Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest uchwalany przez Radę Gminy i zatwierdzany przez wojewodę.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala się przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu.

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Zgodnie z cytowaną ustawą każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą, do:

 1. zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich;
 2. ochrony własnego interesu prawnego przy zagospodarowaniu terenów należących do innych osób lub jednostek organizacyjnych.

Przeczytaj: Jak powstaje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Co to jest wypis i wyrys z MPZP

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i jest dokumentem jawnym.

Z uwagi na rolę, jaką pełni miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy, zawarte w tym planie ustalenia są obowiązujące, a ich udokumentowanie jest niezbędne w wielu czynnościach prawnych.

Podstawowym dokumentem określającym ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie działki ewidencyjnej jest wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, często nazywany opinią z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Kto może otrzymać wypis i wyrys z MPZP

Opinię bądź wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może otrzymać każdy, kto zwróci się z prośbą o wydanie takiej opinii do organu, który opracował i jest w posiadaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 30 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

„Każdy ma prawo wglądu do studium lub planu miejscowego oraz otrzymania z nich wypisów i wyrysów”.

Kiedy potrzebny jest wypis i wyrys z MPZP

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem niezbędnym w trakcie przeprowadzania takich czynnościach, jak:

 1. Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.
 2. Uzyskanie pozwolenia na budowę.
 3. Przeprowadzenie podziału działki.
 4. Nabycie działki w celach budowy.
 5. Zamiany działek.

Dokument – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może być przez niektóre gminy upubliczniony na stronie internetowej gminy. Jednakże z uwagi, że nie czynność ta nie stanowi obowiązku, nie wszystkie gminy umieszczają miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na swoich stronach internetowych.

Przeczytaj: Jak podzielić działkę budowlaną?

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy można pozyskać na kilka sposobów, tj.:

 • poprzez przesłanie do gminy wniosku o wypis i wyrys interesującej nas nieruchomości, pocztą tradycyjną,
 • udanie się osobiście do gminy i przekazanie wniosku o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przed złożeniem wniosku o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy zidentyfikować położenie działki, tzn. określić jej dane adresowe.

W tym celu można skontaktować się telefonicznie z pracownikiem gminy i poprosić o podanie adresu administracyjnego działki, którą jesteśmy zainteresowani. W przypadku, gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest publikowany przez gminę na jej stronie internetowej, nie powinniśmy mieć żadnych problemów ze zidentyfikowaniem adresu administracyjnego interesującej nas nieruchomości.

Wniosek o wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinien zawierać m.in.:

 1. Imię i nazwisko wnioskodawcy, a w przypadku przedsiębiorstwa dane podmiotu.
 2. Dane kontaktowe – adres wnioskodawcy w przypadku, gdy chcemy, aby dokument został przesłany pocztą. W przypadku, gdy chcemy odebrać dokument osobiście dobrze jest też podać adres e-mail, numer telefonu.
 3. Datę i miejsce sporządzenia wniosku.
 4. Dane organu, do którego kierujemy wniosek.
 5. Określenie nieruchomości, o której wypis i wyrys wnioskujemy. W punkcie tym podajemy informacje dotyczące adresu administracyjnego określającego położenie nieruchomości poprzez wskazanie obrębu ewidencyjnego (miejscowości), numeru działki, numeru karty mapy.

We wniosku o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie musimy podawać informacji, do jakiego celu jest nam niezbędny przedmiotowy dokument.

Przeczytaj: Jak znaleźć numer działki na Geoportalu?

Ile się czeka na wypis i wyrys z MPZP

Czas oczekiwania na wydanie przez gminę wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to okres od 7 dni do miesiąca.

W sytuacjach bardziej skomplikowanych okres oczekiwania może się wydłużyć nawet do 3 miesięcy.

Ile kosztuje wypis i wyrys z MPZP

Dokumenty – wypis i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będziemy mogli otrzymać po uiszczeniu stosownej opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową możemy wnieść na konto gminy po wcześniejszym uzyskaniu informacji od pracownika gminy o wysokości opłaty.

Koszt uzyskania wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego jest zależny od ilości stron i wynosi:

1. Koszt wypisu:

 • do 5 stron – 30 zł,
 • powyżej 5 stron – 50 zł,

2. Koszt wyrysu:

 • za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł,
 • nie więcej niż – 200 zł.

Szczegółowe informacje w sprawie opłaty skarbowej zostały ujęte w Ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w załączniku – Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia, część I, poz. 51.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

  Foto: Picjumbo.com

Geoportal360.pl

Posted by Joanna