Najmniejszą jednostką administracyjnego podziału kraju jest działka ewidencyjna.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r. poz. 542), art. 9.1.:

„Działkę ewidencyjną stanowi ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu, jednorodny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych”.

Działki ewidencyjne oznacza się numerem ewidencyjnym, który stanowi liczbę naturalną.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Identyfikator działki ewidencyjnej

Dla celów statystycznych każda działka oznaczona jest specyficznym identyfikatorem działki, który określa położenie działki w układzie terytorialnego podziału kraju.

Identyfikatory jednostek rejestrowych przyjmują postać:

 1. WWPPGG_R.XXXX.GNr – dla jednostek rejestrowych gruntów,
 2. WWPPGG_R.XXXX.BNr – dla jednostek rejestrowych budynków,
 3. WWPPGG_R.XXXX.LNr – dla jednostek rejestrowych lokali.

Litera „R” w identyfikatorze jest jedną z cyfr: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 określającą typ gminy, przy czym:

 1. gminę miejską oznacza się cyfrą 1,
 2. gminę wiejską – cyfrą 2,
 3. gminę miejsko-wiejską – cyfrą 3,
 4. miasto w gminie miejsko-wiejskiej – cyfrą 4,
 5. obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej – cyfrą 5,
 6. dzielnice m.st. Warszawy – cyfrą 8,
 7. delegatury i dzielnice innych gmin miejskich – cyfrą 9.

Przeczytaj: Co to jest działka ewidencyjna?

Jak dotrzeć do numeru działki ewidencyjnej?

Poznanie numeru ewidencyjnego działki, która może samoistnie stanowić nieruchomość, ułatwia szybkie dotarcie do numeru księgi wieczystej działki – nieruchomości, po jej numerze ewidencyjnym z wykorzystaniem portalu internetowego umieszczonego pod adresem: https://ksiegiwieczyste.pl.

Jednym ze sposobów dojścia do numeru działki ewidencyjnej jest skorzystanie z danych serwisu internetowego o nazwie GEOPORTAL.

W GEOPORTAL’u staramy się wyszukać obręb ewidencyjny – wieś, dzielnicę, w której położona jest nasza działka. W tym celu, na stronie głównej  GEOPORTAL’u klikamy w kafelek „Geoportal krajowy”, co spowoduje otwarcie aplikacji mapowej. W lewym górnym rogu mapy klikamy w pozycję „WYSZUKIWANIA” i wybieramy opcję „Szukaj”. W wyniku tej czynności, w prawym górnym rogu mapy pojawi się dodatkowe okienko „Szukaj”.

W okienku „Szukaj” wpisujemy nazwę obrębu ewidencyjnego (wsi, dzielnicy, miasta) i klikamy w przycisk „Szukaj”. Na ekran komputera wywołane zostaną wszystkie miejscowości o szukanej nazwie będące w bazie programu. Z listy obrębów dokonujemy wyboru obrębu ewidencyjnego, w którym położona jest nasza działka.

Ponownie klikamy w „Szukaj”, na ekranie komputera ukaże się nam mapa (warstwa mapy z działkami i numerami działek) obrębu z działkami i numerami ewidencyjnymi tych działek.

UWAGA: aby na wskazanym przez nas wycinku mapy pojawiły się czerwone kontury poszczególnych działek wraz z ich numerami, należy włączyć dodatkową opcję. W menu dostępnym w prawym górnym rogu, klikamy kwadracik o nazwie „Zawartość mapy” i na liście, która się pojawi zaznaczamy opcję „Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów”.

Znając lokalizację naszej działki w terenie, odszukujemy ją na mapie i odczytujemy jej numer ewidencyjny.

Przy okazji znalezienia numeru działki na mapie, możemy poznać jej adres administracyjny, czyli położenie zgodne z terytorialnym podziałem kraju.

W tym celu klikamy w literkę ”I” (oznaczona kolorem zielonym), przesuwamy kursor na pole działki, a następnie klikając w polu działki, prawym przyciskiem myszki dokonujemy podglądu danych adresowych działki.

Pełny adres numeru działki ewidencyjnej oznaczony jest specyficznym identyfikatorem działki, który określa położenie działki w układzie terytorialnego podziału kraju.

Np. działka o numerze 240, położona w województwie dolnośląskim, powiecie głogowskim, gminie Kotla, obrębie ewidencyjnym Kulów będzie zapisana w sposób następujący: 020304_2.0008.240.

Informacja z identyfikatora zawiera również dane o powierzchni działki.

W przypadku, gdy znany jest nam tylko identyfikator działki, możemy go „rozszyfrować” za pomocą programu TERYT – Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju, prowadzonego przez GUS.

Przeczytaj także: Co to jest TERYT?

Pozyskanie numeru ewidencyjnego działki w PEG

Innym sposobem dotarcia do numeru ewidencyjnego działki jest pozyskanie tego numeru w Państwowej Ewidencji Gruntów.

Państwowe Ewidencje Gruntów mieszczą się w Starostwie Powiatowym. Będąc w Starostwie, odpowiednim dla miejsca położenia „naszej” działki możemy poprosić o zlokalizowanie i ustne podanie numeru ewidencyjnego interesującej nas działki.

Prośba nasza zostanie spełniona. Informacja o działce będzie zawężona tylko do jej numeru ewidencyjnego, nie będzie zawierała ani nazwiska właściciela, ani numeru księgi wieczystej.

Nawet jeżeli w urzędzie złożymy wniosek o wypis i wyrys z rejestru gruntów, to po jego otrzymaniu stwierdzimy, że miejsce na druku przeznaczone na numer księgi wieczystej, będzie puste.

Aby poznać numer księgi wieczystej dla interesującej nas działki, również w Starostwie musimy wykazać się interesem prawnym.

Przeczytaj: Księgi wieczyste po adresie nieruchomości – jak szybko znaleźć numer KW

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287).
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Foto: Fotolia

Geoportal360.pl

Posted by Joanna