dołącza do niego m.in. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wartość nieruchomości jest zależna od jej przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Jak pozyskać wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy?

Aby pozyskać wypis i wyrys z MPZP, należy w urzędzie gminy złożyć stosowny wniosek. Druk, na którym składamy nasz wniosek, możemy pobrać na stronie internetowej gminy, bądź w kancelarii urzędu gminy.

We wniosku należy podać nazwę miejscowości oraz numer ewidencyjny działki, dla której wnosimy o pozyskanie dokumentów. Wypełniony wniosek składamy w kancelarii urzędu bądź wysyłamy pocztą.

Każdy wniosek, zarówno ten złożony w kancelarii urzędu, jak i ten który wyślemy pocztą, podlega opłacie skarbowej zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. (Dz. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

Opłata skarbowa za pozyskanie wypisu i wyrysu z MPZP wynosi:

 • opłata za wypis – do 5 stron – 30 zł, powyżej 5 stron – 50 zł,
 • opłata za wyrys – 20 zł (za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4).

Przeczytaj: Jak powstaje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566).
 2. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

Foto: Fotolia

Geoportal360.pl

Posted by Joanna