Mapa do celów projektowych jest opracowaniem geodezyjno-kartograficznym sporządzanym na potrzeby wykonania projektu budowlanego niezbędnego do otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę. Mapa do celów projektowych jest wykonywana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Podstawową bazą do opracowania mapy do celów projektowych jest geodezyjna mapa zasadnicza.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Czym jest mapa do celów projektowych?

Definicję mapy do celów projektowych określa ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. W myśl Art. 2, pkt. 7a) przez pojęcie „mapa do celów projektowych” należy rozumieć opracowanie kartograficzne, wykonane z wykorzystaniem wyników pomiarów geodezyjnych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające elementy stanowiące treść mapy zasadniczej, a także informacje niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej.

Zgodnie z definicją zawartą w prawie geodezyjnym i kartograficznym mapa do celów projektowych jest tworzona na bazie mapy zasadniczej, która jest standardowym opracowaniem kartograficznym generowanym na podstawie zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej (dowiedz się więcej: Mapa zasadnicza).

Tryb i standardy techniczne tworzenia mapy zasadniczej określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Mapa zasadnicza jest własnością Państwa.

Mapa do celów projektowych sporządzana jest przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Wykonanie mapy do celów projektowych zapewnia inwestor.

Jakie dane zawiera mapa do celów projektowych?

Mapę do celów projektowych sporządza się na kopii mapy zasadniczej. Sprawia to, że wszystkie szczegóły terenowe stanowiące treść zaktualizowanej mapy zasadniczej, stają się jednocześnie danymi mapy do celów projektowych.

Treść i skalę mapy do celów projektowych dostosowuje się do rodzaju i wielkości zamierzenia budowlanego. Przy redakcji mapy do celów projektowych stosuje się oznaczenia i symbole graficzne obiektów, właściwe dla treści mapy zasadniczej, a w przypadku, gdy na mapie występują również inne obiekty, umieszcza się na niej stosowną legendę określającą te obiekty.

Zaktualizowana mapa do celów projektowych powinna zawierać w swej treści:

1. Tytuł mapy: „Mapa do celów projektowych”.
2. Skalę mapy (dostosowaną do rodzaju i wielkości zamierzenia budowlanego).
3. Oznaczenia i symbole graficzne odpowiadające symbolom i oznaczeniom umieszczonym na mapie zasadniczej, a w przypadku występowania na mapie innych obiektów również legendę pozwalającą na zidentyfikowanie tych obiektów.
4. Dane określające położenie obszaru opracowania tj.:

 • województwo,
 • powiat,
 • nazwa jednostki ewidencyjnej,
 • identyfikator jednostki ewidencyjnej,
 • nazwa obrębu ewidencyjnego,
 • miejscowość,
 • numer arkusza,
 • sekcja mapy.

5. Datę sporządzenia aktualizacji mapy z podaniem dnia, miesiąca oraz roku.

6. Opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub z decyzją o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
7. Wszystkie obiekty i informacje ujęte na mapie zasadniczej tj.:

 • punkty osnowy geodezyjnej oraz formy ukształtowania terenu,
 • działki ewidencyjne z ich granicami i numerami,
 • kontury budynków,
 • kontury użytków gruntowych,
 • kontury klasyfikacyjne gruntów,
 • sieci uzbrojenia terenu zarówno podziemnych jak i nadziemnych (Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu – baza GESUT),
 • budowle i urządzenia budowlane oraz inne obiekty topograficzne takie jak drzewa, pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej, a także wybrane informacje opisowe dotyczące tych obiektów,
 • drogi z podaniem ich numerów i szerokości oraz ulice z podaniem ich szerokości,
 • skwery, pojedyncze drzewa oraz ich skupiska, obiekty użyteczności publicznej.

8. Nazwę wykonawcy prac geodezyjnych.
9. Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych.
10. Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych.
11. Oznaczenie układu współrzędnych prostokątnych płaskich oraz układu wysokości.
12. Obszar aktualizacji określony linią przerywaną w kolorze odmiennym od pozostałych oznaczeń obszaru.
13. Datę oraz imię i nazwisko osoby, która opracowała mapę.

