Nabywając działkę pod budowę domu należy kierować się nie tylko jej położeniem względem otaczającego krajobrazu i innej zabudowy, ale również jej wielkością i kształtem.

Standardowa wielkość działki to 1000 m2. Istnieją tereny przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, na których działki mogą mieć znacznie większy areał sięgający nawet od 2500m2 do 3000 m2. 

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Czasami może się zdarzyć, że na rynku nieruchomości możemy kupić działkę, której wielkość i granice po uzgodnieniu z właścicielem działki nakreślimy wedle własnego upodobania, ale zgodnie z wytycznymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (sytuacje tego typu zdarzają się bardzo rzadko).

W zależności od posiadanych środków finansowych można nabyć działkę o powierzchni od 300 m2 do nawet 3000 m2. Jeżeli zamierzamy wybudować dom o małej powierzchni użytkowej wystarczy działka o powierzchni 300 m2, natomiast, jeżeli chcemy wybudować dom o znacznej powierzchni użytkowej i cieszyć się pięknym ogrodem wokół domu, to działka powinna być znacznie większa. 

Dlaczego warto sprawdzić wymiary działki?

W każdym przypadku, zarówno w tym, gdy zamierzamy wybudować przytulny dom o małej powierzchni, jak i w tym, gdy chcemy posiadać dom o znacznej powierzchni, musimy jeszcze przed zakupem działki poznać jej wymiary.

Wymiary działki będą przede wszystkim niezbędne do zaplanowania posadowienia budynku w taki sposób, aby nie przekroczył on ustalonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego linii zabudowy, która stanowi odległość budynku od istniejącej bądź planowanej drogi i wynosi od 6 m do nawet 8 m.

W przypadku małej i wąskiej działki posadowienie na niej budynku o znacznych wymiarach mogłoby być niemożliwe, a „upatrzony” projekt budynku musiałby zostać cofnięty do przeciwległej granicy działki.

Z uwagi na wymogi techniczne stawiane budynkom, na działce o małej powierzchni znacznie trudniej będzie zachować parametry dotyczące odległości ścian z oknami oraz ścian bez okien od granicy działki. Należy pamiętać, że odległość ściany budynku z oknami od granicy działki powinna wynosić 4 m, a odległość ściany budynku bez okien od granicy działki powinna wynosić 3 m.

Jeżeli na działce chcemy wybudować oprócz budynku mieszkalnego budynek gospodarczy, to również musimy wziąć pod uwagę obowiązujące wymagania techniczne stawiane tego typu budynkom.

Przeczytaj: Co sprawdzić przed zakupem działki pod budowę domu?

Jak i gdzie można sprawdzić wymiary działki?

Wymiary działki w zależności od potrzeb można sprawdzić na kilka sposobów, m.in. poprzez:

  • skorzystanie z portalu pod nazwą Geoportal360.pl,
  • wykonanie pomiaru (długości i szerokości) działki na mapie ewidencyjnej,
  • skorzystanie z usługi geodety.

Jeżeli wymiary poszczególnych boków działki są nam niezbędne dla celów oficjalnych, prawnych (np. projektowych), to dokumentem określającym długości boków działki oraz możliwość jej zagospodarowania będzie wyrys z rejestru gruntów oraz wypis z ewidencji gruntów i budynków.

Aby poznać wymiary działki na wyrysie z ewidencji gruntów i budynków należy dysponować dokumentem „Wypis z rejestru gruntów” i „Wyrys z mapy ewidencyjnej”). Dokumenty te na wniosek udostępnia Starosta. Aby pozyskać wskazane dokumentu, należy w wydziale geodezji i kartografii urzędu powiatowego właściwego dla miejsca położenia nieruchomości, złożyć stosowny wniosek. Przy czym należy mieć na uwadze, że wypis i wyrys z rejestru gruntów danej działki może być udostępniony jej właścicielowi oraz osobie posiadającej interes prawny do pozyskania takiego dokumentu. Dokumenty – wyrys z mapy ewidencyjnej oraz wypis z rejestru gruntów są wydawane po uiszczeniu stosownej opłaty, którą należy wpłacić w kasie urzędu bądź wnieść przelewem na rachunek bankowy urzędu.

Będąc w posiadaniu wyrysu żądanej działki będziemy mogli pomierzyć w cm każdy bok działki, a następnie przeliczyć ten wymiar wg skali z mapy na wymiar na gruncie. Wyrys z mapy ewidencyjnej będzie określał kształt działki, jej wielkość oraz najbliższe sąsiedztwo opisane numerami działek.

Wypis z rejestru gruntów określa: numer arkusza mapy, numer działki ewidencyjnej, położenie gruntów, opis użytku, symbol klaso użytku, powierzchnię rzutków w działce oraz powierzchnię całej działki, opis budynku, jak również numer księgi wieczystej lub oznaczenie dokumentu.

Wypis z rejestru gruntów stanowi wskazówkę pozwalającą na uzyskanie dalszych informacji o tym, co można wybudować na danej działce.

Jak sprawdzić wymiary działki na Geoportal360.pl?

