Dziennik budowy jest jednym z podstawowych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji budowy – jak wygląda, kto go wydaje, jak należy go prowadzić?

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Czym jest dziennik budowy i kiedy jest wymagany?

Pojęcie dziennika budowy wprowadza ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Art. 45. Zgodnie z treścią wymienionego artykułu:

1. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.

2. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji.

Dziennik budowy obok takich dokumentów jak:

 • pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,
 • protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
 • rysunki i opisy służące realizacji obiektu,
 • operaty geodezyjne i książkę obmiarów,

a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu, stanowi jeden z podstawowych dokumentów dokumentacji budowy.

Dziennik budowy jako dokument o statusie urzędowym posiada istotne znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu.

Przeczytaj: Projekt budowlany domu po nowelizacji przepisów w 2020 r.

Kiedy wymagane jest prowadzenie dziennika budowy?

Prowadzenie dziennika budowy jest obowiązkowe dla inwestycji, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę, z wyjątkiem budowy, o której mowa w Art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b, 19, 19a i 20a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Organ administracji architektoniczno – budowlanej może wyłączyć, w drodze decyzji, prowadzenie dziennika budowy również w stosunku do innych obiektów, jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym stopniem skomplikowania robót budowlanych lub innymi ważnymi względami.

Prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy, należy do podstawowych obowiązków kierownika budowy. Kierownik budowy ma obowiązek prowadzenia dziennika budowy od momentu rozpoczęcia budowy, tj. od chwili podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy poprzez poszczególne jej etapy aż do czasu zakończenia budowy.

Za zakończenie budowy uważa się zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć oryginał dziennika budowy.

Przeczytaj: Kierownik budowy – kim jest i czym się zajmuje

Kto wydaje dziennik budowy?

Dziennik budowy jest wydawany odpłatnie przez organ administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji. Organem administracji architektoniczno – budowlanej pierwszej instancji jest starosta.

Organem wyższego stopnia w stosunku do starosty jest wojewoda.
Wojewoda jest również organem pierwszej instancji w sprawach obiektów i robót budowlanych takich jak:

1) usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego;
2) hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi, z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych;
3) dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek;
3a) usytuowanych na obszarze kolejowym;
4) lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
5) usytuowanych na terenach zamkniętych;
5a) dotyczących strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 404 oraz z 2019 r. poz. 630);
5b) elektrowni wiatrowych, w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych;
5c) inwestycji KZN.

Jak wygląda dziennik budowy?

Wzór dziennika budowy określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.).

Dziennik budowy posiada format A-4, a ponumerowane strony zabezpieczają go przed zdekompletowaniem. Strony dziennika budowy przeznaczone do wpisów są podwójne – oryginał i kopia z perforacją umożliwiającą łatwe jej wyrywanie. Organ wydający dziennik budowy na poszczególne jego strony nanosi pieczęcie.

Jak prowadzić dziennik budowy?

Dziennik budowy prowadzi się w taki sposób, aby z dokonywanych w nim wpisów wynikała kolejność zdarzeń i okoliczności, zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu.

Dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu budowlanego, wymagającego pozwolenia na budowę. Dla obiektów liniowych lub sieciowych dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego wydzielonego odcinka robót. Przy wykonywaniu obiektu budowlanego metodą montażu dodatkowo prowadzi się dziennik montażu.

Jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek prowadzenia specjalnego dziennika robót, fakt jego prowadzenia odnotowuje się w dzienniku budowy, a po zakończeniu robót specjalny dziennik robót dołącza się do dziennika budowy.

Na stronie tytułowej dziennika budowy organ administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji, zamieszcza numer, datę wydania oraz liczbę stron dziennika, imię i nazwisko lub nazwę (firmy) inwestora, rodzaj i adres budowy, rozbiórki lub montażu, numer i datę wydania pozwolenia na budowę oraz pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialności karnej za brak dziennika budowy.

Na pierwszej stronie dziennika budowy inwestor zamieszcza imię i nazwisko lub nazwę (firmy) wykonawcy lub wykonawców oraz osób sprawujących kierownictwo budowy i robót budowlanych, nadzór autorski i inwestorski, podając ich specjalności i numery uprawnień budowlanych. Osoby te potwierdzają podpisem i datą przyjęcie powierzonych im obowiązków.

