Decyzja o warunkach zabudowy – jak uzyskać?
Głosów: 5 (śr. 4.8)

Kiedy potrzebna jest decyzja o warunkach zabudowy?

Zanim podejmiemy decyzję o budowie domu w okolicy, która przypadła nam do serca, wskazanym jest udać się do miejscowej gminy i zapoznać z ustaleniami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Jeżeli gmina posiada taki plan możemy się z nim zapoznać na miejscu, bądź złożyć stosowny wniosek o sporządzenie wypisu z MPZP, ze szczególnym uwzględnieniem działki, na której będziemy chcieli posadowić swój przyszły dom.

W przypadku, gdy gmina nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, potocznie nazywanej “wuzetką” (WZ).

Jaką rolę pełni decyzja o warunkach zabudowy?

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego jest instrumentem planowania przestrzennego.

Zadaniem decyzji jest zachowanie ładu przestrzennego gminy. W decyzji o warunkach zagospodarowania przestrzennego, podobnie jak w MPZP, ustala się zasady prowadzenia zabudowy, określa elementy zagospodarowania działki w taki sposób, aby harmonizowały z pozostałą infrastrukturą.

Kto wydaje decyzję o warunkach zabudowy?

Organem samorządowym wydającym decyzję o warunkach zabudowy jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). W praktyce decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaje w jego imieniu odpowiednia komórka urzędu.

Przeczytaj: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Warunki niezbędne do wydania decyzji

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu może być wydana tylko wówczas, gdy łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

 1. Co najmniej jedna działka sąsiednia z tej samej drogi publicznej jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dla nowej zabudowy (tzw. zasada dobrego sąsiedztwa). Wymóg ten nie dotyczy zabudowy zagrodowej, jeśli powierzchnia gospodarstwa rolnego przekracza średnią powierzchnię takiego gospodarstwa w danej gminie.
 2. Teren ma dostęp do drogi publicznej.
 3. Istnieje lub jest projektowana sieć uzbrojenia terenu wystarczająca dla planowanej inwestycji.
 4. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na nierolnicze i nieleśne.

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Aby pozyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu należy w urzędzie gminy (urzędzie miasta), w obszarze którego położona jest nieruchomość, na której zamierzamy wybudować dom, złożyć wniosek.

Formularz wniosku możemy pozyskać ze strony internetowej urzędu gminy, miasta i wypełnić go.

We wniosku należy wskazać:

 • dane wnioskodawcy,
 • oznaczenie nieruchomości: adres administracyjny nieruchomości (nr działki, powierzchnię działki, itp.),
 • granice terenu objętego wnioskiem – oznaczone na kopii mapy zasadniczej (szczegóły dotyczące mapy zazwyczaj wskazane są na formularzu),
 • opis budynku, jaki zamierzamy wybudować (jego przybliżoną powierzchnię i wysokość, ilość pięter, określenie czy ma być budynkiem mieszkalnym, przemysłowym, handlowo-usługowym, czy mieszanym (np. dom razem ze sklepem), oznaczyć na mapie rozplanowanie położenia: budynków (np. dom i garaż), wjazdów, miejsc postojowych,
 • sposób zaopatrzenia budynku w podstawowe media, takie jak energia, gaz,
 • sposób odprowadzenia ścieków, jak również innych potrzeb co do infrastruktury technicznej,
 • wpływ inwestycji na środowisko.

Wypełniony wniosek należy złożyć w urzędzie gminy (urzędzie miasta) właściwym dla miejsca położenia nieruchomości.

Postępowanie administracyjne

Z dniem złożenia wniosku gmina wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu może być zawieszone na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy.

Jeżeli wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczy obszaru, w odniesieniu do którego istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy zawiesza się do czasu uchwalenia planu.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta podejmuje postępowanie i wydaje decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy, jeżeli:

 1. w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania rada gminy nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego albo
 2. w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono miejscowego planu lub jego zmiany.

Ile kosztuje wydanie decyzji?

W przypadku, gdy decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania dotyczy budownictwa mieszkaniowego, jest wydawana bezpłatnie.

Jak długo ważna jest wydana decyzja o warunkach zabudowy?

Wydana przez wójta decyzja o warunkach zabudowy jest bezterminowa chyba, że w okresie obowiązywania decyzji gmina przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Informację tej treści zamieszcza się w decyzji.

Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.

Foto: Pixabay.com

Geoportal360.pl

Posted by user