W 2021 r. właścicieli nieruchomości czeka podwyżka podatku od nieruchomości. Jakie nieruchomości podlegają podatkowi od nieruchomości oraz kto, ile i w jakim terminie będzie musiał uiścić należny podatek? Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedzi w poniższym artykule.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Jakie nieruchomości i obiekty budowlane podlegają podatkowi od nieruchomości?

Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości, terminy płatności oraz zwolnienia z płatności podatku od nieruchomości reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości

Zgodnie z Art. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatkowi od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

 • grunty;
 • budynki lub ich części;
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ustawodawca wskazując podmiot opodatkowania określił również, co należy rozumieć pod pojęciem „budynek” oraz „budowla”. W myśl Art. 1a. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przez pojęcie „budynek” należy rozumieć:

„obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

Zgodnie z tą definicją budynkami będą domy mieszkalne, samodzielne własnościowe lokale mieszkalne, garaże czy budynki gospodarcze.

Przez pojęcie „budowla” należy rozumieć:

„obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem”.

Do budowli zaliczane są m.in. takie obiekty, jak: wiadukty, mosty, składowiska odpadów czy lotniska.

Przeczytaj: Podatek od nieruchomości – podstawowe informacje

Kto jest zobowiązany do płacenia podatku od nieruchomości?

Zgodnie z Art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 • użytkownikami wieczystymi gruntów;
 • posiadaczami mienia publicznego na podstawie zawartej umowy lub bez takiej umowy.

Ile wyniesie podatek od nieruchomości w 2021 r.?

Maksymalne, górne stawki podatku od nieruchomości na 2021 r. zostały ogłoszone w drodze Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” z dnia 30 lipca 2020 r. (sprawdź TUTAJ).

Górne stawki podatku od nieruchomości stanowią iloczyn stawki podatku od nieruchomości obowiązującej w 2020 r. i wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r., który wyniósł 103,9 (wzrost cen o 3,9%). Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych podany został komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 r. (sprawdź TUTAJ).

Wyliczone w ten sposób maksymalne górne stawki podatku od nieruchomości na 2021 r. zostały zaokrąglone w górę do pełnych groszy.

W 2021 r. maksymalne stawki podatku od nieruchomości będą wynosiły:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,99 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi, jezior i zbiorników sztucznych – 4,99 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,52 zł od 1 m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,28 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie Art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3–7. 2.

Wzrost stawek podatku od nieruchomości w 2021 r. w stosunku do 2020 r. charakteryzuje zestawienie ujęte w poniższej tabeli.

WyszczególnienieMax. stawka podatku od nieruchomości w 2020 r. [zł]Max. stawka podatku od nieruchomości w 2021 r. [zł]
GRUNTY:
związane z prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m2 powierzchni0,950,99
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi, jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha powierzchni 4,804,99
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m2 powierzchni0,500,52
gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – od 1 m23,153,28
BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI:
mieszkalne – od 1 m2 powierzchni użytkowej0,810,85
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m2 powierzchni użytkowej23,9024,84
zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m2 powierzchni użytkowej11,1811,62
związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1 m2 powierzchni użytkowej4,875,06
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m2 powierzchni użytkowej8,058,37

(wynik obliczenia granicy górnych stawek kwotowych na każdy rok podatkowy ulega zaokrągleniu w górę do pełnych groszy)

Przy określaniu wysokości stawek od budynków lub ich części Rada gminy może różnicować wysokość stawki podatku dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności lokalizację, sposób wykorzystywania, rodzaj zabudowy, stan techniczny oraz wiek budynków.

Przy określaniu wysokości stawek związanych z:

 • prowadzeniem działalności w zakresie obrotu materiałem siewnym,
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, rada gminy może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności rodzaj prowadzonej działalności.

Rada gminy może określić wysokość stawki podatku od nieruchomości tylko w drodze uchwały.

Określając wysokość stawek podatku od nieruchomości na dany rok, Rada gminy nie może przekroczyć górnych stawek podatku od nieruchomości ogłoszonych przez Ministra Finansów na dany rok.

W jakich terminach i gdzie należy uiścić podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala w drodze decyzji organ podatkowy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

Podatek jest płatny w czterech ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, i terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Przeczytaj: Podatek od nieruchomości – kiedy powstaje i wygasa obowiązek podatkowy?

Gdzie i w jaki sposób można zapłacić podatek od nieruchomości?

Wskazany w Decyzji wójta, burmistrza (prezydenta miasta), podatek od nieruchomości można zapłacić:

 • w kasie gminy,
 • przelewem na konto gminy,
 • u inkasenta wyznaczonego przez gminę , przy czym usługa inkaso może być płatna.

Każda gmina na swojej stronie internetowej podaje informację o sposobie płatności podatku od nieruchomości.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
 2. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w prawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021.
 3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 r.

Zdjęcie: Pixabay.com

Geoportal360.pl

Posted by Joanna