Ukończenie budowy domu, na którego realizację niezbędne było uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, wiąże się z koniecznością złożenia zawiadomienia do nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jak również wprowadzenia stosownych zmian w dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonej przez Państwowy Zasób Geodezyjno Kartograficzny (PZGK).

Podstawowym dokumentem, w oparciu o który wprowadzane są zmiany w dokumentacji geodezyjno-kartograficznej (PZGK), jest geodezyjna mapa inwentaryzacyjna.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

W jakim celu wykonuje się geodezyjną inwentaryzację powykonawczą?

Zgodnie z wymienionymi wyżej przepisami, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonuje uprawniony geodeta w celu:

 1. ustalenia danych określających położenie i kształt wybudowanych obiektów budowlanych w państwowym systemie odniesień przestrzennych, niezbędnych do wprowadzenia zmian w:
  a) bazie danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych oraz budynków,
  b) bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w zakresie sieci uzbrojenia terenu,
  c) bazie danych, w zakresie budowli.
 2. sporządzenia operatu geodezyjnego, o którym mowa w przepisach Prawo budowlanego, w szczególności:
  a) mapy obrazującej położenie i kształt obiektów budowlanych oraz sposób zagospodarowania i ukształtowania terenu po zakończeniu procesu budowlanego,
  b) dokumentacji określającej stan wyjściowy obiektów, które zgodnie z projektem budowlanym podlegają w trakcie ich użytkowania okresowym badaniom przemieszczeń i odkształceń.

Geodeta, przystępując do przeprowadzenia inwentaryzacji nowopowstałych obiektów, zgłasza zamiar wykonywania tej pracy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, właściwym dla miejsca położenia nieruchomości oraz wnosi o udostępnienie kopii mapy zasadniczej, którą pobiera w formie elektronicznej. W przypadku braku formy elektronicznej, pobiera ją w formie analogowej.

Przeczytaj: Mapa zasadnicza

Metody przeprowadzania inwentaryzacji powykonawczej

Z uwagi na warunki techniczne budowy oraz możliwość dostępu do elementów budowy, inwentaryzację powykonawczą przeprowadza się metodą:

 • bezpośrednią – stosowaną najczęściej przed zasypaniem obiektów budowlanych, charakteryzuje się ona bezpośrednim pomiarem geodezyjnym każdego obiektu,
 • pośrednią – stosowaną w sytuacji, gdy większość obiektów podziemnych jest zasypana, pomiar przeprowadza się z wykorzystaniem aparatury elektronicznej.

Czynności geodety związane z wykonaniem geodezyjnej mapy inwentaryzacyjnej

Wyniki pomiarów geodezyjnych utrwalane są w postaci dokumentów elektronicznych. W przypadku, gdy pomiarów geodezyjnych nie można zapisać w formie elektronicznej, zapisuje się je w formie analogowej.

Geodeta, po przeprowadzeniu pomiarów nowopowstałych obiektów na danej działce budowlanej, porównuje otrzymane dane z danymi zawartymi na mapie do celów projektowych (sporządzonej przez rozpoczęciem budowy).

Przeczytaj: Mapa do celów projektowych

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, dokumentacja geodezyjna – geodezyjna mapa inwentaryzacyjna powinna być opatrzona informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu. Informację tę umieszcza geodeta w formie adnotacji na geodezyjnej mapie inwentaryzacyjnej w polu niezajętym przez rysunek mapy.

Geodeta przekazuje dokumentację z przeprowadzonej inwentaryzacji do Państwowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w formie umożliwiającej naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Jedna kopia geodezyjnej mapy inwentaryzacyjnej przekazywana jest kierownikowi budowy.

Koszt sporządzenia geodezyjnej mapy inwentaryzacyjnej dla budynku mieszkalnego to kwota ok. 400 zł.

Przeczytaj: Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Podstawy prawne

Zakres opracowania oraz standardy techniczne sporządzenia geodezyjnej mapy inwentaryzacyjnej określają:

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Geoportal360.pl

Posted by Joanna