Jak dotrzeć do numeru księgi wieczystej znając tylko adres nieruchomości?

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Czym jest księga wieczysta

Księga wieczysta jest dokumentem zawierającym pełną rejestrację stanu prawnego nieruchomości o gwarantowanej przez państwo wiarygodności. Stan prawny nieruchomości oraz jego zgodność z rzeczywistym stanem prawnym stanowi bezpieczeństwo w obrocie nieruchomościami i zabezpieczenia kredytu hipotecznego.

Informacje zawarte w księdze wieczystej dotyczą między innymi położenia nieruchomości (np. adres, numer działki), jej parametrów technicznych (np. metraż, liczba i rodzaj pomieszczeń), struktury właścicielskiej (np. imię i nazwisko właściciela nieruchomości, nazwa spółdzielni mieszkaniowej), ewentualnych obciążeń ustanowionych na nieruchomości (np. prawo przechodu, służebność mieszkania), a także ewentualnego zadłużenia nieruchomości (np. rodzaj hipoteki, jej wysokość).

Księgi wieczyste prowadzone są przez wydziały wieczystoksięgowe sądów rejonowych, właściwych ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Od kilku lat wszystkie księgi wieczyste prowadzone są w wersji elektronicznej, co umożliwia przeglądanie ich treści w Internecie.

Zasadę zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych dla nieruchomości – mieszkania, domu czy działki określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym.

Przy każdej księdze wieczystej prowadzone są akta księgi wieczystej, do których składane są dokumenty i pisma dotyczące nieruchomości (Art. 28 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece).

Co oznacza numer księgi wieczystej

Każda księga wieczysta prowadzona w systemie informatycznym jest oznaczona swoistym niepowtarzalnym numerem, zgodnie ze schematem XXXX/XXXXXXXX/X. Na numer księgi wieczystej składają się:

  • czteroznakowy kod wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego, w którym księga została założona. Np. wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego w Białymstoku posiada kod „BIIB”;
  • numer według repertorium ksiąg wieczystych, który składa się z ośmiu cyfr. W przypadku, gdy nieruchomość posiadała tzw. “starą księgę wieczystą”, to po migracji do wersji elektronicznej część cyfr z numeru repetytorium to numer księgi wieczystej „starej” uzupełniony o taką ilość zer z przodu, aby cały numer składał się z ośmiu cyfr;
  • cyfra kontrolna.

Poszczególne elementy numeru oddzielone są znakiem ”/”.

Przeczytaj: Numer działki a księga wieczysta

Kiedy sprawdzenie księgi wieczystej jest potrzebne

Po księgę wieczystą danej nieruchomości sięgamy najczęściej w sytuacji, gdy jesteśmy zainteresowani jej zakupem. Chcemy upewnić się, czy osoba, która podaje się za właściciela danej działki czy mieszkania, rzeczywiście nim jest. Sprawdzamy ewentualne hipoteki ustanowione na nieruchomości czy też innego rodzaju obciążenia, które mogą znacząco wpływać na sposób rozporządzania nieruchomością.

Sprzedający nieruchomość (jeżeli nie ma nic do ukrycia) powinien dostarczyć kupującemu odpis księgi wieczystej bądź numer księgi wieczystej zbywanej nieruchomości.

Jeżeli nabywcy nieruchomości będzie znany numer księgi wieczystej może on sam zapoznać się z jej treścią korzystając z elektronicznej przeglądarki ksiąg wieczystych umieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ekw.ms.gov.pl/.

Wywołanie na ekran komputera treści księgi wieczystej wymaga znajomości numeru księgi wieczystej. A co w sytuacji, gdy chcemy zapoznać się z treścią danej księgi wieczystej, a znamy tylko adres nieruchomości?

Jak znaleźć numer księgi wieczystej po adresie nieruchomości?

Znacznie trudniej jest dotrzeć do numeru księgi wieczystej, jeżeli znamy położenie nieruchomości w terenie, lecz nie znamy jej właściciela. Co prawda możemy spróbować pozyskać numer księgi wieczystej interesującej nas nieruchomości w Sądzie Rejonowym Wydziale wieczystoksięgowym bądź w Starostwie Powiatowym Wydziale Geodezji i Kartografii, jednakże w każdym z tych urzędów musimy wykazać interes prawny w tym zakresie (Art. 24, ust. 5. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Znacznie prostszym i szybszym sposobem na pozyskanie numeru księgi wieczystej jest skorzystanie z ogólnopolskiej wyszukiwarki ksiąg wieczystych umieszczonej w Internecie pod adresem https://ksiegiwieczyste.pl/.