Kolejne strony dziennika budowy przeznacza się na wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych. Każdy wpis oznaczony jest datą i podpisem osoby dokonującej wpisu, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji oraz nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, który ta osoba reprezentuje.

Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych następuje zmiana kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawującego nadzór autorski, w dzienniku budowy dokonuje się wpisu określającego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiórki lub montażu. Wpis ten potwierdza się datą i podpisami osoby przekazującej i przejmującej obowiązki.

Pod każdym wpisem w dzienniku budowy, osoby, których wpis dotyczy, potwierdzają podpisem i datą zapoznanie się z jego treścią.

Kierownik budowy stwierdza wpisem w dzienniku budowy fakt zamknięcia dziennika lub jego kontynuacji w następnym, kolejno numerowanym tomie.

Wpisów w dzienniku budowy dokonuje się w sposób trwały i czytelny na oryginałach i kopiach stron, zamieszczając je w porządku chronologicznym, w sposób uniemożliwiający dokonanie późniejszych uzupełnień.

W razie konieczności wprowadzenia poprawek do dokonanych już wpisów, należy niewłaściwy tekst skreślić w sposób umożliwiający jego odczytanie i wprowadzić właściwą treść, z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skreślenia i poprawki są dokonywane w formie wpisu do dziennika budowy.

Dokonywanie wpisów na odwrocie ponumerowanych stron jest zabronione.

Protokoły związane z budową lub sporządzane w trakcie wykonywania robót budowlanych wpisuje się do dziennika budowy. Dopuszcza się sporządzanie protokołów związanych z budową na oddzielnych arkuszach. Arkusze, te należy dołączyć w sposób trwały do oryginału dziennika budowy i jego kopii lub zamieścić w oddzielnym zbiorze, dokonując w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia.

Kto jest upoważniony do dokonywania wpisów w dzienniku budowy?

Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są:

 1. inwestor,
 2. inspektor nadzoru inwestorskiego,
 3. projektant,
 4. kierownik budowy,
 5. kierownik robót budowlanych,
 6. osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,
 7. pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie – w ramach dokonywanych czynności kontrolnych. Pracownicy organów nadzoru budowlanego potwierdzają każdorazowo, wpisem do dziennika budowy, swoją obecność na budowie.

Dziennik budowy znajduje się na stałe na terenie budowy lub rozbiórki i jest dostępny dla osób upoważnionych. Dziennik budowy należy przechowywać w sposób zapobiegający uszkodzeniu, kradzieży lub zniszczeniu.

Jak zarejestrować dziennik budowy?

Zarejestrowanie dziennika budowy odbywa się na podstawie wniosku złożonego przez inwestora bądź jego pełnomocnika złożonego w terminie 3 dni od daty, w której decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna.

We wniosku o rejestrację dziennika budowy należy podać:

 • dane identyfikacyjne wnioskodawcy oraz pełnomocnika, jeżeli działa w jego imieniu,
 • numer decyzji pozwolenia na budowę oraz datę jej wydania,
 • nazwę i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych oraz adres inwestycji i oznaczenie geodezyjne terenu.

Składając wniosek o rejestrację dziennika budowy należy do tego wniosku dołączyć następujące dokumenty:

 • kserokopię decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis,
 • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej,
 • w przypadku składania wniosku o rejestrację kolejnego tomu dziennika budowy, jeżeli minęły 3 lata od daty zarejestrowania poprzedniego, należy przedłożyć do wglądu jego oryginał.
 • Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł. Rejestracja dziennika budowy nie podlega opłacie skarbowej.

  Kto odpowiada za dziennik budowy?

  Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.

  Co grozi za brak prowadzenia dziennika budowy?

  Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Art. 93 pkt. 4, kto przystępuje do budowy lub prowadzi roboty budowlane m.in. bez prowadzenia dziennika budowy podlega karze grzywny.

  Orzekanie w sprawach o czyny, określone w Art. 93, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

  Postawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

  Zdjęcie: Pixabay.com

  Geoportal360.pl

Posted by Joanna