Zasoby wodne Polski są jednymi z najniższych w Europie. Według statystyk na jednego mieszkańca Polski przypada ok. 1600 m3 wody. Mniej wody na osobę mają tylko takie kraje jak Czechy, Dania, Cypr i Malta.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Z roku na rok stan wód w Polsce zmniejsza się. Niektóre obszary kraju pustynnieją, a na innych odnotowuje się coraz częściej brak wody pitnej w studniach. W świetle tak smutnej rzeczywistości, aby nie doprowadzić do katastrofy ekologicznej, musimy nauczyć się szanować wodę i korzystać z niej w sposób jak najbardziej oszczędny.

Program “Moja Woda” – podstawowe informacje

Rząd oraz różne organizacje ekologiczne nie tylko nawołują do oszczędzania wody, ale wprowadzają coraz to różne programy mające na celu gromadzenie wody opadowej i roztopowej. Jednym z takich programów jest funkcjonujący od 01.07.2020r. program „Moja Woda”.

Program „Moja Woda” znalazł się liście priorytetowych programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2020 r. Głównym celem programu „Moja Woda” jest zatrzymanie wód opadowych w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w wyniku czego wody opadowe oraz wody roztopowe nie będą odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających, kanałów ściekowych poza teren posesji, lecz na teren bezpośrednio sąsiadujący z nieruchomością objętą przedsięwzięciem.

Cel programu „Moja Woda”

Celem programu „Moja Woda” jest przede wszystkim ochrona zasobów wód gruntowych oraz wód głębinowych poprzez retencję – odpowiednie zatrzymanie i gromadzenie wody opadowej i roztopowej na terenie posesji domów jednorodzinnych.

Aby program „Moja Woda” mógł przynieść zakładane korzyści powinien być realizowany równolegle z przedsięwzięciem zmierzającym do likwidacji powierzchni nieprzepuszczalnych i zwiększenia terenów zieleni w miastach.

Kto i na co może uzyskać dofinansowanie z programu „Moja Woda”?

Dofinansowanie w formie dotacji z programu „Moja Woda” można uzyskać na zakup, montaż, budowę oraz uruchomienie instalacji takich jak:

 • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego; podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;
 • instalacji rozłączającej, zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny;
 • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody, umożliwiających zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

O dofinansowanie przedsięwzięcia „Moja Woda” mogą się ubiegać właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych oraz domów mieszkalnych w zabudowie szeregowej, bliźniaczej lub grupowej. Z programu nie mogą skorzystać właściciele nieruchomości, którym udzielono już dofinansowania z Programu „Moja Woda”.

Okres realizacji programu „Moja Woda”

Program „Moja Woda” będzie prowadzony w latach 2020-2024.

Koszty kwalifikowane mogą być liczone od 1 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2024 r. Złożone przez beneficjentów umowy na realizację przedsięwzięcia będą podpisywane przez WFOŚiGW do 30 czerwca 2024 r. Rozliczenie powykonawcze środków – dotacji będzie realizowane przez WFOŚiGW do 31 grudnia 2024 r.

Forma dofinansowania

Dofinansowanie z programu „Moja Woda” ma być realizowane w formie dotacji w kwocie nie wyższej niż 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, i nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Na wsparcie programu „Moja Woda” została przeznaczona kwota 100 000 000 zł. Oznacza to, że przy dofinansowaniu 1 beneficjenta kwotą 5 000 zł, programem wsparcia może być objętych 20 000 instalacji.

Warunki dofinansowania:

 • ujęty we wniosku zakres rzeczowy przedsięwzięcia mającego na celu gromadzenie i zatrzymanie wód opadowych i roztopowych nie może być przedmiotem dofinansowania z innego programu NFOŚiGW i WFOŚiGW,
 • dofinansowaniem nie mogą być objęte te przedsięwzięcia, których instalacja będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, o której mówi unijne prawo o konkurencji, w tym działalność rolnicza,
 • zastosowane w przedsięwzięciu materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do stosowania na rynku polskim, a realizacja przedsięwzięcia zgodna z prawem,
 • przedsięwzięcie musi wykazać się trwałością, co najmniej 3 letnią, licząc od daty jego zakończenia,
 • w okresie trwałości przedsięwzięcia beneficjent, który otrzymał dofinansowanie na dane przedsięwzięcie, musi zachować pełną dokumentację obejmującą projekt i eksploatację danego przedsięwzięcia.

Termin naboru wniosków

Przewiduje się nabór ciągły wniosków od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.05.2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków.

Jak i gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie z programu „Moja Woda”?

Wniosek o dofinansowanie z programu „Moja Woda” należy złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) lub wydziału zamiejscowego funduszu właściwego dla województwa, na terenie którego będzie realizowane przedsięwzięcie. Adres właściwego WFOŚiGW można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (lista teleadresowa dostępna jest TUTAJ).

Aby skutecznie złożyć wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia należy:

 1. Założyć konto w Portalu Beneficjenta – w tym celu należy otworzyć stronę internetową: https://portal.wfosigw.pl, a następnie na znajdującym się na tej stronie Portalu Beneficjenta założyć konto. Po aktywacji konta będzie możliwe zalogowanie się i dalsze korzystanie z portalu.
 2. Pobrać i wypełnić aktywny formularz wniosku o dotację dla osób fizycznych na realizację przedsięwzięć mających na celu zwiększenie retencji wody opadowej i roztopowej ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. Po wypełnieniu wniosku należy go sprawdzić pod względem formalnym i rachunkowym.
 3. Wypełniony formularz wniosku należy wydrukować i czytelnie podpisać.
 4. Wysłać wypełniony formularz wniosku do WFOŚiGW. Wypełniony formularz wniosku można wysłać do WFOŚiGW za pomocą dostępnej w Portalu Beneficjenta „Skrzynki podawczej – PDF”.

Do wniosku w formie papierowej należy dołączyć wymagane w spisie załączniki. Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami należy dostarczyć do Funduszu osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Biura WFOŚiGW lub Wydziału Zamiejscowego właściwego dla miejsca lokalizacji przedsięwzięcia.

Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną w dokumencie. Ocenie będą podlegały tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i złożono w Biurze Funduszu ich podpisaną papierową wersję (z tożsamą sumą kontrolną). Data wpływu do Funduszu wniosku w formie papierowej jest datą złożenia wniosku.

Wypłata dofinansowania

Wniosek, który otrzyma pozytywną opinię funduszu, będzie podstawą do zawarcia umowy pomiędzy beneficjentem a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Warunkiem wypłaty dofinansowania przedsięwzięcia będzie złożenie przez beneficjenta wniosku o płatność, którego treść będzie zgodna z treścią zawartą w formularzu umieszczonym na stronie internetowej Funduszu.

Do wniosku o płatności należy dołączyć:

 • oryginały faktur /rachunków,
 • kserokopię protokołu odbioru końcowego poświadczoną „za zgodność z oryginałem” lub protokołem samodzielnego montażu,
 • dokumentację fotograficzną realizowanego przedsięwzięcia.

Dokumentacja fotograficzna powinna przedstawiać poszczególne etapy budowy instalacji z zakresu zagospodarowania wody opadowej i roztopowej.

Informacje w zakresie szczegółów dofinansowania przedsięwzięcia „Moja Woda” udzielają odpowiednie dla miejsca realizacji przedsięwzięcia Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Niniejszy artykuł opracowano w oparciu o informacje NFOŚiGW umieszczone na stronie internetowej: https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/moja-woda/.

Zdjęcie: pixabay.com

Geoportal360.pl

Posted by Joanna