Oznaczenie nieruchomości w księdze wieczystej i katastrze nieruchomości

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece „podstawą oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej są dane z katastru nieruchomości”.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Pojęcie „kataster nieruchomości” wywodzi się z Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Ustawa ta reguluje m.in. sprawy dotyczące:

 1. krajowego systemu informacji o terenie,
 2. organizacji i zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,
 3. wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych,
 4. ewidencji gruntów i budynków,
 5. zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach,
 6. gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 7. rozgraniczania nieruchomości;
 8. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz koordynacji sytuowania tych sieci,
 9. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 10. uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii,
 11. ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Zgodnie z zapisami w/w ustawy prowadzenie ewidencji gruntów należy do właściwości starostów.

Dane zawarte w ewidencji gruntów są podstawą planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami, ewidencji gospodarstw rolnych oraz oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych.

Zapis ten jest kompatybilny z zapisem Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, Art., 26.1, który mówi, że:

„Podstawą oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej są dane katastru nieruchomości.”

Organ prowadzący kataster nieruchomości ma obowiązek zapewnienia nieodpłatnie sądom prowadzącym księgi wieczyste, w celu sprawdzenia oznaczenia nieruchomości, bezpośredniego dostępu do bazy danych katastru nieruchomości poprzez zintegrowany system informacji o nieruchomościach.

Z powyższego możemy wywnioskować, że oznaczenie nieruchomości w księgach wieczystych jest ściśle kontrolowane. Zmiana oznaczenia nieruchomości w katastrze nieruchomości stanowi przesłankę do zmiany oznaczenia w księgach wieczystych.

Identyfikator działki ewidencyjnej w księdze wieczystej

W księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej oznaczenie nieruchomości zostało zawarte w Dziale I pod nazwą: I-O „Oznaczenie nieruchomości”.

Dział ten jest podzielony na rubryki: (1.2) Numer nieruchomości, (1.3) Położenie, (1.4) Oznaczenie, (1.5) Obszar, (1.6) Zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków.

W podrubryce 1.4.1, Rubryki 1.4 – Oznaczenie, znajdujemy oznaczenie działki ewidencyjnej w postaci identyfikatora działki.

Oznaczenie działki w księdze wieczystej jest ściśle powiązane z oznaczeniem tej samej działki znajdującym się w katastrze nieruchomości.

Danymi ewidencyjnymi działki ewidencyjnej są:

1. identyfikator działki ewidencyjnej,
2. numeryczny opis granic działki ewidencyjnej,
3. pole powierzchni działki ewidencyjnej,
4. informacje określające pola powierzchni konturów użytków gruntowych i klas bonitacyjnych w granicach działki ewidencyjnej,
5. wartość gruntu, jeżeli została ustalona, oraz data ustalenia tej wartości.

Identyfikator działki został zbudowany zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.Nr 38, poz. 454), Ust. 6-8.

Zgodnie z wymienionym rozporządzeniem identyfikator działki ewidencyjnej przyjmuje postać WWPPGG_R.XXXX.NDZ. Poszczególne sekwencje liter we wzorze identyfikatora oznaczają:

 • WW – kod województwa, według krajowego rejestru podziału terytorialnego kraju, zwanego dalej „rejestrem terytorialnym”, prowadzonego na podstawie przepisów o statystyce publicznej,
 • PP – kod powiatu w województwie według rejestru terytorialnego,
 • GG- kod gminy w powiecie według rejestru terytorialnego,
 • Litera „R” w identyfikatorze jest jedną z cyfr: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 określającą typ gminy,

przy czym:

 • gminę miejską oznacza się cyfrą 1,
 • gminę wiejską cyfrą 2,
 • gminę miejsko-wiejską cyfrą 3,
 • miasto w gminie miejsko-wiejskiej cyfrą 4,
 • obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej cyfrą 5,
 • dzielnice m.st. Warszawy cyfrą 8,
 • delegatury i dzielnice innych gmin miejskich cyfrą 9.

Sekwencja liter „XXXX” we wzorze identyfikatora, oznacza numer ewidencyjny obrębu w jednostce ewidencyjnej, określony za pomocą liczb całkowitych w przedziale od 0001 do 9999.

Identyfikator działki jest jej adresem administracyjnym. Identyfikator działki zawarty w katastrze nieruchomości musi być zgodny z identyfikatorem działki zawartym w księdze wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości.

Przeczytaj: Numer działki ewidencyjnej – jak czytać?

Jak ustalić pełny numer – identyfikator działki?