Mapa do celów projektowych powinna być opatrzona klauzulą urzędową określoną w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego (Art. 40, ust. 3g, pkt. 3.) stanowiącą potwierdzenie przyjęcia materiałów lub zbiorów danych, w oparciu o które mapa ta została sporządzona, do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

Mapa do celów projektowych powinna określać zakres aktualizacji w taki sposób, aby w przypadku budowy np. budynku mieszkalnego, można było przyłączyć planowany budynek do sieci uzbrojenia terenu, tj. sieci wodociągowej, kanalizacyjnej czy gazowej (jeżeli taka istnieje). Jednocześnie wskazane jest, aby na aktualizowanej mapie w obszarze aktualizacji znalazły się chodniki oraz drogi.

Skala mapy do celów projektowych

Skala mapy do celów projektowych powinna być dostosowana do rodzaju i wielkości obiektów planowanych do budowy, przy czym:

 • sala mapy dla działki budowlanej nie powinna być mniejsza niż 1:500,
 • skala mapy zespołów obiektów budowlanych oraz terenów budownictwa przemysłowego nie może być mniejsza niż 1:1000,
 • skala mapy dla terenów rozległych z obiektami o dużym rozproszeniu oraz obiektami liniowymi (drogi, gazociągi, światłowody, itd.) może wynosić 1:2000.

Wielkość obszaru otaczającego teren inwestycji oraz skalę mapy określa w razie potrzeby organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę.

Kiedy potrzebna jest mapa do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych jest niezbędna w celu uzyskania pozwolenia na budowę, tj. uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na rozpoczęcie i prowadzenie budowy domu, obiektu budowlanego bądź posadowienia innego obiektu np. przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego.

Praktycznie bez mapy do celów projektowych nie jesteśmy w stanie rozpocząć żadnej budowy, co do której wymagane jest pozwolenie na budowę.

Jak uzyskać mapę do celów projektowych?

Mapę do celów projektowych można zamówić w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej właściwym dla miejsca położenia obszaru, dla którego ma być sporządzona mapa do celów projektowych.

Najczęściej jednak, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, inwestor przed sporządzeniem dokumentacji budowlanej zleca sporządzenia mapy do celów projektowych geodecie posiadającemu uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii (Art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, mapę do celów projektowych geodeta sporządza dla obszaru wskazanego w zgłoszeniu prac geodezyjnych obejmującego obszar niezbędny do sporządzenia dokumentacji projektowej.

Podstawą wykonania mapy do celów projektowych jest kopia nieaktualizowanej mapy zasadniczej, natomiast, jeżeli teren nie posiada mapy zasadniczej do opracowania mapy do celów projektowych wykorzystuje się mapę ewidencyjną (katastralną).

Kto i jak wykonuje mapę do celów projektowych

Pozyskanie mapy do celów projektowych oraz jej aktualizację można podzielić na kilka etapów.

Pierwszym z nich jest uzyskanie danych działki, w obszarze której będzie prowadzona inwestycja budowlana.

Drugim etapem na drodze sporządzenia mapy do celów projektowych jest zgłoszenie pracy geodezyjnej do właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK). Czas oczekiwania na wydanie przez PODGiK mapy zasadniczej wynosi ok. 10 dni. Geodeta, po otrzymaniu materiałów z PODGiK w postaci mapy zasadniczej (nieaktualizowanej lub mapy ewidencyjnej) może przystąpić do aktualizacji tej mapy.

Rzetelne wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej wymaga wizji terenowej oraz wykonania pomiarów sytuacyjno-wysokościowych jak również inwentaryzacji obiektów znajdujących się w obszarze przeznaczonym pod zabudowę.

Podczas wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, mających na celu sporządzenie mapy do celów projektowych, geodeta ma obowiązek porównania treści mapy zasadniczej udostępnionej z zasobu (lub mapy ewidencyjnej) ze stanem faktycznym w terenie. Wyniki tego porównania geodeta powinien przedstawić na mapie porównania z terenem ze wskazaniem na niej kolorem czerwonym elementów do usunięcia oraz elementów do pomiaru.

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe geodeta wykonuje w nawiązaniu do punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej.

