Dla każdego, kto przystąpił do budowy domu bądź innego obiektu budowlanego czas zakończenia budowy jest czasem szczególnym.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Aby jednak spokojnie i zgodnie z obowiązującym prawem zamieszkać w nowo wybudowanym domu bądź rozpocząć użytkowanie nowego obiektu budowlanego, należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie budynku bądź złożyć zawiadomienie do organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy.

Zasady rozpoczęcia użytkowania budynku, na którego budowę wymagane było uzyskanie pozwolenia na budowę albo zgłoszenie budowy reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Zgodnie z Art. 54 ustawy, do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, można przystąpić, po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

Jak sprawdzić czy nasza budowa wymaga złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy?

Obowiązek zawiadomienia o zakończeniu budowy dotyczy obiektów zrealizowanych na podstawie zgłoszenia budowy z projektem budowlanym.

Zgodnie z ustawą 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Art. 54 w związku z Art. 29 ust. 1 pkt. 1 i 2, obowiązek zawiadomienia o zakończeniu budowy dotyczy takich obiektów budowlanych jak:

1) wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;

2) sieci:

  • elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 V,
  • wodociągowych,
  • kanalizacyjnych,
  • cieplnych,
  • gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa.

Obowiązek zawiadomienia o zakończeniu budowy dotyczy również określonych robót budowlanych nałożonych decyzją o pozwoleniu na użytkowanie.

Informację o tym, czy inwestycja wymaga zawiadomienia o zakończeniu budowy, inwestor znajduje w treści pouczenia do decyzji o pozwoleniu na budowę.

Inwestor może przystąpić do użytkowania budynku, pomimo że nie zakończył wszystkich robót budowlanych, pod warunkiem, że uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie (odbiór częściowy).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, inwestor zamiast zawiadomienia o zakończeniu budowy, może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Przy czym inwestor nie jest zobligowany do podania przyczyny takiego postępowania.

Dodatkowo, jeżeli projekt budowanego domu wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej bądź uzgodnienia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, inwestor przed zawiadomieniem o zakończeniu budowy powinien zawiadomić Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS) bądź Państwową Straż Pożarną (PSP) o zamiarze rozpoczęcia użytkowania budynku.

Obie wymienione instytucje w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od inwestora powinny wydać opinię o zgodności wybudowanego obiektu z zatwierdzonym projektem budowlanym.

W przypadku, gdy w oznaczonym terminie żadna z wymienionych instytucji nie zajmie stanowiska, należy uznać, że instytucje te nie wyraziły sprzeciwu w sprawie zgodności budowy z projektem budowlanym. W tej sytuacji należy samemu sporządzić oświadczenia o braku sprzeciwu PIS lub PSP. Sporządzone oświadczenia należy dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Przeczytaj: Pozwolenie na budowę – jak uzyskać?

Gdzie złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy?

Zawiadomienie o zakończeniu budowy należy złożyć do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Natomiast w przypadku, gdy pozwolenie na budowę było wydane przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, wówczas zawiadomienie o zakończeniu budowy należy złożyć do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Kiedy należy zgłosić zakończenie budowy?

Zawiadomienie o zakończeniu budowy należy złożyć odpowiednio wcześnie przed rozpoczęciem użytkowania obiektu budowlanego mając na uwadze to, że nadzór budowlany ma 14 dni na wyrażenie sprzeciwu na rozpoczęcie przez inwestora użytkowania obiektu.

Jakie dokumenty i oświadczenia należy dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy?

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1) oryginał dziennika budowy, w którym kierownik budowy powinien wpisać informacje o zgłoszeniu obiektu do odbioru;
2) oświadczenie kierownika budowy:

  • o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, w oświadczeniu tym kierownik budowy powinien zamieścić informacje o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku, poszczególnych lokali mieszkalnych. Obliczenia powinny być przeprowadzone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
  • o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
4) protokoły badań i sprawdzeń;
5) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe;
6) potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy przez zarządców sieci gazowej, ciepłowniczej, wodnokanalizacyjnej;
7) w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika również pełnomocnictwo;
8) zaświadczenie potwierdzające spełnienie warunku nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy zrealizowanej inwestycji uzupełniającej;
9) oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Straży Pożarnej na rozpoczęcie użytkowania;
10) oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej na rozpoczęcie użytkowania;
11) dowód zapłacenia opłaty skarbowej.

W przypadku, gdy w trakcie budowy były dokonywane zmiany nieodstępujące istotnie od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, do zawiadomienia należy dołączyć kopie rysunków z projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, a oświadczenie kierownika budowy o zgodności projektu budowlanego z budową powinno zostać potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru.

W zawiadomieniu należy podać dokładne dane inwestora: imię i nazwisko, adres inwestora, a w przypadku pełnomocnictwa również adres pełnomocnika.

Składając zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych i przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego można skorzystać z druków zamieszczonych na stronie internetowej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Jaka kara grozi za użytkowanie obiektu bez zawiadomienia o zakończeniu budowy?

Jeśli inwestor przystąpił do użytkowania obiektu budowlanego bez przyjętego „milczącą zgodą” zawiadomienia o zakończeniu budowy grozi mu kara finansowa.

Karę wymierza nadzór budowlany. Kara za użytkowanie obiektu budowlanego bez zawiadomienia o zakończeniu budowy stanowi iloczyn dziesięciokrotnie podwyższonej stawki opłaty s (s=500 zł), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w).

Kategorię obiektów budowlanych, współczynnik kategorii oraz współczynnik wielkości obiektu zawiera załącznik do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Przeczytaj: Odbiór domu – jakie dokumenty są potrzebne?

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Zdjęcie: Pixabay.com

Geoportal360.pl

Posted by Joanna