W celu szybkiego dotarcia do numeru działki – identyfikatora, najkorzystniej będzie, gdy skorzystamy z portalu internetowego GEOPORTAL, umieszczonego na stronie internetowej http://www.geoportal.gov.pl.

Szukanie numeru działki rozpoczynamy od wejścia w kafelek „Geoportal krajowy”. Następnie, w lewym górnym rogu wybieramy w menu pozycję „WYSZUKIWANIA” i klikamy „Wyszukiwanie działek”:

Geoportal - wyszukiwanie działek na mapie.

Źródło: Geoportal.gov.pl – wyszukiwanie działek na mapie.

W wyniku tej czynności, w prawym górnym rogu mapy pojawi się dodatkowe okienko „Wyszukiwanie działek”.

Aby wyszukać interesującą nas działkę, w uruchomionym oknie wprowadzamy nazwę miejscowości, w której położona jest działka oraz znany nam numer działki, rozdzielając nazwę miejscowości od numeru działki, znakiem spacji.

Przykładowo: Warszawa 13/1

Po kliknięciu „Szukaj” wyświetli nam się lista wszystkich działek o podanym numerze we wskazanej miejscowości:

Geoportal - wyszukiwanie działki po podaniu miejscowości i numeru ewidencyjnego działki.

Źródło: Geoportal.gov.pl – wyszukiwanie działki po podaniu miejscowości i numeru ewidencyjnego działki.

Po kliknięciu w strzałkę pod wybraną przez nas lokalizacją pojawi się lista działek podzielonych na obręby ewidencyjne oznaczone numerem ewidencyjnym składającym się z czterech cyfr, np.:

Geoportal krajowy - działki, obręb ewidencyjny.

Źródło: Geoportal.gov.pl – obręby ewidencyjne działek.

Aby poznać nazwę obrębu ewidencyjnego po wyświetlonym kodzie cyfrowym, możemy skorzystać z systemu TERC (System identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego), który jest składnikiem Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT), zawierającym identyfikatory oraz nazwy jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego kraju.

Po „rozszyfrowaniu” nazwy obrębu ewidencyjnego, w którym znajduje się szukany numer działki, klikamy w ten obręb i automatycznie otwiera się nam mapa z naniesionymi działkami.

Szukana działka będzie oznaczona chmurką z zawartością określającą jej adres administracyjny zapisany w formie kodu. Po kliknięciu w tę chmurkę, uzyskamy dalsze informacje o szukanej działce, a mianowicie: numer działki, jej powierzchnię, TERYT, województwo, powiat, gmina, obręb ewidencyjny.

Dane dotyczące działek ewidencyjnych zawarte w serwisie www.geoportal.gov.pl pochodzą z dwóch źródeł. Te, które wyświetlają się kolorem czerwonym, są informacjami pozyskanymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dane te są aktualizowane raz lub dwa razy w roku i są to dane przybliżone, o charakterze wyłącznie informacyjnym.

Natomiast dane wyświetlane kolorem niebieskim pochodzą z właściwych miejscowo starostw.

Przeczytaj: Jak znaleźć numer działki na Geoportalu?

Jak dotrzeć do księgi wieczystej na podstawie identyfikatora działki?

Dzięki kompatybilności danych w zakresie identyfikatora działki zawartego w księdze wieczystej z danymi identyfikatora ujętymi w katastrze nieruchomości możemy bardzo łatwo dotrzeć do numeru księgi wieczystej interesującej nas nieruchomości.

W celu wyszukania numeru księgi wieczystej dla znalezionej działki możemy skorzystać z internetowej wyszukiwarki numerów KW umieszczonej pod adresem https://ksiegiwieczyste.pl.

Samo wyszukiwanie nie powinno sprawić większej trudności. Wystarczy, że w wyszukiwarce ”Po numerze działki” wprowadzimy dane naszej działki i klikniemy w „Szukaj”, na ekranie ukaże się nam lista wyników. Po odnalezieniu “swojej” działki i uiszczeniu stosownej opłaty otrzymamy numer księgi wieczystej poszukiwanej nieruchomości.

W serwisie Ksiegiwieczyste.pl możemy również przeglądać księgę wieczystą, której numer odkryliśmy, bądź podać znany nam numer księgi i przeglądać bezpłatnie jej treść.

Przeczytaj: Księgi wieczyste po adresie nieruchomości – jak szybko znaleźć numer KW

Podstawa prawna:

 1. Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 2. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.Nr 38, poz. 454).

Foto: Unsplash.com

Geoportal360.pl

Posted by Joanna