Usługa umożliwiająca znalezienie księgi wieczystej po adresie danej nieruchomości jest kierowana do osób, które chcą zapoznać się z treścią księgi wieczystej prowadzonej dla konkretnej nieruchomości, a nie znają jej numeru.

Aby znaleźć numer księgi wieczystej na podstawie adresu nieruchomości należy wpisać w wyszukiwarce internetowej komputera adres https://ksiegiwieczyste.pl/PoAdresie.html.

Ksiegiwieczyste.pl - wyszukiwarka numerów KW po adresie nieruchomości

Po wywołaniu strony, w jej części środkowej znajdziemy wyszukiwarkę “Po adresie” z napisem „Wyszukaj numer księgi na podstawie adresu”. Aby znaleźć numer księgi wieczystej na podstawie adresu nieruchomości, w wyszukiwarce należy uzupełnić pola:

Miasto
Wpisując nazwę miasta, jako pierwszą część adresu, możemy liczyć na podpowiedź systemu w formie wyświetlenia listy – sugestii. Jeżeli wpisane miasto nie pojawi się na liście sugestii, można je doprecyzować dopisując nazwę gminy. W dalszej części wyszukiwania, aby doprecyzować położenie nieruchomości należy podać nazwę ulicy i numer.

Ulica
Pole ulica nie jest obowiązkowe, ale jeżeli jest nam znana jej nazwa, wprowadzamy ją. Często także w mniejszych miejscowościach nie ma nazw ulic. W tym przypadku to pole może również pozostać puste.

Nr budynku
Podobnie jak nazwa ulicy nie jest obowiązkowa tak i numer budynku nie jest koniecznym do wyszukiwania. Podając numer budynku, możemy liczyć, że program w bardziej precyzyjny sposób określi nam wyszukiwaną nieruchomość.

Po uzupełnieniu wszystkich (koniecznych) pól i kliknięciu w “Szukaj” (lupka na żółtym tle), system wyświetli listę wyników wyszukiwania. Przy każdym adresie nieruchomości, po jego prawej stronie, dostępny jest częściowo ukryty numer księgi wieczystej KW.

Po odnalezieniu na wyświetlonej liście szukanego adresu nieruchomości – działka, lokal lub budynek, można dla tej nieruchomości poznać cały numer księgi wieczystej. W tym celu należy klikając w przycisk w kolorze fioletowym znajdujący się przy wybranej nieruchomości i skorzystać z odpłatnej usługi „Odkryj Numer KW”.

Po wybraniu pakietu i dokonaniu płatności system pokazuje pełny numer księgi wieczystej i zapisuje go na liście dokonanych odkryć. Znając już numer księgi wieczystej można bezpłatnie pobrać jej treść i dowolnie ją przeglądać.

Treść księgi wieczystej – jakie informacje zawiera

Przed nabyciem nieruchomości – domu jednorodzinnego, mieszkania czy też działki należy obowiązkowo zapoznać z treścią księgi wieczystej prowadzonej dla nabywanej nieruchomości.

Działy księgi wieczystej

Księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości zawiera 4 następujące działy:

  • Dział I podzielony został na Dział I-O „Oznaczenie nieruchomości’ oraz Dział I-Sp „Spis praw związanych z własnością”,
  • Dział II księgi wieczystej „Własność”,
  • Dział III „Prawa, roszczenia i ograniczenia”,
  • Dział IV „Hipoteka.

W Dziale I-O „Oznaczenie nieruchomości” zawierającym szczegółowe informacje na temat adresu administracyjnego nieruchomości, numeru działki oraz jej parametrów technicznych zwracamy uwagę na zgodność danych z danymi ujętymi w katastrze nieruchomości.

W przypadku budynku będącego odrębnym przedmiotem praw własności, w księdze wieczystej powinien być wskazany identyfikator działki, na której usytuowany jest budynek oraz numer księgi wieczystej tej działki, dane adresowe (nazwa alei, placu, ulicy) oraz liczba kondygnacji budynku, samodzielnych lokali oraz powierzchnia użytkowa.

W dziale I-Sp „Spis spraw związanych z własnością” powinny zostać ujawnione wszystkie prawa obciążające prawo własności, prawo użytkowania wieczystego jak i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Przykładem takiego prawa może być prawo przechodu, służebności drogi koniecznej czy służebności mieszkania.

