Pojęcie mapy do celów projektowych

Pojęcie ”mapy do celów projektowych” wprowadza Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych, obowiązujących w budownictwie.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem, mapa dla celów projektowych to mapa geodezyjna sporządzona na kopii aktualnej mapy zasadniczej (mapa zasadnicza jest standardowym opracowaniem kartograficznym, tworzonym na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych w bazach danych).

W razie braku mapy zasadniczej mapę do celów projektowych sporządza się na mapie jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Do czego służy mapa do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych jest jednym z załączników dokumentacji sporządzanych podczas projektowania, budowy, remontu i utrzymania obiektów budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę.

Jakie informacje zawiera mapa do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych obejmuje swym zasięgiem obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m, a w razie konieczności ustalenia strefy ochronnej (gazociągi) także teren tej strefy.

Treść mapy do celów projektowych, oprócz treści mapy zasadniczej, łącznie z granicami władania (własności) nieruchomości (działek) powinna zawierać:

  • opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu (przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego), linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp. Jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody,
  • usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta zgodnie z celem wykonywanej pracy.

Mapa dla celów projektowych powinna w swej treści zawierać również infrastrukturę podziemną, zarówno liniową jak i punktową.

Przeczytaj: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Skala mapy do celów projektowych

Skala mapy do celów projektowych powinna być dostosowana do rodzaju i wielkości obiektów planowanych do budowy, przy czym:

  • sala mapy dla działki budowlanej nie powinna być mniejsza niż 1:500,
  • skala mapy zespołów obiektów budowlanych oraz terenów budownictwa przemysłowego nie może być mniejsza niż 1:1000,
  • skala mapy dla terenów rozległych z obiektami o dużym rozproszeniu oraz obiektami liniowymi (drogi, gazociągi, światłowody, itd.) może wynosić 1:2000.

Wielkość obszaru otaczającego teren inwestycji oraz skalę mapy określa w razie potrzeby organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę.

Przeczytaj: Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych

Kto wykonuje mapę do celów projektowych?

Wykonawcą mapy do celów projektowych jest najczęściej geodeta posiadający niezbędne uprawnienia zawodowe w tym zakresie.

Zakres uprawnień, jakie powinien posiadać wykonawca prac geodezyjnych w zakresie sporządzenia mapy do celów projektowych zostały określone w art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Gdzie można uzyskać mapę do celów projektowych?

Mapę do celów projektowych, za odpowiednią odpłatnością, możemy pozyskać w Starostwie, w granicach, którego znajduje się nieruchomość przeznaczona pod zabudowę (art. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).

We wniosku składanym do Starostwa Powiatowego informujemy, że mapa zasadnicza jest nam niezbędna dla celów projektowych. W zależności od obłożenia urzędu pracą, mapę dla celów projektowych możemy otrzymać w czasie od 2 do 4 tygodni.

Przeczytaj: Mapy geodezyjne – podstawowe rodzaje

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.
  3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Foto: Fotolia

Geoportal360.pl

Posted by Joanna