Podatek od nieruchomości reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatek od nieruchomości – co podlega opodatkowaniu, a co nie

Zgodnie z cytowaną wyżej ustawą, podatkowi od nieruchomości podlegają:

 • grunty,
 • budynki lub ich części,
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają lasy i grunty rolne, z wyjątkiem lasów i gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają:

 • nieruchomości będące własnością innych państw, pod warunkiem wzajemności, lub organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste,
 • nieruchomości przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji,
 • grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi,
 • nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów związków metropolitalnych i urzędów marszałkowskich,
 • grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle – z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje również zwolnienia od podatku od nieruchomości. Pełną listę zwolnień od podatku od nieruchomości obejmuje art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Przeczytaj: Zwolnienie z podatku od nieruchomości – kiedy i komu przysługuje?

Podatnicy podatku od nieruchomości

Podatnikami podatku od nieruchomości są:

  • osoby fizyczne,
  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
 1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
 4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
 • wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnej lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
 • jest bez tytułu prawnego.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i jednostek organizacyjnych

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy – wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Osoby fizyczne mają obowiązek, po otrzymaniu decyzji podatkowej, wniesienia na konto organu podatkowego określonej przez organ podatkowy kwoty podatku.

W decyzji, organ podatkowy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) określa terminy w jakich należy uiścić każdą ratę podatku.

Jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

   • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
   • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych składają w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy.

Deklaracje składane są na formularzach sporządzonych wg ustalonego wzoru.

Przeczytaj: Podatek od nieruchomości – deklaracja

Wysokość stawek podatku od nieruchomości – kto i kiedy ustala?

Istotnym elementem podatku od nieruchomości jest stawka podatku.

Stawkę podatku, zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustala Rada Gminy w drodze uchwały.

Ustalone przez Radę Gminy stawki podatku nie mogą przekraczać stawek maksymalnych, określonych na dany rok podatkowy przez Ministra Finansów.

Górne granice stawek kwotowych, obowiązujące w danym roku podatkowym, ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Minister Finansów ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, na każdy rok podatkowy.

Górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości w 2017 r.

W dniu 28 lipca 2016 r. Minister Finansów obwieszczeniu umieszczonym w Monitorze Polskim ogłosił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2017 r. (Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 5 sierpnia 2016 r., Poz. 779 – link).

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów, w 2017 r. górne stawki kwotowe podatków i opłat lokalnych nie mogą przekraczać stawek:

od gruntów:

   • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł od 1 m2 powierzchni,
   • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,54 zł od 1 ha powierzchni,
   • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,47 zł od 1 m2 powierzchni,
   • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m2 powierzchni;

od budynków lub ich części:

   • mieszkalnych – 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
   • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
   • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
   • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
   • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Przy określaniu wysokości stawek kwotowych podatku od nieruchomości, Rada Gminy może różnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności:

   • lokalizację,
   • rodzaj prowadzonej działalności,
   • rodzaj zabudowy,
   • stan techniczny
   • wiek budynków.

Rada Gminy, po uchwaleniu stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku, przesyła uchwałę do wojewody, który po sprawdzeniu dokumentu – uchwały, publikuje ją w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym (art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i art. 5 ust. 1.).

Ogłoszenie uchwalonych stawek podatku od nieruchomości w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym jest obowiązkowe.

Uchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek od nieruchomości wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Podstawa prawna:

   1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716).
   2. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r., M. P. poz. 779.
   3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) i art. 5 ust. 1.
   4. Ustawa z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. nr 68, poz. 449).

Foto: Fotolia

Geoportal360.pl

Posted by Joanna