Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części, jak również budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Niezależnie od przedmiotu opodatkowania, Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991r. (Dz. U. 1991r. Nr 9 poz. 31 z późn. zm. ) wskazuje podmioty niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, jak również całkowite zwolnienia od tej daniny.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają:

 • grunty rolne,
 • grunty leśne,
 • grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub leśnych, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • pod warunkiem wzajemności – nieruchomości będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych,
 • grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi i kanałami żeglownymi, z wyjątkiem jezior oraz gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne,
 • grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi,
 • nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich,
 • grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle – z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych.

Grunty rolne objęte są podatkiem rolnym, a grunty leśne podatkiem leśnym.

Pełną listę zwolnień od podatku od nieruchomości ustawodawca zawarł w rozdziale 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 1991 Nr 9 poz. 31 z późn. zmianami).

Obejmuje ona przede wszystkim nieruchomości pełniące rolę nieruchomości użytku publicznego zawsze z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Przeczytaj: Podatek od nieruchomości w 2017 r. – maksymalne stawki podatkowe

Od podatku od nieruchomości zwalnia się:

 1. budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty,
 2. budowle infrastruktury portowej, budowle infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich oraz zajęte pod nie grunty,
 3. budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego,
 4. budynki gospodarcze lub ich części:
  a) służące działalności leśnej lub rybackiej,
  b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej,
  c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej,
 5. grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży,
 6. grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 7. grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych,
 8. znajdujące się w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody i służące bezpośrednio i wyłącznie osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody:
  a) grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową,
  b) budynki i budowle trwale związane z gruntem,
 9. będące własnością Skarbu Państwa:
  a) grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior,
  b) grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne, z wyjątkiem gruntów przekazanych w posiadanie innym podmiotom niż wymienione w art. 217 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469),
 10. budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymi i położone w międzywałach, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez inne podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe,
 11. grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 12. grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków:
  a) osiągnęli wiek emerytalny,
  b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,
  c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji,
 13. położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego: grunty, altany działkowe i obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz budynki stanowiące infrastrukturę ogrodową, w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40), z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 14. budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru tych grup, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy lub w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm. 12)), zgodnie z jej aktem założycielskim,
 15. nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
 16. grunty i budynki lub ich części, stanowiące własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów.

Od podatku od nieruchomości zwalnia się również:

 1. uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą,
 2. publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową,
 3. instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, w odniesieniu do nieruchomości lub ich części, które są niezbędne do realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z 2011 r. Nr 84, poz. 455 oraz z 2013 r. poz. 675); zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą,
 4. prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem — zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej,
 5. instytuty badawcze, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą,
 6. przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

Niezależnie od zwolnień podmiotów ujętych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 1991 Nr 9 poz. 31 z późn. zm.), Rada Gminy w drodze uchwały może wprowadzić inne zwolnienia.

Szczególnie na zwolnienia od podatku od nieruchomości mogą liczyć przedsiębiorcy realizujący nowe inwestycje oraz rozpoczynający działalność gospodarczą.

Podatnicy korzystający ze zwolnień podatku od nieruchomości składają deklarację podatkową z uwzględnieniem przedmiotu zwolnień.

W deklaracji podatkowej, wskazując grunty bądź inne nieruchomości objęte zwolnieniem od podatku od nieruchomości, należy podać podstawę prawną zwolnienia.

W niniejszym opracowaniu wykorzystano pełne sekwencje prawne Ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 1991 Nr 9 poz. 31 z późn. zm.).

Przeczytaj: Podatek od nieruchomości – deklaracja

Foto: Pixabay.com

Geoportal360.pl

Posted by Joanna