Szczegółowe informacje na temat opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostały zawarte w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566).

Opracowaniem MPZP, na zlecenie gminy, zajmują się firmy posiadające w tym zakresie specjalistyczną wiedzę.

Prace nad opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są jawne. Oznacza to, że każdy mieszkaniec gminy, miasta, dzielnicy, dla którego ma być sporządzany MPZP, może wziąć udział w jego opracowaniu poprzez złożenie swojego wniosku, jak również poprzez opiniowanie projektu planu.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Gmina przystępuje do opracowania MPZP najczęściej w sytuacji, gdy:

 • obowiązujący plan stracił ważność na skutek rozbieżności zapisów ujętych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, a istniejącym miejscowym planie,
 • nagromadzeniu dużej ilości wniosków w sprawie ujęcia inwestycji w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 • konieczności budowy inwestycji ponadlokalnej, nie ujętej w dotychczasowym planie.

Przeczytaj: Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Przed przystąpieniem do opracowania MPZP wójt, burmistrz albo prezydent miasta, dokonuje analizy zasadności opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowuje materiały geodezyjne i ustala niezbędny zakres prac planistycznych.

Ujęcie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zmiany przeznaczenia gruntów uwarunkowane jest uzyskaniem przez wójta gminy, burmistrza czy prezydenta miasta, zgody ministra środowiska na zmianę przeznaczenia tych gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W takich sytuacjach wójt burmistrz albo prezydent miasta równolegle z opracowywanym planem miejscowym występuje do Ministra Środowiska z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych bądź leśnych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolnicze i leśne.

Plan miejscowy sporządza się na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000, a w przypadku braku dla danego terenu mapy zasadniczej, plan dla tego terenu sporządza się na mapie katastralnej.

W przypadku sporządzania dokumentacji w zakresie zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne obowiązującą skalą mapy jest 1:5000. Dopuszcza się również stosowanie map w skali 1:500 oraz 1: 2000.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu przez Radę Gminy uchwały o przystąpieniu gminy do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogłasza ten fakt w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie. W ogłoszeniu o przystąpieniu gminy do opracowania MPZP określa się formę, miejsce i termin składania wniosków do MPZP, począwszy od dnia ogłoszenia nie dłużej niż do 21 dni.

Następnie wójt, burmistrz, prezydent miasta sporządza projekt planu uwzględniając w nim złożone wnioski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, jak również przeprowadza ponowną analizę skutków finansowych opracowania planu.

Wójt, burmistrz, prezydent miasta występuje o opinie o projekcie planu do:

 • gminnej lub innej właściwej, komisji urbanistyczno-architektonicznej,
 • wójtów, burmistrzów gmin albo prezydentów miast, graniczących z obszarem objętym planem, w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym,
 • regionalnego dyrektora ochrony środowiska,
 • właściwych organów administracji geologicznej w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych,
 • właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w zakresie lokalizacji nowych zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, zmian,
 • właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego,
 • starosty, jako właściwego organu ochrony środowiska w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
 • operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego w zakresie sposobu zagospodarowania gruntów leżących w odległości nie większej niż 40 metrów od osi istniejącej linii elektroenergetycznej najwyższych napięć, w przypadku gdy górne napięcie tej linii elektroenergetycznej jest równe co najmniej 220 kV.

oraz występuje o uzgodnienie projektu planu z:

 • wojewodą, zarządem województwa, zarządem powiatu w zakresie odpowiednich zadań rządowych i samorządowych,
 • organami właściwymi do uzgadniania projektu planu na podstawie przepisów odrębnych,
 • właściwym zarządcą drogi, jeżeli sposób zagospodarowania gruntów przyległych do pasa drogowego lub zmiana tego sposobu mogą mieć wpływ na ruch drogowy lub samą drogę,
 • właściwymi organami wojskowymi, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa,
 • dyrektorem właściwego urzędu morskiego w zakresie zagospodarowania pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani,
 • właściwym organem nadzoru górniczego w zakresie zagospodarowania terenów górniczych,
 • ministrem właściwym do spraw zdrowia w zakresie zagospodarowania obszarów ochrony uzdrowiskowej,
 • właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • zarządem województwa w zakresie uwzględnienia wyników audytu krajobrazowego,
 • wojewodą, zarządem województwa, zarządem powiatu w zakresie odpowiednich zadań rządowych i samorządowych,
 • organami właściwymi do uzgadniania projektu planu na podstawie przepisów odrębnych,
 • właściwym zarządcą drogi, jeżeli sposób zagospodarowania gruntów przyległych do pasa drogowego lub zmiana tego sposobu mogą mieć wpływ na ruch drogowy lub samą drogę,
 • właściwymi organami wojskowymi, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa,
 • dyrektorem właściwego urzędu morskiego w zakresie zagospodarowania pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani,
 • właściwym organem nadzoru górniczego w zakresie zagospodarowania terenów górniczych,
 • ministrem właściwym do spraw zdrowia w zakresie zagospodarowania obszarów ochrony uzdrowiskowej,
 • właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • zarządem województwa w zakresie uwzględnienia wyników audytu krajobrazowego, o którym mowa w art. 38a, (Art. 38. „Organy samorządu województwa sporządzają plan zagospodarowania przestrzennego województwa, prowadzą analizy i studia oraz opracowują koncepcje i programy, odnoszące się do obszarów i problemów zagospodarowania przestrzennego odpowiednio do potrzeb i celów podejmowanych w tym zakresie prac, a także sporządzają audyt krajobrazowy”),
 • dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz> c) zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.

Uzyskane od w/w organów opinie zostają wprowadzone do projektu planu.

Na 7 dni przed wyłożeniem projektu MPZP wójt, burmistrz, prezydent miasta ogłasza zamiar wyłożenia projektu do publicznego wglądu. Projekt MPZP zostaje wyłożony na co najmniej 21 dni do publicznego wglądu.

W tym okresie wójt, burmistrz, prezydent miasta organizuje publiczne dyskusje nad rozwiązaniami zawartymi w projekcie MPZP. W okresie 14 dni od zakończenia terminu wyłożenia projektu planu można składać uwagi do projektu planu.

Uwagi są rozpatrywane i wnoszone do projektu planu w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Po tym terminie wójt, burmistrz, prezydent miasta przedstawia Radzie Gminy projekt MPZP wraz z listą uwag nieuwzględnionych w projekcie planu. Jeżeli rada gminy stwierdzi konieczność dokonania zmian w projekcie MPZP, czynności, których dotyczą zmiany są powtarzane.

Rada Gminy uchwala plan miejscowy po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium. Rada Gminy rozstrzyga również sposób rozpatrzenia przyjętych uwag.

Przeczytaj: Mapa zasadnicza

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566.).
 2. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 ze zm.).
Geoportal360.pl

Posted by Joanna