W dziale II księgi wieczystej „Własność” ujawnia się dane właściciela nieruchomości, użytkownika wieczystego czy uprawnionego, którym może być Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny), inna osoba prawna, osoba fizyczna. Dane osoby fizycznej to m.in. imię i nazwisko tej osoby, drugie imię, imię ojca i imię matki, PESEL.

W dziale „Własność” należy sprawdzić, czy nieruchomość jest własnością jednej czy też kilku osób. W przypadku, gdy nieruchomość jest współwłasnością kilku osób, zgodę na zbycie takiej nieruchomości muszą wyrazić wszyscy współwłaściciele.

Dział III „Prawa, roszczenia i ograniczenia” zawiera wszystkie ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym. Ograniczenia wymienione w tym dziale mają swoje uzasadnienia w przepisach szczególnych i wykreślenie tych wpisów nie zawsze jest proste. Do takich praw ograniczających rozporządzanie nabywaną nieruchomością można zaliczyć m.in. służebność drogi koniecznej czy obowiązek odbudowy i remontu zabytkowych obiektów, zakaz zbywania nieruchomości na zabezpieczenie roszczeń pieniężnych, wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków i wiele innych. Należy mieć na uwadze, że prawa wpisane w tym dziale mają pierwszeństwo przed prawami niewpisanymi.

Każde ograniczenie wpisane w dziale III księgi wieczystej niesie za sobą określone konsekwencje, np. służebność drogi koniecznej oznacza, że przez naszą nieruchomość będą mogły przejeżdżać bądź przechodzić osoby będące właścicielami działki sąsiedniej niemającej dostępu do drogi publicznej. Natomiast w przypadku wpisania nieruchomości do rejestru zabytków każdy planowany remont nieruchomości będziemy musieli uzgadniać z konserwatorem zabytków.

Dział IV „Hipoteka” obejmuje wpisy dotyczące zadłużenia nieruchomości, rodzaj hipoteki, jej wysokość, dane wierzyciela hipotecznego oraz dane dotyczące administratora hipoteki. W przypadku, gdy w dziale „Hipoteka” ujawniona zostanie kwota w PLN należy pamiętać, że obciąża ona całą nieruchomość, a wierzyciel (np. bank) może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to czyją stała się własnością z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.

Nabywając nieruchomość obciążoną hipoteką należy pamiętać, że nie tylko będziemy musieli zapłacić za nieruchomość, ale również spłacić czyjeś długi.

Przeczytaj: Jak ustalić właściciela działki?

Wzmianka w księdze wieczystej

We wszystkich działach księgi wieczystej oprócz działu zawierającego oznaczenie nieruchomości wprowadzono rubrykę o nazwie „Wzmianka”. Wpis w rubryce „Wzmianka’, składa się z numeru kolejnego dziennika KW, opisu wzmianki, chwili jej zamieszczenia z podaniem godziny i minuty.

Wzmianka może dotyczyć nie tylko wykreślenia ograniczonego prawa rzeczowego, ale również zmiany właściciela nieruchomości. Tak więc, zapoznając się z treścią księgi wieczystej można niejednokrotnie poszerzyć swoją wiedzę o nieruchomości, a tym samym uniknąć ewentualnych przykrych niespodzianek już po zakupie nieruchomości.

W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek wpisu w rubryce „Wzmianka” należy rozumieć to w ten sposób, że do sądu wpłynął wniosek o wprowadzenie zmian w treści księgi wieczystej i wniosek ten oczekuje na wpis. W takim przypadku należy dążyć do zapoznania się z treścią złożonego wniosku, a wolę nabycia nieruchomości odłożyć do czasu wykreślenia wzmianki.

Kupując nieruchomość, czy to na rynku pierwotnym czy wtórnym dobrze jest nie tylko samemu zapoznać się z treścią księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości, ale również skorzystać z usługi notariusza. Notariusz przed sporządzeniem aktu notarialnego zapozna się z treścią księgi wieczystej nieruchomości nabywanej i jako osoba kompetentna w zakresie prawa, uchroni nas przed nabyciem nieruchomości obciążonej nie tylko prawem rzeczowym, osobistym czy roszczeniem, ale również hipoteką.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.
  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym.

Foto: Unsplash.com

Geoportal360.pl

Posted by Joanna