Geodeta – kim jest i czym się zajmuje?
Głosów: 2 (śr. 5)

Geodeta, to nazwa zawodu osoby zajmującej się geodezją, jako dziedziną wiedzy w połączeniu z praktycznym i prawnym działaniem, w zakres którego wchodzą takie prace jak:

 • wielko i małoobszarowy pomiar ziemi,
 • wznowienie znaków granicznych,
 • wyznaczanie punktów granicznych,
 • ustalanie przebiegu granicy działek ewidencyjnych,
 • geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych – stworzenie geodezyjnej mapy inwentaryzacyjnej,
 • wytyczenie budynku lub sieci uzbrojenia terenu,
 • sporządzanie dokumentacji geodezyjnej w postaci map, rejestrów lub wykazów na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych, dotyczących w szczególności: granic nieruchomości, praw do nieruchomości, zmiany struktury własności nieruchomości, pozwoleń na budowę, zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części oraz sposobu zagospodarowania nieruchomości.

Geodeci uczestniczą w pracach scaleniowych nieruchomości rolnych, leśnych czy budowlanych. Żadna budowa dróg czy mostów nie może się obejść bez pracy geodety. Geodeci uczestniczą przy pracach pomiarowych w zakresie regulacji rzek i innych cieków wodnych. Praca geodetów jest niezbędna w kopalniach podziemnych i odkrywkowych.

Przeczytaj: Geodezja – wyjaśnienie pojęcia i zastosowanie

Wymagania dotyczące zawodu geodety

Geodeta, aby samodzielnie prowadzić prace geodezyjne musi zdobyć uprawnienia pozwalające mu na takie działania.

Pełnienie przez geodetę samodzielnej funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii jest możliwe po spełnieniu przez niego określonych wymogów, do których należą m.in.:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, zdolności do samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej (nabywania praw i zaciągania zobowiązań),
 • niekaralność za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie dyplomu ukończenia szkoły średniej lub dyplomu studiów wyższych o profilu geodezji i kartografii,
 • ukończenie praktyki zawodowej, w przypadku ukończenia szkoły średniej wymagana praktyka wynosi 6 lat, a w przypadku ukończenia szkoły wyższej wymagana praktyka wynosi 2 lata,
 • wykazanie się umiejętnościami i znajomością przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii.

Praktyka zawodowa geodety

Praktyki zawodowe obejmują wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych w odpowiednim zakresie pod kierunkiem osoby posiadającej samodzielne uprawnienia geodety.

Praktyka zawodowa powinna być odbyta w przedsiębiorstwie lub jednostce organizacyjnej zajmującej się sprawami geodezji i kartografii.

Uprawnienia zawodowe geodety

Osoby, które spełnią wszystkie wymagania z zakresu wykształcenia, praktyki zawodowej mogą ubiegać się o nadanie im uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnej funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii.

Zwolnione z obowiązku spełnienia w/w wymogów są osoby posiadające w dziedzinie geodezji i kartografii tytuł naukowy profesora albo I lub II stopnia specjalizacji zawodowej, nadanych w trybie odrębnym.

Sposób, tryb i szczegółowe warunki nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nadawane są przez Głównego Geodetę Kraju.

Główny Geodeta Kraju, na wniosek osoby ubiegającej się o uzyskanie funkcji samodzielnego geodety, może uznać posiadanie innego pokrewnego wykształcenia oraz długoletniej praktyki zawodowej za wystarczające, i po zdaniu egzaminu z wiedzy geodezyjnej i kartograficznej nada tej osobie stosowne uprawnienia.

Egzamin na uprawnienia zawodowe składa się z dwóch części pisemnej i ustnej. Pozytywna ocena z części pisemnej egzaminu, umożliwia przystąpienie do egzaminu ustnego.

Przeczytaj: Rodzaje prac geodezyjnych

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Foto: Fotolia

Posted by user

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *