Definicję jednostki ewidencyjnej określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Rozdział. 1.

Zgodnie z wymienionym rozporządzeniem § 6. 1.:

„Jednostkę ewidencyjną stanowi obszar gruntów położony w granicach administracyjnych gminy, a w przypadku gdy w skład gminy wchodzi miejscowość o statusie miasta – również w granicach administracyjnych miasta. W miastach, w których utworzono dzielnice, mogą stanowić one odrębne jednostki ewidencyjne”.

Jednostki ewidencyjne (gminy) podzielone są na obręby ewidencyjne.

Innymi słowy w skład jednostki ewidencyjnej – gminy wchodzą wsie bądź osiedla.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Identyfikator jednostki ewidencyjnej

Jednostkę ewidencyjną określa nazwa własna oraz identyfikator krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju, prowadzonego na podstawie przepisów o statystyce publicznej zwanego obecnie TERYT’em.

Identyfikator jednostki ewidencyjnej przyjmuje postać: WWPPGG_R, gdzie poszczególne sekwencje literowe we wzorze identyfikatora określają:

 • WW – kod województwa, według krajowego rejestru podziału terytorialnego kraju,
 • PP – kod powiatu w województwie według rejestru terytorialnego,
 • GG – kod gminy w powiecie według rejestru terytorialnego.

Litera „R” w identyfikatorze jest jedną z cyfr: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, określającą typ gminy, przy czym:

 • gminę miejską oznacza się cyfrą 1,
 • gminę wiejską oznacza się cyfrą 2,
 • gminę miejsko-wiejską oznacza się cyfrą 3,
 • miasto w gminie miejsko-wiejskiej oznacza się cyfrą 4,
 • obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej oznacza się cyfrą 5,
 • dzielnice m.st. Warszawy oznacza się cyfrą 8,
 • delegatury i dzielnice innych gmin miejskich oznacza się cyfrą 9.

Przykładowy adres administracyjny w trójstopniowym podziale kraju dla gminy Gromadka, położonej w powiecie bolesławieckim, województwie dolnośląskim będzie wyglądał następująco: 020103 _2, gdzie:

 • 02 – to kod województwa dolnośląskiego,
 • 0201 – to kod powiatu bolesławieckiego,
 • 020103_2 – to kod gminy wiejskiej Gromadka.

Przeczytaj: Co to jest działka ewidencyjna?

Identyfikatory jednostki ewidencyjnej w bazie TERYT

Szczegółowe określenie nazw gmin i ich identyfikatorów wg trójstopniowego podziału terytorialnego kraju zawarto w systemie informatycznym o nazwie TERYT.

TERYT został „zbudowany” w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1989 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

System TERYT został upubliczniony poprzez umieszczenie go na stronie internetowej pod adresem: http://eteryt.stat.gov.pl/.

System pozwala na wyszukiwanie nazw i identyfikatorów jednostek ewidencyjnych (gmin). Niestety w systemie nie możemy dotrzeć do nazwy i identyfikatorów obrębów ewidencyjnych.

Przeczytaj również: Co to jest TERYT?

Granice obrębów ewidencyjnych

Podziału na obręby ewidencyjne dokonuje starosta po zasięgnięciu opinii organu zajmującego się planowaniem przestrzennym gminy.

Granice obrębów ewidencyjnych są zbiorem punktów geodezyjnych.

W terenie, bardzo często, granice obrębów wyznacza się wykorzystując granice naturalne jakimi są drogi, rzeki, inne cieki wodne.

W zakresie wyznaczenia granicy obrębu ewidencyjnego opinie wydają także organa zajmujące się statystyką publiczną gminy.

Przy ustalaniu granic obrębów ewidencyjnych uwzględnia się przebieg „historyczny” tych granic, tzn. obowiązujący przed wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

W ustaleniu przebiegu granicy obrębu ewidencyjnego są brane pod uwagę granice dawnych obwodów spisowych, rejonów statystycznych, sołectw, dzielnic i osiedli.

Na obszarach wiejskich obręb ewidencyjny powinien stanowić obszar wsi i przyległe do niego sołectwa.

Na obszarze miast granice obrębów powinny być zgodne z granicami dzielnic, osiedli i powinny pokrywać się z granicami wyznaczonymi przez cieki wodne, ulice i szlaki kolejowe.

Odrębne obręby mogą stanowić tzw. obiekty o szczególnych walorach krajobrazowych, np. szczyty górskie, użytki ekologiczne.

Na odcinkach wybrzeża morskiego granice obrębów powinny być zgodne z linią podstawową morza terytorialnego.

Odrębne obręby stanowią tereny zamknięte, takie jak: tereny mające szczególne znaczenie dla obronności Państwa, tereny PKP, lotniska (pojęcie terenów zamkniętych definiuje ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Identyfikator obrębu ewidencyjnego

Obręb ewidencyjny w jednostce ewidencyjnej jest określony przez jego nazwę i numer lub wyłącznie przez numer.

Przykładowy identyfikator obrębu ewidencyjnego w postaci sekwencji liczb: 020304_2.0008 oznacza:

 • 020304_2.000 – obręb ewidencyjny Kulów,
 • 020304_2 – gmina wiejska Kotla,
 • 0203 – powiat Głogów,
 • 02 – województwo dolnośląskie.

Numer obrębu ewidencyjnego określa się za pomocą liczb całkowitych w przedziale od 0001 do 9999.

Jak odczytać numer identyfikacyjny i nazwę obrębu ewidencyjnego?

Niestety, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1989 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, nie zawiera numerów identyfikacyjnych i nazw obrębów ewidencyjnych.

W praktyce do rozszyfrowania nazwy obrębu ewidencyjnego najszybciej możemy dotrzeć wykorzystując program internetowy jakim jest GEOPORTAL.

Po uruchomieniu programu GEOPORTAL KRAJOWY wystarczy w okienku umieszczonym po prawej stronie ekranu wprowadzić wyszukiwaną miejscowość. Następnie z chwilą ukazania się mapy wyszukiwanego obszaru, kliknąć w oznaczona kolorem zielonym literkę „i” i przesuwając myszkę w losowo wybraną działkę, prawym przyciskiem myszki kliknąć w jej powierzchnię. Po tej czynności na ekranie ukaże się nam w ramce adres administracyjny TERYT – działki oraz strzałka.

Klikając w strzałkę otwieramy pełny adres administracyjny działki w postaci numerycznej z określeniem nazwy każdej cyfry.

Przeczytaj: Jak znaleźć numer działki na Geoportalu?

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
 2. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2016 poz. 1068 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031 z późn. zm.).

Foto: Fotolia

Geoportal360.pl

Posted by Joanna