Podatek od nieruchomości reguluje Ustawa z dnia 19 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 716, 1579, 1923, z 2017 r. poz. 624).

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają, grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W myśl w/w ustawy termin, działalność gospodarcza, reguluje ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.).

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Podatnikami podatku od nieruchomości są:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (Agencja Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe).

Osoby fizyczne składają podatek od nieruchomości w wysokości i w terminach określonych w decyzji organu podatkowego (wójt, burmistrz miasta). Organ podatkowy przekazuje na adres osoby fizycznej decyzję na podatek od nieruchomości z wyliczeniem należnej kwoty do zapłaty.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnej, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:

 1. składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
 2. wpłacać obliczony podatek na rachunek organu podatkowego, bez wezwania.

Przeczytaj: Podatek od nieruchomości – podstawowe informacje

Wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości

Zgodnie z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz. U. Nr 107, poz. 1138), Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości.

Określony przez Ministerstwo Sprawiedliwości wzór formularza deklaracji podatku od nieruchomości jest udostępniany na stronie internetowej Ministerstwa w portalu podatkowym.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów informuje, że wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości, określony symbolem DN-1 stanowi jedynie pomoc dla organów podatkowych przy ustaleniu wzoru formularza deklaracji podatku od nieruchomości, albowiem w myśl Ustawy z dnia z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, to Rada Gminy w drodze uchwały, określa wzory formularzy podatku od nieruchomości.

Tak więc, wzór formularza deklaracji podatku od nieruchomości nie jest obligatoryjny.

Rada Gminy, po zatwierdzeniu wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości, publikuje go w dzienniku Urzędowym Województwa oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy.

Wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości powinien zawierać następujące elementy:

 1. Identyfikator podatkowy podatnika, NIP/numer PESEL.
 2. Podstawę prawną podatku od nieruchomości.
 3. Termin składania deklaracji na podatek od nieruchomości.
 4. Miejsce składania informacji z określeniem nazwy i siedziby organu podatkowego.
 5. Wskazanie obowiązku złożenia informacji podatkowej.
 6. Podmiot zobowiązany do złożenia informacji.
 7. Dane podatnika.
 8. Dane identyfikacyjne.
 9. Adres i siedziba podatnika bądź miejsce zamieszkania podatnika.
 10. Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania niepodlegających zwolnieniu(dotyczy odrębnie gruntów, budynków lub ich części, wartość budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 11. Łączna kwota podatku.
 12. Informacja o załącznikach.
 13. Podpis podatnika/osoby reprezentującej podatnika.
 14. Pouczenie organu podatkowego o możliwości wszczęcia postępowania egzekucyjnego w przypadku nie uiszczenia podatku w wyznaczonym

Dane o zwolnieniach podatkowych wprowadzonych przez Radę Gminy na mocy uchwały, poza ustawowymi, należy wyszczególnić w załącznikach do deklaracji na podatek od nieruchomości ZN-1/B, ZR-1/B oraz ZL-1/B (Dane o zwolnieniach podatkowych). Dane te należy uzupełnić o podanie podstawy prawnej zwolnienia.

W załącznikach ZN-1/A, ZR-1A, ZL-1/A (Dane o nieruchomościach) znajdują się części C.3. i C.4., w których podatnik powinien wykazać identyfikatory działek (TERYT) w szczególnych przypadkach – oznaczenie arkusza mapy ewidencyjnej oraz numery ewidencyjnego działek, budynków i lokali oraz numery ksiąg wieczystych tych nieruchomości.

W przypadku, gdy nieruchomość nie posiada numeracji (np. nieruchomość nieprzeznaczona pod zabudowę) należy podać nazwę miejscowości, kod pocztowy oraz w przypadku gdy miejscowość posiada ulice, nazwę ulicy przy której położona jest nieruchomość.

W przypadku korekty deklaracji na podatek od nieruchomości w formularzu podajemy skorygowaną kwotę podatku ze wskazaniem jakiego przedmiotu opodatkowania dotyczy korekta.

Stawki podatku od nieruchomości określane są przez Radę Gminy w formie uchwały.  Podstawę prawną działania Rady Gminy w tym zakresie określa art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Uchwała Rady Gminy w sprawie stawek podatku od nieruchomości, jako akt prawa miejscowego, publikowana jest w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym i Biuletynie Informacji Publicznej gminy.

Przeczytaj także: Podatek od nieruchomości w 2017 r. – maksymalne stawki podatkowe

Podstawa prawna:

 1. Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych.

Foto: Fotolia

Geoportal360.pl

Posted by Joanna