W procesie budowy obiektu budowlanego, jej wykonania w określonym miejscu, a także odbudową, rozbudową czy nadbudową uczestniczy nie tylko kierownik budowy, ale również kierownik robót budowlanych.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Kierownik budowy oraz kierownik robót budowlanych to funkcje, które zgodnie z obowiązującymi zasadami Prawa budowlanego (Art. 12.1) są zaliczane do samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W myśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą:

  1. projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
  2. kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi;
  3. kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów;
  4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
  5. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją zwaną „uprawnieniami budowlanymi”, wydaną przez organ samorządu zawodowego.

Uprawnienia budowlane mogą być udzielane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń. W uprawnieniach budowlanych określa się specjalność i ewentualną specjalizację techniczno-budowlaną oraz zakres prac projektowych lub robót budowlanych objętych danym uprawnieniem.

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi stanowią podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych.

Czym zajmuje się kierownik robót budowlanych?

W przypadku, gdy w zakresie wykonywania obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowy, rozbudowy czy nadbudowy obiektu budowlanego występują roboty budowlane, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada kierownik budowy, inwestor jest zobowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót w danej specjalności.

Funkcji kierownika robót budowlanych nie należy utożsamiać z wykonaniem innych prac takich jak remont, rozbudowa czy rozbiórka obiektu budowlanego.

Kierownik robót budowlanych a kierownik budowy – czym różnią się te stanowiska

Kierownik budowy kieruje całą budową, natomiast kierownik robót budowlanych tylko odcinkiem, co do którego kierownik budowy nie posiada uprawnień zawodowych.

Kierownik robót budowlanych odpowiada tylko za prace w zakresie posiadanych uprawnień, np. za instalacje sanitarną, elektryczną czy inne.

W przypadku, gdy na budowie działa kierownik budowy i kierownik robót budowlanych, obowiązek poinformowania właściwego organu o objęciu funkcji na budowie posiada kierownik budowy.

Również w przypadku ustanowienia kierownika robót budowlanych na budowie, kierownik budowy pełni funkcję koordynatora prac branżowych na budowie.

Przeczytaj: Kierownik budowy – kim jest i czym się zajmuje

Obowiązki kierownika robót budowlanych

Podstawowe prawa i obowiązki przyznane kierownikowi robót budowlanych są tożsame z prawami i obowiązkami przyznanymi do kierownika budowy. Wskazuje na to zapis Art. 24.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, który stwierdza, że „Przepisy ust. 1 oraz art. 22 i art. 23 stosuje się odpowiednio do kierownika robót”.

Do podstawowych obowiązków kierownika robót budowlanych (ograniczonych do zakresu nadzorowanych robót budowlanych) należy:

1) protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego;

2) prowadzenie dokumentacji budowy (wpis do dziennika budowy);

3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
3a) koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:
a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno,
b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów;
3b) koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
3c) wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji, dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych;
3d) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym;
3e) zapewnienie przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania wyrobów wytworzonych w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań;

4) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;

5) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

6) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;

7) zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót budowlanych ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

8) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

9) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.

Prawa kierownika robót budowlanych

Kierownik robót budowlanych ma prawo:

1) występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
2) ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że kierownik robót budowlanych ma takie same uprawnienia i obowiązki jak kierownik budowy, z tym że ograniczone do zakresu nadzorowanych robót budowlanych.

Jednym z przykładów świadczących o tym, że kierownik robót budowlanych posiada równe prawa i obowiązki jest między innymi zapis rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.) mówiący o tym, że kierownik robót budowlanych jest upoważniony do dokonywania wpisów w dzienniku budowy (§ 9.1.).

Kierownik robót budowlanych, podobnie jak kierownik budowy, ponosi całkowitą odpowiedzialność zawodową za podjęte decyzje na etapie prowadzenia robót budowlanych.

W przypadku dopuszczenia się przez tę osobę występku, wykroczenia, rażących błędów, zaniedbań, które spowodowały bądź mogły spowodować zagrożenie zdrowia i życia podlega odpowiedzialności zawodowej. Popełnienie czynów powodujących odpowiedzialność zawodową w budownictwie, w zależności od wagi czynu, jest zagrożone karami takimi jak:

  • upomnienie,
  • upomnienie z jednoczesnym nałożeniem obowiązku ponownego złożenia egzaminu w wyznaczonym terminie,
  • zakazem wykonywania zawodu na okres pięciu lat z jednoczesnym obowiązkiem ponownego złożenia egzaminu w wyznaczonym terminie.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 lica 1994 r. Prawo budowlane
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Zdjęcie: Pexels.com

Geoportal360.pl

Posted by Joanna