Aby legalnie i zgodnie z prawem zamieszkać w nowo wybudowanym domu niezbędne jest wystąpienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z informacją o zakończeniu budowy.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Jeżeli w ciągu 21 dni od dnia wystąpienia o zakończeniu budowy nie zostanie wydany sprzeciw, można bez obaw wprowadzić się do nowego domu i w nim zamieszkać.

Jakie dokumenty potrzebne są do odbioru domu

Inwestor występując do Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego z zawiadomieniem o zakończeniu budowy powinien dołączyć do niego ściśle określone dokumenty. Katalog tych dokumentów został wyszczególniony w ustawie z dnia 7 lipca, 1994 Prawo budowlane w Art. 57.

Zgodnie z treścią w/w artykułu, inwestor do zawiadomienia o zakończeniu budowy powinien dołączyć następujące dokumenty:

1) oryginał dziennika budowy wraz z wpisem zamykającym budowę;
2) oświadczenie kierownika budowy:
a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
c) o wykonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku w sposób, jaki określa rozporządzenie MTiGM z dnia 25 kwietnia 2012 roku,
d) o zmianach nieistotnych wprowadzonych w trakcie przebiegu budowy udokumentowanych rysunkami i mapami. Z dokumentu powinien wynikać cel wprowadzonych zmian. Dokument powinien być podpisany przez projektanta i inspektora nadzoru budowy;
3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu była uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
4) protokoły badań i sprawdzeń;
5) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w postaci mapy inwentaryzacyjnej sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe;

Geodezyjna mapa inwentaryzacyjna powinna obejmować:

  • usytuowanie budynków,
  • usytuowanie innych obiektów zagospodarowania działki w postaci parkingów czy wjazdów na posesję,
  • przebieg sieci uzbrojenia terenu takich jak sieci gazowej, wodociągowej, elektroenergetycznej i kanalizacyjnej.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza stanowi potwierdzenie zgodności rozmieszczenia elementów zagospodarowania działki z ich położeniem projektowanym.

6) potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy gazowych wystawiane jest przez uprawnionego instalatora po przeprowadzeniu próby szczelności instalacji;
7) protokoły odbioru pionów wentylacyjnych i kominów spalinowych;
8) w sytuacji, gdy dom będzie przyłączony do własnej oczyszczalni ścieków, niezbędnym będzie przedłożenie atestu higienicznego oczyszczalni (szamba) wystawionego przez producenta;
9) jeżeli inwestor będzie korzystał z własnego ujęcia wody pitnej, wówczas koniecznym będzie przedłożenie zaświadczenia o przydatności wody do spożycia. Zaświadczenie o przydatności wody do spożycia wydaje Państwowa Inspekcja Sanitarna (SANEPID);
10) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania domu z projektem budowlanym oraz przepisami prawa, o doprowadzeniu do należytego porządku terenu budowy, a także w razie korzystania z drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu również tych obiektów.

Do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej (Art. 56 ustawy Prawo budowlane). Niezajęcie stanowiska przez wymienione organy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag wymienionych organów.

Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, można przystąpić po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

Zgłoszenie zakończenia budowy oraz wydanie pozwolenia przez Inspektora Nadzoru Budowlanego na użytkowanie domu jest zwolnione z opłaty skarbowej. Opłacie podlegają natomiast wszystkie w/w załączniki w formie zaświadczeń i opinii.

Przeczytaj: Pozwolenie na budowę – jak uzyskać?

Jakie kary grożą za nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego?

W przypadku stwierdzenia przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego przystąpienia inwestora do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem przepisów ujętych w Art. 54 i 55 ustawy Prawo budowlane, organ nadzoru budowlanego wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego.

Do kary tej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa w Art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega dziesięciokrotnemu podwyższeniu.

I tak na przykład w przypadku nielegalnego użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego kara ta wyniesie 10.000 zł (stawka opłaty 500 zł razy 10, razy współczynnik kategorii obiektu budowlanego – 2, razy współczynnik wielkości obiektu budowlanego – 1, tj.: 500 x 10 x 2 x 1 = 10.000 zł).

Karę z tytułu nielegalnego użytkowania (o której mowa w Art. 59f ust. 1), organ nadzoru budowlanego wymierza w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa.

Wymierzoną karę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, w kasie właściwego urzędu wojewódzkiego lub na rachunek bankowy tego urzędu. W przypadku nieuiszczenia kary w terminie, kara ta podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Przeczytaj również: Prace geodezyjne podczas budowy domu

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 lipca, 1994 r. – Prawo budowlane, Rozdział 5. Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych Art. 57.

Foto: Pixabay.com

Geoportal360.pl

Posted by Joanna