Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w skrócie decyzja środowiskowa) jest dokumentem urzędowym niezbędnym w przypadku realizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Kiedy wymagana jest decyzja środowiskowa

Decyzja środowiskowa określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, wskazuje na to, w jaki sposób należy wykonać dane przedsięwzięcie, aby nie naruszyć stanu środowiska, jak również umożliwia wydanie decyzji – pozwolenie na budowę.

Przedsięwzięcia wymagające uzyskania decyzji środowiskowej zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W przypadku, gdy dane przedsięwzięcie znajduje się na liście przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, rozpoczęcie inwestycji będzie możliwe po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest również niezbędna w przypadku rozbudowy, przebudowy lub montażu zrealizowanego bądź realizowanego przedsięwzięcia znajdującego się na liście przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Niezależnie od ilości koniecznych do wykonania etapów inwestycji na wszystkie wydawana jest jedna decyzja środowiskowa.

Dla jakich przedsięwzięć nie jest wymagana decyzja środowiskowa?

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie jest wymagana, jeżeli wyłącznym celem inwestycji jest:

 • obronność i bezpieczeństwo państwa,
 • prowadzenie działań ratowniczych i zapewnienie bezpieczeństwa cywilnego w związku z przeciwdziałaniem lub usunięciem bezpośredniego zagrożenia dla ludności (powodzie, pożary oraz inne kataklizmy).

Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia, na które nie jest wymagane uzyskanie decyzji środowiskowej, należy zgłosić konieczność wykonania takiego przedsięwzięcia do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Do realizacji przedsięwzięcia można przystąpić, jeżeli w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania, zgłoszenia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie wniósł – w drodze decyzji, sprzeciwu. W przypadku wniesienia sprzeciwu, powstaje obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organy upoważnione do wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska – w przypadku:

a) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:

 • dróg,
 • napowietrznych linii elektroenergetycznych,
 • instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych,
 • substancji chemicznych lub gazu,
 • sztucznych zbiorników wodnych,
 • obiektów jądrowych,
 • składowisk odpadów promieniotwórczych;

b) przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej;
c) przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich;
d) zmiany lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny,
e) przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego;
f) inwestycji w zakresie terminalu;
g) inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi;
h) przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
i) przedsięwzięć polegających na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin lub na wydobywaniu kopalin ze złóż, o których mowa w Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, prowadzonych na podstawie koncesji;
j) napowietrznych linii elektroenergetycznych lub stacji elektroenergetycznych będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko albo przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych;
k) przedsięwzięć, których celem jest zmiana lasu na użytek rolny, dla których wnioskodawcą jest jednostka organizacyjna Lasów Państwowych;
l) inwestycji towarzyszącej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca, 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących,
m) przedsięwzięć, w odniesieniu do których wniósł sprzeciw, o którym mowa w Art. 72 ust. 10,
o) przedsięwzięć polegających na zmianie lub rozbudowie przedsięwzięć, dla których do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy był regionalny dyrektor ochrony środowiska;
p) elektrowni wiatrowych, o których mowa w Art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. Poz. 961 oraz z, 2018 r. poz. 1276),
s) strategicznej inwestycji w sektorze naftowym;
r) inwestycji w zakresie linii kolejowych;
s) inwestycji w rozumieniu Art. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym;

1a) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska – w przypadku inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;

2) starosta – w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów;

3) Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych – w przypadku zmiany lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny;

4) Wójt, burmistrz, prezydent miasta – w przypadku pozostałych przedsięwzięć.

W przypadku, gdy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmuje co najmniej dwa przedsięwzięcia realizowane w ramach jednego zamierzenia inwestycyjnego, dla których właściwe rzeczowo są co najmniej dwa organy, w tym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Kiedy wymagana jest decyzja środowiskowa

W jakim czasie następuje wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia?

