Projekt zagospodarowania działki lub terenu stanowi integralną część projektu budowlanego, na podstawie którego wydawane jest pozwolenie na budowę.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Projekt zagospodarowania działki powinien zawierać informacje o usytuowaniu obiektu na danej działce, jak również o zagospodarowaniu przestrzeni wokół obiektu budowlanego.

Umiejętnie sporządzony projekt zagospodarowania nawet trudnej działki, może w istotny sposób przyczynić się do komfortu jej użytkowania w przyszłości, a źle zaprojektowana działka może zaprzepaścić całkowicie jej potencjał.

Projekt zagospodarowania działki powinien być sporządzony przez osobę posiadającą odpowiednie w tym zakresie uprawnienia architektoniczno-budowlane stwierdzone decyzją, wydaną przez organ samorządu zawodowego. Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest zdanie egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

Podstawa prawna opracowania „projektu zagospodarowania działki lub terenu”

Dokument „Projekt zagospodarowania działki lub terenu” jest sporządzany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Zgodnie z wytycznymi ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządza się ze szczególnym uwzględnieniem dostępności terenu, działki osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

Zdjęcie: Projekt budowlany domu po nowelizacji przepisów w 2020 r.

Budowa projektu zagospodarowania działki lub terenu

Projekt zagospodarowania działki lub terenu składa się z części opisowej oraz rysunku projektu.

Część opisowa projektu zagospodarowania działki lub terenu zawiera:

1) określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia;

2) określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu, w tym informację o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki;

3) projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym:

 • urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi,
 • sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
 • układ komunikacyjny,
 • sposób dostępu do drogi publicznej,
 • parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu,
 • ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu;

4) zestawienie:

 • powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, przy czym powierzchnię zabudowy budynku pomniejsza się o powierzchnię części zewnętrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte słupami, gzymsy oraz balkony,
 • powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników,
 • powierzchni biologicznie czynnej,
 • powierzchni innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących;

5) informacje i dane:

 • o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane,
 • czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską, Dziennik Ustaw Poz. 1609,
 • określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego,
 • o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi;

6) dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi;

7) inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych;

8) informację o obszarze oddziaływania obiektu.

Część rysunkową projektu zagospodarowania działki lub terenu sporządza się na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta.

Część rysunkowa projektu zagospodarowania działki lub terenu określa:

1) orientację położenia działki lub terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata;

2) granice działki lub terenu;

3) usytuowanie i obrys istniejących oraz projektowanych obiektów budowlanych wraz z określeniem sposobu ich użytkowania, w tym urządzeń budowlanych z nimi związanych, z oznaczeniem wejść i wjazdów, liczbę kondygnacji, charakterystyczne rzędne – w tym rzędne terenu istniejącego i projektowanego, wymiary oraz odległości od granicy działki lub terenu, wzajemne odległości obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych w zakresie niezbędnym do sprawdzenia zgodności wymiarów i odległości z przepisami, a także postanowieniami, w szczególności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej;

4) zasięg obowiązywania nakazów, ograniczeń i uwarunkowań, wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

5) granice terenu zamkniętego oraz jego strefy ochronnej;

6) układ komunikacji wewnętrznej terenu przedstawiony w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej komunikacji zewnętrznej, określający w szczególności układ dróg wewnętrznych, dojazdów, bocznic kolejowych, parkingów, placów i chodników, a w zależności od potrzeb – przekroje oraz profile elementów tego układu, charakterystyczne rzędne i wymiary;

7) przebieg i charakterystyczne wymiary dróg pożarowych oraz dojść łączących wyjścia z obiektów budowlanych z tymi drogami;

8) ukształtowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejącego, a w razie potrzeby przekroje pionowe terenu;

9) układ istniejącej zieleni, z oznaczeniem jej elementów podlegających likwidacji, oraz układ projektowanej zieleni wysokiej i niskiej;

10) urządzenia lub inne rozwiązania w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, w tym usytuowanie źródeł wody do celów przeciwpożarowych, hydrantów zewnętrznych lub innych punktów poboru wody oraz stanowisk czerpania wody, wraz z dojazdami dla pojazdów pożarniczych;

11) układ sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, przedstawiony z przyłączami do odpowiednich sieci zewnętrznych i wewnętrznych oraz urządzeń budowlanych, w tym: wodociągowych, ujęć wody ze strefami ochronnymi, cieplnych, gazowych i kanalizacyjnych lub służących do oczyszczania ścieków, oraz określający sposób odprowadzania wód opadowych, z podaniem niezbędnych spadków, przekrojów przewodów oraz charakterystycznych rzędnych, wymiarów i odległości, wraz z usytuowaniem przyłączy, urządzeń i punktów pomiarowych – w przypadku objęcia ich zakresem projektu;

12) układ linii lub przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz związanych z nim urządzeń technicznych, przedstawiony w powiązaniu z sieciami zewnętrznymi, z oznaczeniem miejsca i rzędnych w miarę potrzeby, przyłączenia do sieci zewnętrznych i złączy z instalacją obiektów budowlanych oraz charakterystycznych elementów, punktów pomiarowych, symboli i wymiarów – w przypadku objęcia ich zakresem projektu;

13) podział terenu na części, dotyczy zamierzenia budowlanego realizowanego etapowo;

14) położenie sytuacyjno-wysokościowe w przypadku obiektów liniowych.

W przypadku zamierzenia budowlanego realizowanego etapowo projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien określać kolejność realizacji poszczególnych obiektów wraz z odpowiadającymi im częściami terenu w sposób umożliwiający użytkowanie tych obiektów zgodnie z przeznaczeniem.

W celu poprawy czytelności projektu zagospodarowania działki czy terenu niezbędne dane graficzne mogą być zamieszczone na dodatkowych rysunkach.

W razie konieczności przedstawienia układu sieci, przyłączy i instalacji zewnętrznych na oddzielnych rysunkach, do projektu zagospodarowania działki lub terenu załącza się zbiorczy rysunek koordynacyjny uzbrojenia działki lub terenu.

Architekt podejmując się opracowania projektu zagospodarowania działki musi znaleźć takie usytuowanie domu, aby wyeliminować wszystkie ewentualne ograniczenia występujące na danej działce i posadowić dom tak, aby w przyszłości jego mieszkańcy mogli z niego korzystać nie czując tych ograniczeń.

Celem projektu zagospodarowania działku lub terenu jest nie tylko ułatwienie prac budowlanych prowadzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ale także takie zagospodarowanie działki, które umożliwi przyszłym mieszkańcom domu komfortowe warunki wypoczynku i rekreacji.

Przeczytaj również: Pozwolenie na budowę – jak uzyskać?

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Zdjęcie: Pixabay.com

Geoportal360.pl

Posted by Joanna