Dla celów prywatnych, aby określić wymiary (długość boków) działki, poznać jej położenie względem innych nieruchomości, czy poznać numer księgi wieczystej danej działki najlepiej będzie skorzystać z serwisu internetowego umieszczonego pod adresem https://geoportal360.pl/. W tym celu należy otworzyć mapę interaktywną i odszukać interesującą nas działkę w niżej określony sposób:

– znając położenie działki w terenie należy przybliżyć mapę interaktywną w taki sposób, aby pojawiły się na niej wyrysowane granice działek. Można to zrobić korzystając z myszki bądź z przycisków „+” ,”-„ umieszczonych po lewej stronie mapy bądź, jeżeli korzystamy z ekrany dotykowego, rozciągnąć mapę palcami aż do momentu ukazania się na niej numeru działki ewidencyjnej. Chcąc poznać szczegółowy opis działki należy kliknąć na wybraną działkę. Czynność ta pozwala na wywołanie, na ekran komputera etykiety ze szczegółową informacją określającą daną działkę.

Na etykiecie działki znajdują się takie dane jak: adres administracyjnego działki zapisany w postaci wzoru WWWPPPGGG_R.XXXX.NR, gdzie:

  • WW – kod województwa,
  • PP – numer powiatu,
  • GG – kod gminy,
  • R – typ gminy,
  • XXXX – numer obrębu ewidencyjnego,
  • NR – kod działki.

W opisie działki znajdziemy również powierzchnię działki w m2 oraz napis „Księga wieczysta”. Aby poznać numer księgi wieczystej należy kliknąć w napis „Księga wieczysta” i dalej postępować zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na ekranie.

– jeżeli nie znamy położenia działki w terenie, a znamy jej numer ewidencyjny, możemy w zakładce oznaczonej lupką wpisać adres działki i nacisnąć „Enter”. Czynność ta spowoduje wywołanie na ekran komputera działki o wskazanym numerze.

Pomiary odległości i powierzchni oraz oznaczanie punktów na mapie

Po znalezieniu interesującej nas działki należy kliknąć w charakterystyczną ikonę znajdującą się pod lupką, po lewej stronie mapy:

Jak sprawdzić wymiary działki na stronie Geoportal360.pl?
Sprawdzenie wymiarów działki na stronie Geoportal360.pl

Kliknięcie myszką na ikonę znajdującą się tuż pod lupką, umożliwia wykonanie pomiarów odległości zawartych pomiędzy punktami załamania granic działki i określenie jej powierzchni.

Aby rozpocząć pomiar należy klikając „Utwórz nowy pomiar”, a następnie najechać myszką na jeden z punktów załamania granicy działki i kierować się do następnego punktu, klikając na każdym załamaniu granicy działki. Po zakończeniu pomiaru należy kliknąć w napis „Zakończ pomiar” lub kliknąć dwukrotnie na mapie oznaczając ostatni punkt.

W trakcie pomiaru działki po jej lewej stronie ukazuje się etykieta zawierająca dane z pomiaru, tj. długość mierzonego boku działki oraz dane geograficzne, tj. długość i szerokość geograficzna.

Po zakończenie pomiaru długości granic działki należy kliknąć myszką w napis „Zakończ pomiar działki”, co spowoduje, że tuż nad mierzoną działką ukaże się etykieta pod nazwą „Pomiar powierzchni” określającą obwód działki w metrach i kilometrach oraz powierzchnię działki w m2.

Sprawdzenie wymiarów działki przez geodetę

Jeżeli działka jest wyznaczona w terenie geodezyjnymi słupkami granicznymi, pomiar poszczególnych boków działki można przeprowadzić samemu bądź z pomocą drugiej osoby, przy użyciu zwykłej taśmy mierniczej.

Natomiast, jeżeli granice działki nie są zastabilizowane punktami granicznymi, bądź, jeżeli punkty geodezyjne zostały w jakiś sposób naruszone, i ich lokalizacja na gruncie budzi wątpliwości to przeprowadzenie pomiaru bezpośredniego, tj. na gruncie może być utrudnione. W takiej sytuacji najlepiej jest skorzystać z usług geodety i zlecić wznowienie granic działki wraz ze stabilizacją granic granicznikami.

Jeżeli natomiast działka nie posiada granic prawnych, to aby je odtworzyć i poznać jej przebieg w terenie należy zlecić geodecie wykonanie rozgraniczenia działki.

W obu przypadkach geodeta dokonuje pomiaru działki, stabilizuje jej granice granicznikami oraz sporządza protokół przebiegu granicy, który po okazaniu granic w terenie podpisują wszystkie strony postępowania.

Załącznikiem do „Protokółu z przebiegu granic działki” jest szkic terenowy, na którym określone są położenia graniczników (długość i szerokość geograficzna) oraz odległości zawarte pomiędzy granicznikami podane w metrach bieżących.

Geodeta po sporządzeniu „Protokołu z przebiegu granicy działki”, ma obowiązek przedłożenia tego protokołu do Państwowej Ewidencji Gruntów i Budynków.

Przebieg granicy działki oraz jej długość, szerokość oraz powierzchnia mają istotne znaczenie przy planowaniu nie tylko budowy domu czy obiektu gospodarczego, ale także przy planowaniu ogrodzenia działki, zagospodarowania działki pod względem nasadzeń drzew i krzewów oraz posadowienia obiektów małej architektury.

Przeczytaj również: Jak sprawdzić granice działki?

Zdjęcie: Unsplash.com

Geoportal360.pl

Posted by Joanna