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem:

 1. Decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych – wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496 i 1669); (Art. 72.1)
 2. Decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 3. Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 4. Koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesji na podziemne składowanie odpadów oraz koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla – udzielanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze;
 5. Decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów lub decyzji inwestycyjnej w celu wykonywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża – wydawanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze;
 6. Decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze;
 7. Decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze;
 8. Pozwolenia wodno prawnego na regulację wód, pozwolenia wodno prawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz pozwolenia wodno prawnego na wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, wydawanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;
 9. Decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 908);
 10. Decyzji o zmianie lasu na użytek rolny – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 oraz z 2018 r. poz. 650, 651, 1479, 1507 i 1669);
 11. Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474);
 12. Decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 i 2361 oraz z 2018 r. poz. 650, 927, 1338 i 1629);
 13. Decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012 – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1372);
 14. Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1380);
 15. Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wydawanej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu;
 16. Decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2062 oraz z 2018 r. poz. 1118), o ile jest to wymagane;
 17. Decyzji o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1849); 18) decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
 18. Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;
 19. Zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych, wydawanych na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe;
 20. Decyzji o zezwoleniu na założenie lotniska – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637);
 21. Zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
 22. Decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych;
 23. Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską;
 24. Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym;
 25. Decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym wydawanej na podstawie ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym;
 26. Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku wydawanej na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku;
 27. Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego wydawanej na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed:

 • dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 • podjęciem uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. poz. 1496).

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wszczynane na wniosek podmiotu (osoby fizycznej bądź prawnej) planującego realizację przedsięwzięcia. Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podmiot planujący przedsięwzięcie składa do właściwego organu.

Dla przedsięwzięcia, dla którego zgodnie z odrębnymi przepisami jest wymagana decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się z urzędu. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko albo kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządza organ właściwy do wydania decyzji.

Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę.

W przypadku braku możliwości realizacji przedsięwzięcia w wariantach przedstawionych przez wnioskodawcę oraz w przypadku braku zgody wnioskodawcy na wskazanie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wariantu dopuszczonego do realizacji, organ odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia.

O tym, kto ostatecznie będzie stroną postępowania decyduje organ wydający decyzję środowiskową.

Załączniki niezbędne do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przedsięwzięcia zostały podzielone na:

 • mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

oraz

 • mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W zależności od kwalifikacji przedsięwzięcia załączniki do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą się nieznacznie różnić.

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:

1) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku, gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie Art. 69 – kartę informacyjną przedsięwzięcia;

2) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia;

3) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie,

3a) mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz mapę z zaznaczonym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

4) w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w Art. 72 ust. 1 pkt. 4–5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, należy dołączyć mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

5) dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie dotyczy przedsięwzięć ujętych w ustawie;

6) wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

7) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;

8) analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.).

Po ustaleniu przez urząd liczby stron postępowania, urząd przekazuje do wszystkich zainteresowanych zawiadomienie o wszczęciu postępowania. W przypadku, gdy liczba stron postępowania przekroczy 10, urząd zawiadamia strony postępowania o swoich decyzjach i innych czynnościach przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób.

Uznaje się, że strony zostały poinformowane o toczącym się postępowaniu, jeżeli informacja w tej sprawie była publikowana przez 14 dni.

Kto wydaje decyzję środowiskową

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Czynności w zakresie przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, urząd przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko urząd określa, analizuje oraz ocenia:

1) bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na:

 • środowisko oraz ludność, w tym zdrowie i warunki życia ludzi,
 • dobra materialne,
 • zabytki,
 • krajobraz, w tym krajobraz kulturowy,
 • wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa powyżej,
 • dostępność do złóż kopalin (Art. 62. 1).

W przypadku konieczności przeprowadzania przez urząd oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, niezbędnym jest przedłożenie wraz z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W sytuacji, gdy do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dołączono kartę informacyjną wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu, to urząd określa zakres raportu.

