Rozpoczęcie budowy domu wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Aby uzyskać pozwolenie na budowę, nie tylko należy przedłożyć projekt budowlany, ale przede wszystkim zrobić to w odpowiedniej formie.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Formę oraz zawartość projektu budowlanego określa ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego zostanie przedstawiony w stosownym rozporządzeniu, w terminie późniejszym.

Kiedy zaczną obowiązywać zmiany w prawie budowlanym?

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw została podpisana przez Prezydenta RP 13.02.2020 r. i opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 2020 poz. 471 w dniu 18.03.2020 r.

Znowelizowane przepisy prawa budowlanego wejdą w życie 19 września 2020 r.

Głównym celem nowelizacji ustawy Prawo budowlane było nie tylko uproszczenie przepisów w zakresie procesu inwestycyjno – budowlanego, ale również określenie zakresu odpowiedzialności projektanta oraz organów administracji.

Wprowadzone ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw przepisy dotyczą także definicji projektu budowlanego, uproszczenia niektórych procesów legalizacji samowoli budowlanych, jak również zniesienia wymogu uzyskiwania pozwolenia na budowę w zakresie niektórych obiektów.

Forma i zawartość projektu budowlanego

Dokumentacja projektu budowlanego powinna być opatrzona stroną tytułową, na której należy zamieścić:

 1. nazwę, adres administracyjny obiektu budowlanego obejmujący numery działek, na których obiekt jest usytuowany;
 2. imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres;
 3. nazwę i adres jednostki projektowania,
 4. imiona i nazwiska opracowujących poszczególne części projektu budowlanego, wraz z określeniem zakresu ich opracowania, specjalności numeru posiadanych uprawnień budowlanych oraz datę opracowania i podpisy;
 5. spis zawartości projektu budowlanego wraz z wykazem załączonych do projektu wymaganych przepisami szczegółowymi uzgodnień, pozwoleń lub opinii, także specjalistycznych oraz stosownie do potrzeb oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych w przypadku, gdy projekt architektoniczno budowlany podlega sprawdzeniu. Na stronie tytułowej projektu budowlanego należy zamieści imiona i nazwiska osób sprawdzających wraz z podaniem ich specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych, datę i podpis.

Projekt budowlany powinien być sporządzony w języku polskim z zastosowaniem zasad wymiarowania i oznaczenia graficznego i literowego określonego w Polskich Normach ujętych w rozporządzeniu. Zaleca się, aby projekt budowlany był sporządzony w czytelnej grafice oraz oprawiony w okładkę przystosowaną do formatu A4.

Przeczytaj: Pozwolenie na budowę – jak uzyskać?

Treść projektu budowlanego

Wprowadzone ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, zmiany w zakresie procesu budowlanego w szczególności odnoszą się do zawartości – treści projektu budowlanego. Zgodnie z ustawą projekt budowlany został podzielony na trzy części tj.:

1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych w skali dostosowanej do rodzaju i wielkości obiektu lub zamierzenia budowlanego i zapewniającej jego czytelność, obejmujący:

 • określenie granic działki lub terenu,
 • usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym,
 • sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
 • układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich,
 • informację o obszarze oddziaływania obiektu;

Zobacz również: Projekt zagospodarowania działki lub terenu – czym jest i co zawiera?

2. Projekt architektoniczno-budowlany obejmujący:

 • układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,
 • zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczbę projektowanych do wydzielenia lokali, z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych,
 • charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych,
 • opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,
 • projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko,
 • charakterystykę ekologiczną,
 • informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osób starszych – w przypadku obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 4,
 • informację o minimalnym udziale lokali mieszkalnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 4a – w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
 • postanowienie udzielające zgody na odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych w przypadkach szczególnie uzasadnionych, jeżeli zostało wydane.

3. Projekt techniczny obejmujący:

 • projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,
 • charakterystykę energetyczną – w przypadku budynków,
 • projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,
 • w zależności od potrzeb – dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,
 • inne opracowania projektowe;

4. W zależności od potrzeb – w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej – oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych.

W znowelizowanej ustawie Prawo budowlane, ustawodawca przewiduje ograniczenia w sporządzaniu dokumentacji w zakresie projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz w zakresie projektu architektoniczno budowlanego do trzech egzemplarzy każdego projektu. Wszystkie trzy egzemplarze podlegają zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę.

W obecnym brzmieniu przepisy nakładają obowiązek zatwierdzenia czterech egzemplarzy projektu budowlanego, po jednym dla organu administracji architektoniczno – budowlanej i nadzoru budowlanego oraz dwóch egzemplarzy dla inwestora.

W nowej ustawie – Prawo budowlane, zatwierdzone dokumenty typu:

 • projektu zagospodarowania działki lub terenu,
 • projekt architektoniczno budowlany,

przeznaczone są po jednym egzemplarzu dla inwestora, organu zatwierdzającego projekt oraz dla właściwego organu nadzoru budowlanego.

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane przewiduje, że projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno budowlany będą podlegały zatwierdzeniu na etapie rozpoznawania wniosku o pozwoleniu na budowę.

Natomiast projekt techniczny (trzecia cześć projektu budowlanego) nie będzie zatwierdzany, będzie natomiast przekazywany organowi nadzoru budowlanego na etapie składania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Projekt techniczny musi być zgodny z zatwierdzonym przez organ administracji architektoniczno-budowlanej projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym.

Znowelizowany kierunek postępowania w zakresie dokumentacji budowlanej ma na celu usprawnienie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Jednocześnie ustawodawca poprzez podział projektu architektoniczno budowlanego na trzy części przewiduje, że taka konstrukcja projektu umożliwi nie tylko szybsze przygotowanie projektu, ale również jego szybsze sprawdzenie przez odpowiednie służby, a co za tym idzie szybsze uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wraz z podziałem projektu budowlanego na trzy części ustawodawca wskazał na konieczność dołączenia do projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego, załączników określających uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, zaświadczenia o wpisie do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane oraz świadczenia projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Przeczytaj: Badania geotechniczne gruntu

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dzienniku Ustaw 2020 poz. 471).

Zdjęcie: Pexels.com

Geoportal360.pl

Posted by Joanna