Geodezyjne mapy numeryczne

Geodezyjne mapy numeryczne

Pojęcie „mapy” towarzyszy człowiekowi niemal od zarania. Pierwsze mapy przedstawiające jakiś obszar, teren były zaopatrzone w kierunek północ oraz liczne znaki graficzne pozwalające na przedstawienie danego terenu w sposób rozpoznawalny.

/ 16 listopada 2021
Inwentaryzacja dendrologiczna (inwentaryzacja zieleni) - na czym polega?

Inwentaryzacja dendrologiczna (inwentaryzacja zieleni) – na czym polega?

Prowadzenie inwestycji budowlanej wiąże się niejednokrotnie z koniecznością wycinki bądź przesadzenia drzew i krzewów na obszarze objętym inwestycją.

/ 29 października 2021
Sprzedaż działki budowlanej - jakie dokumenty przygotować?

Sprzedaż działki budowlanej – jakie dokumenty przygotować?

Sprzedaż działki budowlanej jest czynnością polegającą na przeniesieniu prawa własności nieruchomości. Czynność tę dokonuje się poprzez sporządzenie przez osobę zaufania publicznego – notariusza, dokumentu urzędowego w postaci aktu notarialnego.

/ 22 października 2021
Pionowanie konstrukcji budowlanej - geodezyjny pomiar pionowości

Pionowanie konstrukcji budowlanej – geodezyjny pomiar pionowości

Budynki, szczególnie te wysokie, mogą osiadać, ulegać spękaniom bądź przemieszczeniom czy odchyleniom od pionu. Dlatego też, aby inwestycja budowlana przebiegała zgodnie z projektem budowlanym, a eksploatacja budynku była bezpieczna i nie zagrażała jej mieszkańcom, konieczne są pomiary geodezyjne określane jako...

/ 28 września 2021
Podatek od deszczu - kogo dotyczy, ile wynosi?

Podatek od deszczu – kogo dotyczy, ile wynosi?

Podatek od deszczu jest opłatą za usługi wodne uiszczaną w przypadku zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez...

/ 14 września 2021
Badanie geometrii torów

Badanie geometrii torów

Zarządzanie infrastrukturą kolejową, która obejmuje nie tylko linie kolejowe, ale także inne budowle, polega na jej utrzymywaniu w stanie zapewniającym bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego.

/ 11 sierpnia 2021
Minimalna powierzchnia działki budowlanej

Minimalna powierzchnia działki budowlanej

Z uwagi na ceny gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, dużym zainteresowaniem cieszą się działki budowlane o małej powierzchni. Nie zawsze jednak mała działka jest odpowiednia do posadowienia na niej domu, którego projekt najbardziej nam odpowiada.

/ 30 lipca 2021
Pomiar objętości mas ziemnych

Pomiar objętości mas ziemnych

Prace budowlane, jak również inne prace inżynieryjne związane np. z budownictwem drogowym, wymagają przygotowania terenu, co wiąże się z przemieszczaniem dużych mas ziemnych. Są to zazwyczaj prace, które w znacznym stopniu obciążają kosztowo całą inwestycję. Dlatego też, aby zminimalizować koszty...

/ 18 lipca 2021
Wniosek o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości

Wniosek o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości

Podatnik, osoba fizyczna bądź osoba prawna, który z ważnych powodów osobistych lub ważnych powodów publicznych, nie mógł opłacać podatku od nieruchomości, może zwrócić się z wnioskiem do organu podatkowego o udzielenie ulgi w spłacie powstałego zadłużenia bądź umorzenia należnego podatku.

/ 22 czerwca 2021
Inwentaryzacja budowlana - kiedy i jak jest wykonywana

Inwentaryzacja budowlana – kiedy i jak jest wykonywana

Inwentaryzacja budowlana, zwana często inwentaryzacją odtworzeniową, to przedstawienie w postaci projektu technicznego rzeczywistego stanu budynku.

/ 17 czerwca 2021