Informacji o tym, kto jest właścicielem działki, szukamy najczęściej w sytuacji, gdy jesteśmy zainteresowani nabyciem nieruchomości, która z różnych względów nam się podoba.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Najprostszym sposobem odnalezienia właściciela działki będzie zapewne rozpytanie okolicznych mieszkańców. Nie zawsze jest to jednak możliwe. W sytuacji, gdy ten sposób nie powiedzie się, możemy spróbować zdobyć dane właściciela w jednej z państwowych instytucji, takich jak:

 1. Starostwo Powiatowe/Urząd Miasta – Wydział Geodezji i Kartografii,
 2. Sąd Rejonowy – Wydział Ksiąg Wieczystych.

W obu przypadkach należy udać się do konkretnej jednostki, w obszarze której położona jest interesująca nas działka. Tam należy złożyć odpowiedni wniosek o wydanie dokumentu zawierającego poszukiwane przez nas dane (o czym w dalszej części artykułu).

Znajdź adres administracyjny działki

Aby dotrzeć do danych właściciela działki, należy w pierwszej kolejności ustalić adres administracyjny działki, określany wymiennie jako identyfikator działki ewidencyjnej.

Identyfikator działki przyjmuje postać szeregu znaków według wzoru WWPPGG_R.XXXX.NDZ, oznaczających kolejno:

 • WW – kod województwa według Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (rejestru terytorialnego),
 • PP – kod powiatu w województwie według rejestru terytorialnego,
 • GG – kod gminy w powiecie według rejestru terytorialnego,
 • Litera „R” – jest jedną z cyfr: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 określającą typ gminy (np. miejska, wiejska, dzielnica),
 • XXXX – numer ewidencyjny obrębu w jednostce ewidencyjnej, określony za pomocą liczb całkowitych w przedziale od 0001 do 9999,
 • NDZ – numer działki w danym obrębie ewidencyjnym.

Adres administracyjny działki – dosyć często mylnie nazywany numerem działki, możemy bardzo szybko określić korzystając z interaktywnej mapy GEOPORTAL.

Po wywołaniu na ekran komputera strony https://geoportal360.pl/map/, należy zlokalizować interesującą nas działkę na mapie Polski. W tym celu należy powiększać mapę w wybranym obszarze do czasu aż pojawią się na niej granice działek (za pomocą myszki lub przycisków plus i minus w lewym górnym rogu mapy).

Po znalezieniu “naszej” działki na mapie możemy od razu poznać jej dokładny adres administracyjny, ten, pod którym działka jest zapisana w Państwowej Ewidencji Gruntów i Budynków. Wystarczy kliknąć myszką na obszar działki, w wyniku tej czynności ukaże nam się dodatkowe okienko z pełnym adresem administracyjnym działki oraz danymi opisującymi jej położenie w terenie, na przykład:

Geoportal - adres administracyjny działki

Dostęp do mapy GEOPORTAL jest bezpłatny.

Przeczytaj: Numer działki ewidencyjnej – jak czytać?

Interes prawny

Określenie adresu administracyjnego interesującej nas działki pozwala (pod pewnymi warunkami) na zdobycie nazwiska właściciela działki.

Co prawda istnieje kilka sposobów na dotarcie do danych właściciela działki, jednakże niemal w każdym przypadku czynność ta wiąże się z wykazaniem interesu prawnego. Przy czym należy zauważyć, że pojęcie interesu prawnego nigdy nie powinno kojarzyć się ze zwykłą ciekawością w danej sprawie. Interes prawny powinien zawsze wynikać z przepisu prawnego. Zazwyczaj nie ma interesu prawnego ten, kto nie jest uczestnikiem żadnej sprawy prawnej, nie jest wpisany w księdze wieczystej jako właściciel nieruchomości ani też jako strona umowy dzierżawy, najmu czy też jako wierzyciel.

Jak zatem uzyskać dane właściciela działki?

Omawiamy 3 sposoby:

Złóż wniosek w Starostwie Powiatowym/Urzędzie Miasta – w Wydziale Geodezji i Kartografii

Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków należy do właściwości starostów. Sposób prowadzenia ewidencji gruntów i budynków określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Dane ewidencji gruntów i budynków są jawne. Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem § 44. Do zadań starosty związanych z prowadzeniem ewidencji należy: udostępnianie danych ewidencyjnych.