Przedmiotem geodezyjnego pomiaru wysokościowego są elementy szczegółów terenowych oraz pikiety. Pikietami mogą być punkty powierzchni terenu charakteryzujące jego rzeźbę, w tym charakterystyczne punkty naturalnych lub sztucznych form terenu.

W przypadku naziemnych szczegółów terenowych przedmiotem geodezyjnego pomiaru wysokościowego są przekroje poprzeczne ulic i dróg urządzonych oraz elementy naziemne podziemnego uzbrojenia terenu.

W trakcie aktualizacji mapy zasadniczej, geodeta powinien również przeprowadzić pomiar podziemnych szczegółów terenowych takich jak:

 1. dna studzienek i komór kanalizacyjnych;
 2. dna wlotów i wylotów przewodów kanalizacyjnych;
 3. osie pozostałych przewodów rurowych niewymienionych a także górne powierzchnie rur ochronnych lub obudów ochronnych tych przewodów;
 4. górne krawędzie powłok kabli lub wierzchy rur ochronnych tych kabli;
 5. górne powierzchnie i dna kanałów, komór i studni sieci uzbrojenia terenu innych niż kanalizacyjne;
 6. załamania pionowe i poziome osi przewodów sieci uzbrojenia terenu, a także górnych powierzchni rur ochronnych lub obudów ochronnych tych przewodów.

Geodeta w trakcie aktualizacji mapy zasadniczej powinien zwrócić uwagę na oznaczenia punktów granicznych na gruncie. Jeżeli stwierdzi, że punkty graniczne nie są oznaczone, powinien przystąpić do ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych znajdujących się w obszarze aktualizacji mapy (zob. Wznowienie granic nieruchomości (wznowienie znaków granicznych)).

Dokumentacja zawierająca wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, powstała w wyniku prac geodezyjnych, podlega obowiązkowi zgłoszenia do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Geodeta, który sporządził aktualizację mapy zasadniczej określonego terenu, kompletuje dokumentację z przeprowadzonego pomiaru i przekazuję ją w postaci operatu technicznego do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wraz z operatem technicznym, geodeta przekazuje do PODGiK pliki danych w formacie PDF, służące do aktualizacji odpowiednich baz danych zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Operat techniczny podpisuje kierownik prac geodezyjnych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym (Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, Dz. U. z 2020 r. poz. 1173).

Podpisanie operatu przez kierownika prac geodezyjnych oznacza jednocześnie poświadczenie przez niego za zgodność z oryginałem kopii dokumentów wchodzących w skład operatu.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, po zweryfikowaniu poprawności wykonanych przez geodetę pomiarów, aktualizuje prowadzona bazę danych w tym zakresie i zgodnie z zamówieniem przekazuje geodecie gotową zaktualizowaną mapę do celów projektowych.

Mapa do celów projektowych wydana przez PODGiK powinna być opatrzona klauzulą urzędową określoną w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego stanowiącą potwierdzenie przyjęcia materiałów lub zbiorów danych, w oparciu, o które mapa została sporządzona, albo oświadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji(art. 34 b. u.p.g.i.g.k).

W myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, klauzula urzędowa na dokumentach sporządzonych w postaci elektronicznej oraz w postaci nieelektronicznej powinna zawierać treść:

„Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”, oraz informacje:

 • nazwę organu prowadzącego zasób;
 • identyfikator ewidencyjny operatu technicznego;
 • datę przyjęcia operatu technicznego do zasobu;
 • imię i nazwisko osoby reprezentującej organ prowadzący zasób;
 • sumę kontrolną dokumentu elektronicznego według algorytmu SHA-2 (SHA-256) – tylko dla dokumentu sporządzonego w wersji elektronicznej.

Geodeta po odebraniu z PODGiK uwierzytelnionej mapy do celów projektowych, przekazuje tę mapę inwestorowi w wersji papierowej i cyfrowej.

Przekazanie mapy inwestorowi kończy pracę geodety w zakresie tworzenia mapy do celów projektowych i upoważnia go do wystawienia faktury VAT za wykonaną usługę.

Sporządzona przez geodetę uprawnionego mapa do celów projektowych stanowi podstawę do opracowania projektu zagospodarowania terenu będącego elementem projektu budowlanego, niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę.

Ile kosztuje wykonanie mapy do celów projektowych?

