Budowa ogrodzenie działki, posesji to rodzaj zabezpieczenia, ochrony prywatnej własności. Aby skutecznie i zgodnie z obowiązującym prawem ogrodzić swoją posesję dobrze jest przed przystąpieniem do grodzenia działki zapoznać się z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Czy potrzebne jest pozwolenie na budowę ogrodzenia?

Budowa ogrodzenia nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Kiedy wymagane jest zgłoszenie budowy ogrodzenia – jak go dokonać?

W przypadku, gdy planowane ogrodzenie przekracza wysokość 2,20 m, to bez względu na jego usytuowanie, czy to od strony drogi czy też od strony sąsiada, przed rozpoczęciem budowy ogrodzenia należy dokonać jego zgłoszenia w starostwie – wydziale architektoniczno budowlanym.

Budowa ogrodzenia, którego wysokość nie przekracza wysokości 2,20 m, nie wymaga ani decyzji o pozwoleniu na budowę ani też zgłoszenia.

Zgodnie z Art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zgłoszenia budowy ogrodzenia należy dokonać na co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem robót budowlanych.

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Art. 32 ust. 4 pkt. 2 Prawa budowlanego), oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, których autorem może być sam inwestor.

Organ administracji architektoniczno budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Sprzeciw może być podyktowany np. planami budowy drogi gminnej czy powiatowej bądź innymi planami ujętymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, które z mogą kolidować z planowanym ogrodzeniem.

Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniósł sprzeciwu.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem 21 dni, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

W przypadku nierozpoczęcia budowy ogrodzenia przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

Nie wymaga zgłoszenia prowizoryczne ogrodzenia mające na celu zabezpieczenie placu budowy na czas wykonywania robót budowlanych.

W przypadku konieczności zgłoszenia budowy ogrodzenia, należy skorzystać z możliwości pobrania druku – zgłoszenia umieszczonego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIPu) danego starostwa.

Przeczytaj: Rozgraniczenie nieruchomości

Czy potrzebna jest zgoda sąsiada?

Budowa ogrodzenia działki jest jedną z form ochrony mienia. Pomimo, że w polskim prawodawstwie nie ma obowiązku oddzielenia od siebie poszczególnych działek gruntu, ani też obowiązku uzyskania zgody sąsiada na ogrodzenie działki, to jednak właściciele nieruchomości oddzielają się od siebie poprzez budowę różnego rodzaju ogrodzeń.

Przed przystąpieniem do budowy ogrodzenia należy koniecznie odnaleźć granice działki (przeczytaj: Jak sprawdzić granice działki? i skonfrontować przebieg tej granicy z mapą geodezyjną dołączoną do projektu budowlanego.

Przebieg granicy działki w terenie określa linia graniczna łącząca geodezyjne znaki graniczne umieszczone na załamaniach granicy działki. Znaki graniczne to zazwyczaj granitowe słupki o kształcie ostrosłupa. Na powierzchni górnej części słupka, którego wymiary wynoszą 15 cm x 15 cm, znajduje się znak krzyża.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do przebiegu granicy działki, należy zatrudnić geodetę celem wznowienia granicy.

Planowane ogrodzenie pomiędzy dwoma sąsiadującymi działkami powinno przebiegać w osi linii granicznej w ten sposób, że połowa ogrodzenia powinna być budowana na jednej działce, a druga polowa na działce sąsiedniej. Bywa jednak, że sąsiad nie życzy sobie budowy ogrodzenia na swojej działce, wówczas planujący ogrodzenie będzie zmuszony wybudować ogrodzenie w całości po swojej stronie działki.

Planując ogrodzenie od strony chodnika czy ulicy, należy zawsze uwzględnić plany ewentualnego poszerzenia ulicy. Aby nie narażać się na zbędne koszty ewentualnej rozbiórki ogrodzenia należy przed posadowieniem ogrodzenia od strony ulicy, przejrzeć miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku planowanej przebudowy drogi, tak posadowić ogrodzenie, aby w przyszłości nie kolidowało z pracami gminy.

W myśl Art. 154 Kodeksu cywilnego,  ogrodzenia znajdujące się w granicy działek sąsiadów należą do ich wspólnego użytkowania. Oznacza to, że zarówno koszt wybudowania jak i utrzymania płotu można podzielić po połowie. Jednak, w przypadku, gdy relacje pomiędzy sąsiadami nie są najlepsze, warto zbudować całość ogrodzenia po swojej stronie, tak, aby w przyszłości zapobiec zgłoszeniom o naruszenie granic działki.

Kto ponosi koszty wybudowania nowego ogrodzenia?

Budowa ogrodzenia zawsze pociąga za sobą wydatkowanie odpowiedniej kwoty pieniędzy. Korzystnym rozwiązaniem pozwalającym na zmniejszenie kosztów budowy ogrodzenia jest sytuacja, w której koszty budowy ponoszone są wspólnie, po połowie. Zdarza się, że taka współpraca dotyczy nie tylko współfinansowania kosztów ogrodzenia, ale również wspólnego ustalenia wzoru ogrodzenia czy nawet jego koloru.

Niestety, z uwagi na brak przepisów regulujących finansowanie kosztów budowy ogrodzenia na granicy nieruchomości, formę finansowania nowobudowanego ogrodzenia, sąsiedzi muszą wypracować sami. Nie zawsze jest tak, że sąsiad jest zainteresowany budową nowego ogrodzenia.

W sytuacji, gdy między sąsiadami nie ma zgody, i jeden z nich nie ma zamiaru współfinansowania budowy nowego ogrodzenia, najrozsądniejszym rozwiązaniem dla budującego ogrodzenie jest budowa ogrodzenia w całości na swojej działce. Przyjęcie takiego wariantu nie naraża budującego na ewentualne skargi sąsiada dotyczące naruszenia granicy.

Dobrym rozwiązaniem dotyczącym współfinansowania budowy nowego ogrodzenia jest umowa sąsiedzka, w której strony – sąsiedzi, dogadują się, co do wspólnego ponoszeniu kosztów budowy ogrodzenia.

Inaczej przedstawia się sytuacja, kiedy chodzi o remont i utrzymanie istniejącego ogrodzenia. W tym zakresie można skorzystać z przepisów prawa, zawartych w ustawie z dnia 23 kwietnia Kodeks cywilny, wskazujących na możliwość wspólnego ponoszenia kosztów. Zgodnie z Art. 154 § 1:

„Domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów. To samo dotyczy drzew i krzewów na granicy.

§ 2. Korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są ponosić wspólnie koszty ich utrzymania”.

Cytowany przepis odnosi się jedynie do przypadków obejmujących remont i utrzymanie ogrodzenia, natomiast w przypadku nowego ogrodzenia, przepis ten nie posiada zastosowania.

Warto jednak o tym wspomnieć, ponieważ co jakiś czas ogrodzenie wymaga naprawy, wówczas zgodnie z prawem można ubiegać się od sąsiada zwrotu części poniesionych kosztów remontu ogrodzenia.

W sytuacji, gdy ogrodzenia z uwagi na jego stan nie będzie można wyremontować i w miejsce starego trzeba będzie wybudować nowe ogrodzenie, wówczas, jeżeli nie będzie można liczyć na współfinansowanie kosztów, należy postąpić podobnie jak przy budowie ogrodzenia po raz pierwszy.

Przeczytaj również: Mapa z numerami i granicami działek

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia Kodeks cywilny, Art. 154.
  2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Art. 30 ust. 1 pkt. 3.
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
  4. Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

Zdjęcie: Pixabay.com

Geoportal360.pl

Posted by Joanna