Jak znaleźć numer działki ewidencyjnej?
Głosów: 66 (śr. 4.2)

Najmniejszą jednostką administracyjnego podziału kraju jest działka ewidencyjna.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r. poz. 542), art. 9.1.:

„Działkę ewidencyjną stanowi ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu, jednorodny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych”.

Działki ewidencyjne oznacza się numerem ewidencyjnym, który stanowi liczbę naturalną.

Przeczytaj: Co to jest działka ewidencyjna?

Identyfikator działki ewidencyjnej

Dla celów statystycznych każda działka oznaczona jest specyficznym identyfikatorem działki, który określa położenie działki w układzie terytorialnego podziału kraju.

Identyfikatory jednostek rejestrowych przyjmują postać:

 1. WWPPGG_R.XXXX.GNr – dla jednostek rejestrowych gruntów,
 2. WWPPGG_R.XXXX.BNr – dla jednostek rejestrowych budynków,
 3. WWPPGG_R.XXXX.LNr – dla jednostek rejestrowych lokali.

Litera „R” w identyfikatorze jest jedną z cyfr: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 określającą typ gminy, przy czym:

 1. gminę miejską oznacza się cyfrą 1,
 2. gminę wiejską – cyfrą 2,
 3. gminę miejsko-wiejską – cyfrą 3,
 4. miasto w gminie miejsko-wiejskiej – cyfrą 4,
 5. obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej – cyfrą 5,
 6. dzielnice m.st. Warszawy – cyfrą 8,
 7. delegatury i dzielnice innych gmin miejskich – cyfrą 9.

Jak dotrzeć do numeru działki ewidencyjnej?

Poznanie numeru ewidencyjnego działki, która może samoistnie stanowić nieruchomość, ułatwia szybkie dotarcie do numeru księgi wieczystej działki – nieruchomości, po jej numerze ewidencyjnym z wykorzystaniem portalu internetowego umieszczonego pod adresem: https://ksiegiwieczyste.pl.

Jednym ze sposobów dojścia do numeru działki ewidencyjnej jest skorzystanie z danych serwisu internetowego o nazwie GEOPORTAL.

W GEOPORTAL’u staramy się wyszukać obręb ewidencyjny – wieś, dzielnicę, w której położona jest nasza działka. W tym celu, na stronie głównej  GEOPORTAL’u klikamy w kafelek „Geoportal krajowy”, co spowoduje otwarcie aplikacji mapowej. W lewym górnym rogu mapy klikamy w pozycję „WYSZUKIWANIA” i wybieramy opcję „Szukaj”. W wyniku tej czynności, w prawym górnym rogu mapy pojawi się dodatkowe okienko „Szukaj”.

W okienku „Szukaj” wpisujemy nazwę obrębu ewidencyjnego (wsi, dzielnicy, miasta) i klikamy w przycisk „Szukaj”. Na ekran komputera wywołane zostaną wszystkie miejscowości o szukanej nazwie będące w bazie programu. Z listy obrębów dokonujemy wyboru obrębu ewidencyjnego, w którym położona jest nasza działka.

Ponownie klikamy w „Szukaj”, na ekranie komputera ukaże się nam mapa (warstwa mapy z działkami i numerami działek) obrębu z działkami i numerami ewidencyjnymi tych działek.

UWAGA: aby na wskazanym przez nas wycinku mapy pojawiły się czerwone kontury poszczególnych działek wraz z ich numerami, należy włączyć dodatkową opcję. W menu dostępnym w prawym górnym rogu, klikamy kwadracik o nazwie „Zawartość mapy” i na liście, która się pojawi zaznaczamy opcję „Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów”.

Znając lokalizację naszej działki w terenie, odszukujemy ją na mapie i odczytujemy jej numer ewidencyjny.

Przy okazji znalezienia numeru działki na mapie, możemy poznać jej adres administracyjny, czyli położenie zgodne z terytorialnym podziałem kraju.

W tym celu klikamy w literkę ”I” (oznaczona kolorem zielonym), przesuwamy kursor na pole działki, a następnie klikając w polu działki, prawym przyciskiem myszki dokonujemy podglądu danych adresowych działki.

Pełny adres numeru działki ewidencyjnej oznaczony jest specyficznym identyfikatorem działki, który określa położenie działki w układzie terytorialnego podziału kraju.

Np. działka o numerze 240, położona w województwie dolnośląskim, powiecie głogowskim, gminie Kotla, obrębie ewidencyjnym Kulów będzie zapisana w sposób następujący: 020304_2.0008.240.

Informacja z identyfikatora zawiera również dane o powierzchni działki.

W przypadku, gdy znany jest nam tylko identyfikator działki, możemy go „rozszyfrować” za pomocą programu TERYT – Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju, prowadzonego przez GUS.

Przeczytaj także: Co to jest TERYT?

Pozyskanie numeru ewidencyjnego działki w PEG

Innym sposobem dotarcia do numeru ewidencyjnego działki jest pozyskanie tego numeru w Państwowej Ewidencji Gruntów.

Państwowe Ewidencje Gruntów mieszczą się w Starostwie Powiatowym. Będąc w Starostwie, odpowiednim dla miejsca położenia „naszej” działki możemy poprosić o zlokalizowanie i ustne podanie numeru ewidencyjnego interesującej nas działki.

Prośba nasza zostanie spełniona. Informacja o działce będzie zawężona tylko do jej numeru ewidencyjnego, nie będzie zawierała ani nazwiska właściciela, ani numeru księgi wieczystej.

Nawet jeżeli w urzędzie złożymy wniosek o wypis i wyrys z rejestru gruntów, to po jego otrzymaniu stwierdzimy, że miejsce na druku przeznaczone na numer księgi wieczystej, będzie puste.

Aby poznać numer księgi wieczystej dla interesującej nas działki, również w Starostwie musimy wykazać się interesem prawnym.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287).
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Foto: Fotolia

Posted by user