Rodzaje prac geodezyjnych
Głosów: 2 (śr. 5)

Szczegółowy zakres prac geodezyjnych związany z pomiarem ziemi, jej odkształceń, pomiarem gruntów i obiektów budowlanych określa ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Ustawa określa czynności – rodzaje prac, które w ramach posiadanych uprawnień geodezyjnych mogą wykonywać geodeci.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Rozgraniczanie, podział, scalanie nieruchomości

Do najczęściej spotykanych prac geodezyjno-kartograficznych należy zaliczyć wszelkie działania związane z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowań administracyjnych i sądowych, wśród których należy wymienić:

Zarówno rozgraniczenie nieruchomości, jak i podział nieruchomości, wykonywane są na wniosek osoby zainteresowanej, bądź z urzędu, przez uprawnionego geodetę.

Wykonywanie czynności rozgraniczenia nieruchomości, podziału nieruchomości czy scalenia nieruchomości wymaga posiadania uprawnień geodezyjnych w zakresie czynności rozgraniczeń i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, jak również geodezyjnych pomiarów podstawowych.

Wykonywanie czynności dla celów prawnych zobowiązuje do posiadania wiedzy w zakresie prawa cywilnego, prawa rzeczowego i prawa administracyjnego.

Tworzenie map geodezyjnych

Kolejnym rodzajem prac geodezyjnych jest tworzenie map geodezyjnych. Prace te wiążą się z umiejętnością obliczania i przetwarzania danych, które z kolei są zobrazowane i przedstawione w formie graficznej.

Przykładem tworzenia mapy geodezyjnej jest np. geodezyjna mapa dla celów projektowych, jak również geodezyjna mapa inwentaryzacyjna. Obie mapy tworzone są w ramach obsługi geodezyjnej inwestycji budowlanych.

W zakres tworzenia map należy zaliczyć wykonywanie map topograficznych oraz map ogólnogeograficznych. Zadania w tym zakresie realizowane są:

  • na poziomie krajowym przez Głównego Geodetę Kraju,
  • na poziomie regionalnym przez marszałków województw.

Na kanwie map topograficznych i ogólnogeograficznych wykonywane są kartograficzne opracowania tematyczne i specjalistyczne – mapy tematyczne. W zakres tych map wchodzą m.in. mapy z zakresu sozologii, hydrologii, mapy glebowe, mapy podziału administracyjnego, mapy z granicami polno – leśnymi.

Mapa topograficzna jest również podstawą do tworzenia przez geodetów:

  • map ewidencyjnych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000,
  • map zasadniczych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000.

Zgodnie z ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, mapa zasadnicza jest wielkoskalowym opracowaniem kartograficznym, zawierającym informacje o przestrzennym usytuowaniu: punktów osnowy geodezyjnej, działek ewidencyjnych, budynków, konturów klasyfikacyjnych, sieci uzbrojenia terenu, budowli i urządzeń budowlanych oraz innych obiektów topograficznych, a także wybrane informacje opisowe dotyczące tych obiektów.

Na kanwie mapy zasadniczej powstają m.in. mapy dla celów projektowych oraz geodezyjne mapy inwentaryzacyjne (powykonawcze).

Przeczytaj: Mapy geodezyjne – podstawowe rodzaje

Zakładanie osnowy geodezyjnej

Do zadań geodetów należy również zakładanie osnowy geodezyjnej.

Osnowy geodezyjne są zakładane i prowadzone dla obszaru całego kraju. Punkty osnowy geodezyjnej są stabilizowane przez geodetów materiałem trwałym, najczęściej wykonanym z kamienia bądź granitu.

Projekt osnowy geodezyjnej – podstawowej jest zatwierdzany przez Głównego Geodetę Kraju w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej. Natomiast projekt osnów szczegółowych zatwierdzany jest przez starostę.

Państwowa Ewidencja Gruntów i Budynków

Istotny zakres prac geodezyjnych związany jest z pracami prowadzonymi w Państwowej Ewidencji Gruntów i Budynków (katastrze nieruchomości).

Prace w Państwowej Ewidencji Gruntów prowadzone są w systemie informatycznym. System ten zapewnia gromadzenie, aktualizację oraz udostępnienie w sposób jednolity dla kraju informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz innych podmiotach władających lub gospodarujących tymi gruntami, budynkami lub lokalami.

Wyszczególnione powyżej prace geodezyjno – kartograficzne mogą być wykonywane przez przedsiębiorców, jednostki organizacyjne, a także osoby legitymujące się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii.

Przeczytaj: Geodeta – kim jest i czym się zajmuje?

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Foto: Fotolia

Geoportal360.pl

Posted by user