Z chwilą rozpoczęcia budowy na placu budowy powinna zostać umieszczona tablica informacyjna.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Szczegółowy wygląd tablicy informacyjnej, jej sposób umieszczenia oraz zakres informacji wymaganych, które powinny się znaleźć na tablicy informacyjnej, określają przepisy wykonawcze, tj. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953, z późn. zm.).

Obowiązek umieszenia tablicy informacyjnej na budowie (lub rozbiórce) ciąży na kierowniku budowy (Art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ).

Kiedy konieczne jest umieszczenie tablicy i kto za nią dopowiada?

Umieszenie tablicy informacyjnej w zakresie prowadzonej budowy bądź rozbiórki jest obowiązkowe na każdej na budowie, dla której jest wymagane pozwolenie na budowę oraz w przypadku prowadzenia prac rozbiórkowych.

Przepisów w zakresie umieszczenia tablicy informacyjnej na budowie nie stosuje się do budowy lub rozbiórki obiektów, dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę z wyjątkiem budowy:

 1. wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
 2. wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
 3. instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
 4. sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0, 5 MPa;
 5. podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych;

Organ administracji architektoniczno – budowlanej może wyłączyć, w drodze decyzji, stosowanie tych przepisów również w stosunku do innych obiektów, jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym stopniem skomplikowania robót budowlanych lub innymi ważnymi względami.

Jak wygląda tablica informacyjna budowy i jakie dane zawiera?

Tablica informacyjna to sztywna płyta koloru żółtego, wykonana z materiału wodoodpornego, odpornego na pękanie, uderzenia i zgniatanie. Tablica ma kształt prostokąta o wymiarach 90 cm x 70 cm.

Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm.

Tablica informacyjna powinna zawierać w swej treści następujące informacje:

 1. określenie rodzaju robót budowlanych;
 2. adres prowadzenia robót budowlanych;
 3. numer pozwolenia na budowę (jeśli było konieczne do uzyskania) wraz z nazwą, adresem oraz numerem telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego;
 4. imię i nazwisko lub też nazwę (firmy);
 5. adres oraz numer telefonu inwestora;
 6. imię i nazwisko lub też nazwę (firmy), adres oraz numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych;
 7. imiona, nazwiska, adresy wraz z numerami telefonów osób: kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektantów;
 8. przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych oraz maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie;
 9. numery telefonów alarmowych – policji, straży pożarnej, pogotowia.

Gdzie i w jaki sposób umieszcza się tablicę informacyjną?

Tablicę informacyjną w zakresie budowy należy umieścić w obrębie placu budowy, w miejscu widocznym od strony drogi lub dojazdu do takiej drogi na wysokości nie mniejszej niż 2m. Wysokość umieszczenia tablicy nie powinna powodować kłopotów z odczytaniem treści tablicy informacyjnej. Tablica informacyjna powinna być zabezpieczona przed ewentualnym jej zniszczeniem.

Niezależnie od posadowienia tablicy informacyjnej, kierownik budowy zobowiązany jest do umieszczenia na budowie lub rozbiórce w widocznym miejscu ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (nie dotyczy to budowy obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz obiektów liniowych).

Ogłoszenie stosuje się do budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracowników, albo na których planowany zakres robót przekracza 500 osobodni. Treść ogłoszenia powinna znaleźć się na tablicy wykonanej z trwałego materiału również w kolorze żółtym o wymiarach 0,90 m x 0,90 m. Napisy powinny być wykonane kolorem czarnym i mieć wysokość co najmniej 4 cm.

W jakim celu na budowie umieszcza się tablicę informacyjną?

Tablica informacyjna stanowi element ochrony mienia i ludzi w obszarze placu budowy.

Informacja w zakresie numerów telefonów do policji, straży pożarnej, pogotowia pozwala na szybkie i skuteczne powiadomienie tych organów o ewentualnych zdarzeniach losowych na budowie. Wskazanie na tablicy informacyjnej numeru pozwolenia na budowę pozwala stwierdzić, że budowa nie jest samowolą budowlaną.

Przeczytaj: Czym jest samowola budowlana – jakie grożą za nią kary

Kara za brak tablicy informacyjnej

Za brak tablicy informacyjnej na budowie grozi kara grzywny, mówi o tym Art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zgodnie z nim, kto przystępuje do budowy lub prowadzi roboty budowlane bez umieszczenia na budowie tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia podlega karze grzywny.

Niezależnie od kary grzywny kierujący budową, a więc wykonujący samodzielną funkcję techniczną, za brak tablicy informacyjnej na budowie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności zawodowej.

Popełnienie czynów powodujących odpowiedzialność zawodową w budownictwie jest zagrożone następującymi karami (Art. 96.):

 1. upomnieniem;
 2. upomnieniem z jednoczesnym nałożeniem obowiązku złożenia, w wyznaczonym terminie, egzaminu;
 3. zakazem wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, na okres od roku do 5 lat, połączonym z obowiązkiem złożenia, w wyznaczonym terminie, egzaminu ze znajomości procesu budowlanego – uprawnienia budowlane.

Przy nakładaniu kary uwzględnia się dotychczasową karalność z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Kiedy można ściągnąć tablicę informacyjną?

Tablicę informacyjną można ściągnąć po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie wydaje organ nadzoru budowlanego po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Zdjęcie: Pixabay.com

Geoportal360.pl

Posted by Joanna