Mapę do celów projektowych wykonuje, na zlecenie inwestora, geodeta posiadający odpowiednie uprawnienia w zakresie geodezji i kartografii.

Koszt sporządzenia mapy do celów projektowych jest zależny od regionu Polski, w którym mapa ma być opracowana, od wielkości obiektów budowlanych mających powstać na wskazanym obszarze oraz od sieci podziemnego i naziemnego uzbrojenia terenu.

Na koszt opracowania mapy do celów projektowych ma też wpływ rodzaj planowanej inwestycji.

Koszt sporządzenia mapy do celów projektowych dla budowy domu jednorodzinnego waha się od 1500 zł do 2000 zł. Koszt wykonania mapy większych obiektów budowlanych to nawet 3000 zł i więcej.

W przypadku opracowania mapy do celów projektowych dotyczących budowy np. sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej należy uwzględnić, że aktualizacje mapy zasadniczej trzeba wykonać na kilku mapach. Np. wykonując mapę do celów projektowych dla inwestycji liniowej polegającej na budowie sieci wodociągowej o długości ok. 3 km, wykonawca mapy w jej opracowaniu musi uwzględnić przebieg tej inwestycji w drodze o szerokości 7 m i chodniku o szer. 3 m oraz przyległym do nich pasie gruntu o szerokości 30 m po obu stronach przebiegu nitki wodociągu. W sumie pas gruntu, dla którego należy sporządzić mapę do celów projektowych, będzie wynosił:
7 m droga + 3 m chodnik + 60 m pas po obu stronach nitki wodociągu = 70 m x 3000 m = 21 0000 m = 21 ha x 300 zł/1 ha (koszt aktualizacji mapy po przeliczeniu i negocjacjach) = 6300 zł.

Analizując powyższe ustalenia należy przyznać, że koszt sporządzenia mapy do celów projektowych nie jest niski, zwłaszcza, że stanowi on tylko jeden ze składników kosztów wykonania projektu budowlanego.

Jak długo ważna jest mapa do celów projektowych?

W obowiązujących przepisach prawa budowlanego, jak również prawa geodezyjnego, nie znajdujemy przepisu mówiącego wprost o tym, jak długo ważna jest mapa do celów projektowych.

Jednak, w obu wymienionych przepisach, ustawodawca zwraca uwagę, że mapa do celów projektowych powinna zawierać aktualne informacje o przestrzennym usytuowaniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementów ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Istotne informacje w zakresie terminu ważności mapy do celów projektowych znajdujemy w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – w Art. 34, ust. 3, pkt 1. W myśl tego przepisu projekt budowlany zawiera w swej treści projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, oraz projekt techniczny. Przy czym projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien być sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych. Stwierdzenie, że projekt ma być wykonany na aktualnej mapie do celów projektowych jest tym samym wyznacznikiem terminu, przez który należy rozumieć, że jakakolwiek zmiana w obszarze działki lub terenu powoduje dezaktualizację tego dokumentu – dokument staje się nieaktualny.

Tożsame określenie odnośnie terminu ważności mapy do celów projektowych znajdujemy w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu. W Art. § 15. 1. cytowanego rozporządzenia ustawodawca informuje, że część rysunkową projektu zagospodarowania działki lub terenu sporządza się na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta.

Powyższe twierdzenie nakazuje wręcz każdemu projektantowi sprawdzenie aktualności mapy poprzez wykonanie czynności porównania treści mapy z sytuacją w terenie.

Tak więc, mapa do celów projektowych z założenia powinna zawierać informacje aktualne.

Należy przyjąć, że mapa do celów projektowych może ulec dezaktualizacji już w następnym dniu po jej sporządzeniu, co może spowodować utratę jej aktualności.

Przyjmuje się, że jeżeli w przeciągu jednego roku od sporządzenia mapy do celów projektowych organ nie posiadł żadnych informacji potwierdzających dezaktualizację mapy, to można przypuszczać, że mapa do celów projektowych jest aktualna.

Praktycy uważają, że mapa do celów projektowych jest ważna tak długo, jak długo nie zmieniają się cechy terenu objętego aktualizacją mapy zasadniczej.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
 5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Foto: Fotolia

Foto: Fotolia

Geoportal360.pl

Posted by Joanna