Jednym z dokumentów udostępnianych przez starostę, zawierającym w swej treści dane właściciela nieruchomości, działki jest wypis z rejestru gruntów.

Składając wniosek do starosty o pozyskanie wypisu z rejestru gruntów musimy mieć na uwadze, że owszem otrzymamy taki dokument, ale w miejscu przeznaczonym na dane osobowe (w tym np. Imię i nazwisko właściciela działki) oraz na numer księgi wieczystej nie znajdziemy tych danych.

Warunkiem pozyskania z Państwowej Ewidencji Gruntów i Budynków wypisu z rejestru gruntów, zawierającego dane właściciela działki jest konieczność wykazania interesu prawnego w sprawie, dla której wskazany dokument jest niezbędny. Należy nadmienić, że sama chęć zakupu działki nie jest wystarczającym argumentem do wydania dokumentu z danymi osobowymi właściciela działki.

Zgodnie z art. 24 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne starosta może udostępnić wypis z rejestru gruntów, nie łamiąc przy tym przepisów o ochronie danych osobowych, ponieważ to do niego należy ocena czy można udostępnić dane z ewidencji gruntów i budynków czy też nie.

Osoba, która we wniosku o wypis z rejestru gruntów wykaże interes prawny w zakresie złożonego wniosku, otrzyma ten dokument z pełnymi danymi.

Złóż wniosek w Sądzie Rejonowym – w Wydziale Ksiąg Wieczystych

Jedną z instytucji, która udostępnia dokumenty zawierające dane o nieruchomościach, jest Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych.

Ustrój ksiąg wieczystych należy do właściwości sądów rejonowych (art. 23 ustawy z dnia 6 lipca 1882 r. o księgach wieczystych). Księgi wieczyste i akta księgi wieczystej są przechowywane w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca położenia nieruchomości.

Zgodnie z cytowaną ustawą art. 361 „każdy może przeglądać księgi wieczyste w obecności pracownika Sądu”, jak również „Odpisy ksiąg wieczystych według ostatniego stanu wpisów wydaje się na żądanie osób zainteresowanych lub na żądanie sądu, prokuratora, notariusza, organu administracji rządowej oraz jednostki samorządu terytorialnego”.

Dokumentem wydawanym przez Sąd Rejonowy, wydział wieczystoksięgowy, na którym widnieją dane właściciela działki, jest odpis księgi wieczystej. W celu uzyskania odpisu księgi wieczystej interesującej nas działki możemy zwrócić się do sądu rejonowego właściwego dla miejsca położenia działki o odpis księgi wieczystej dla tej nieruchomości (numer działki poznamy przez GEOPORTAL) podając w uzasadnieniu interes prawny.

W przypadku przychylnego ustosunkowania się Sądu do naszej prośby, otrzymamy odpis księgi wieczystej, w treści którego zawarte są m.in. dane osobowe właściciela działki.

Znając numer księgi wieczystej prowadzonej dla szukanej działki, możemy skorzystać z portalu internetowego Ministra Sprawiedliwości i bez przeszkód przeglądać aktualną i zupełną treść księgi wieczystej. Nazwisko właściciela nieruchomości odnajdziemy w dziale drugim księgi wieczystej, w rubryce (2.2) – „Własność”.

Skorzystaj z internetu – księgi wieczyste po numerze działki

Znacznie prostszym sposobem na szybkie i skuteczne poznanie nazwiska właściciela działki jest możliwość skorzystania z przeglądarki internetowej umieszczonej pod adresem https://ksiegiwieczyste.pl/.

Zaletą tej przeglądarki jest możliwość dotarcia do właściciela działki poprzez znany numer ewidencyjny działki bądź adres administracyjny.

Wprowadzając do przeglądarki numer ewidencyjny (poznany przez GEOPORTAL) znanej nam działki, po dokonaniu opłaty, możemy wywołać na ekran numer księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości. Z chwilą wyszukania księgi wieczystej interesującej nas nieruchomości, możemy tę księgę pobrać i przeglądać jej treść. Właściciela nieruchomości należy szukać w Dziale II księgi wieczystej – „Własność”.

Przeczytaj: Księgi wieczyste po adresie nieruchomości – jak szybko znaleźć numer KW

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
 3. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.
 4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

Foto: Pixabay.com

Geoportal360.pl

Posted by Joanna