Urząd po otrzymaniu wniosku wraz z dołączoną kartą informacyjną zwraca się do innych organów tj. do:

 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
 • Marszałka Województwa

oraz

 • do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i organu właściwego w sprawie ocen wodnoprawnych o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, (art. 77 ust. 1 pkt. 1 i 2, Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – w dalszej części – U.o.u.i.o.ś.i.j.o.u.s.w.o.ś.o.o.o.o.n.ś).

Urząd po otrzymaniu opinii od w/w organów określa w postanowieniu zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Po doręczeniu postanowienia wnioskodawcy, urząd zawiesza postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu złożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania na środowisko. O konieczności złożenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wnioskodawca zostaje poinformowany odrębnym postanowieniem. Oba postanowienia nie podlegają zażaleniu.

Czynności w zakresie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

W przypadku przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko o potrzebie sporządzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko decyduje w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przed podjęciem decyzji, organ prowadzący sprawę zwraca się do innych organów, tj. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, organu właściwego w sprawie ocen wodnoprawnych i Marszałka Województwa, o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z Art. 64 ust. 1 pkt. 1) i 2) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zmianami).

Urząd po otrzymaniu opinii od właściwych organów informuje wnioskodawcę o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i przedłożenia stosownego raportu. Informację tę urząd przekazuje w formie postanowienia.

W treści postanowienia urząd informuje wnioskodawcę o obowiązku przeprowadzenia oceny przedsięwzięcia na środowisko, jak również o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w określonym zakresie. Na postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia stosownego raportu można złożyć zażalenie.

W przypadku, gdy urząd stwierdzi, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny przedsięwzięcia na środowisko, wnioskodawca nie zostanie o tym poinformowany osobnym pismem.

Urząd zawiesza postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Informacje w tym zakresie urząd może przekazać wnioskodawcy wraz postanowieniem stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko bądź w odrębnym postanowieniu.

Wnioskodawca na przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia i sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko ma 3 lata. Okres ten jest liczony od dnia zawieszenia postępowania. W przypadku, gdy wnioskodawca w okresie 3 lat nie złoży stosownych dokumentów, wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia nie zostanie załatwiony.

Kto sporządza raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządza osoba, która:

1) ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie:

 • nauk ścisłych z dziedzin nauk chemicznych,
 • nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi,
 • nauk technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: biotechnologia, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska,
 • nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych z dziedzin nauk rolniczych, nauk leśnych

lub

2) ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie i posiada, co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracach w zespołach przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko lub brała udział w przygotowaniu co najmniej 5 raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognoz oddziaływania na środowisko.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać w swej treści opis planowanego przedsięwzięcia, jego ocenę w zakresie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem bezpośredniego i pośredniego wpływu na środowisko oraz ludność, dobra materialne, zabytki, krajobraz, w tym krajobraz kulturowy, ich wzajemne oddziaływanie jak również ryzyko wystąpienia poważnych awarii oraz katastrof naturalnych i budowlanych.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien wskazywać możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz uwzględniać wymagany zakres monitoringu.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego.

W przypadku stwierdzenia, że przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać także dane pozwalające na ustalenie braku rozwiązań alternatywnych oraz informacje pozwalające na ustalenie, czy wymogi nadrzędnego interesu publicznego przemawiają za realizacją przedsięwzięcia.

Weryfikacja raportu oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Urząd po otrzymaniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dokonuje oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem wpływu przedsięwzięcia na:

 1. Środowisko oraz warunki życia ludzi z naciskiem na:
 • dobra materialne oraz zabytki,
 • krajobraz w tym krajobraz kulturowy,
 • wzajemne oddziaływanie między ww. elementami,
 • dostępność do złóż kopalin.

2. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii oraz katastrof naturalnych i budowlanych.

3. Możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

4. Wymagania z zakresu monitoringu przedsięwzięcia.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Udział społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania, bez zbędnej zwłoki, podaje do publicznej wiadomości informacje o:

 1. przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu i o jego przedmiocie;
 2. możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu;
 3. możliwości składania uwag i wniosków;
 4. sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie, co najmniej 21-dniowy termin ich składania;
 5. organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków;
 6. postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli jest prowadzone.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

 1. w formie pisemnej;
 2. ustnie do protokołu;
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Udział organów państwowych w wydaniu decyzji środowiskowej

W sytuacji, gdy wydanie decyzji środowiskowej jest uwarunkowane przeprowadzeniem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, urząd ma obowiązek:

 • uzgodnić warunki realizacji danego przedsięwzięcia z odpowiednimi organami,
 • zasięgnąć opinii organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • zasięgnąć opinii organu, który wyda pozwolenie zintegrowane.

Organy uzgadniają oraz opiniują wniosek w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez te organy odpowiednich dokumentów z urzędu, który wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku, gdy organ inspekcji sanitarnej nie wyda opinii w ustawowym terminie, uznaje się, że organ ten nie wnosi uwag do złożonego wniosku.

Należy podkreślić, że wszystkie uzgodnienia i opinie wydane w formie postanowienia będzie można zaskarżyć dopiero w odwołaniu od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony oraz jeżeli była przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, uwzględnia w szczególności:

 1. wyniki uzgodnień i opinii przeprowadzonych z innymi organami;
 2. ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
 3. wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa;
 4. wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone.

Właściwy organ wydający decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia w przypadku, gdy:

 • pomimo wskazania przez organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej wariantu przedsięwzięcia dopuszczonego do realizacji, organ nie wyraził zgody na jego realizację,
 • jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia,
 • jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie to wpływa negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych decyzji, o których mowa w Art. 72 ust. 1. oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Art. 72.

Ważność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Z zapisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nie wynika wprost, jak długo ważna jest prawomocna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

Za ważnością decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia przemawia zapis Art. 72 pkt. 3 i 4 z którego wynika, że wydana przez organ decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia może być podstawą do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli:

 • złożenie wniosku o pozwolenie na budowę lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna,

bądź

 • złożenie wniosku o pozwolenie na budowę następuje w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem wskazanego terminu, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w Art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane.

Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w Art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Stosowny wniosek, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Działania organu po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.

Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on warunki zawarte w tej decyzji.

Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.

Uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia.

W przypadku, gdy została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w uzasadnieniu podaje się informacje o przeprowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa oraz o tym, w jaki sposób i w jakim zakresie zostały wzięte pod uwagę uwagi i wnioski zgłoszone przez społeczeństwo.

W uzasadnieniu podaje się również informacje, w jakim zakresie zostały uwzględnione ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzgodnienia i opinie organów, uczestniczących w postępowaniu, jak również podaje się wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli takie zostało przeprowadzone. W przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa się w sposób opisowy brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekazuje ostateczne decyzje, wraz z kopią załączników, organowi ochrony środowiska, o którym mowa w Art. 378 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Organ właściwy do wydania decyzji, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynosi – 205 zł.

W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika reprezentującego wnioskodawcę opłata za złożenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł.

Jeżeli wnioskodawca udzielił pełnomocnictwa w załatwieniu sprawy mężowi/żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu opłaty za pełnomocnictwo nie uiszcza się.

Opłaty skarbowej w sprawie wydania decyzji środowiskowej nie wnoszą – jednostki budżetowe, samorządy terytorialne oraz organizacje pożytku publicznego.

Wydanie decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia następuje w terminach wskazanych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (do 2 miesięcy, z możliwością przedłużenia). Długość tego okresu jest uzależniona od ewentualnego zawieszenia postępowania, którego nie wlicza się do terminu załatwienia sprawy, jak również od przyczyn niezależnych od urzędu, np. potrzeby uzupełnienia dokumentów przez wnioskodawcę.

Odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Podstawa prawna;

 1. Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 3. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018, poz. 2081 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.kodeks postępowania administracyjnego.

Foto: Pixabay.com

Geoportal360.pl

Posted by Joanna