Podatek od nieruchomości reguluje Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z treścią tej Ustawy podatkowi od nieruchomości podlegają:

 1. grunty,
 2. budynki lub ich części,
 3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Kto ustala wysokość stawek podatkowych?

Wysokość stawek podatku od nieruchomości określa Rada Gminy w drodze uchwały.

Podjęta przez Radę Gminy uchwała w sprawie stawek kwotowych podatku od nieruchomości na dany rok podlega upublicznieniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym, mówi o tym zapis ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych).

Przeczytaj: Podatek od nieruchomości – podstawowe informacje

Górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości w 2018 r.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. uchwalone przez Radę Gminy stawki podatku od nieruchomości nie mogą przekraczać rocznie:

od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,91 zł od 1 m2 powierzchni,
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,63 zł od 1 ha powierzchni,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,48 zł od 1 m2 powierzchni,
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, 1529 i 1566) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,04 zł od 1 m2 powierzchni.

od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych – 0,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,10 zł, od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

od budowli: 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3– 7. 2.

Przeczytaj również: Zwolnienie z podatku od nieruchomości – kiedy i komu przysługuje?

Czynniki wpływające na wysokość stawek podatkowych

Przy określaniu wysokości stawek podatku od nieruchomości gruntowych, Rada Gminy może różnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności: lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, przeznaczenie i sposób wykorzystywania gruntu.

Podobnie przy określaniu wysokości stawek podatku od nieruchomości budynkowych, Rada Gminy może różnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności: lokalizację budynku, jego sposób wykorzystywania, rodzaj zabudowy, stan techniczny oraz wiek budynków.

Przy określaniu wysokości stawek od budynków i budowli, Rada Gminy może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności rodzaj prowadzonej działalności.

Skąd wynikają coroczne zmiany stawek podatkowych

Górne granice stawek kwotowych określone w Art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązujące w danym roku podatkowym, ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza.

Górne granice stawek kwotowych na każdy rok podatkowy z zachowaniem zasad zaokrąglenia, ogłasza w drodze obwieszczenia Minister właściwy do spraw finansów publicznych, zaokrąglając te stawki w górę do pełnych groszy (Art. 20.1 – Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych).

Terminy i sposoby płatności

Kwotę podatku od nieruchomości podatnik ma obowiązek uiścić na konto bankowe gminy bądź wpłacić gotówką w kasie gminy, w czterech ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, tj. do:

 • 15 marca,
 • 15 maja,
 • 15 września,
 • 15 listopada każdego roku.

W przypadku, gdy należna kwota podatku nie przekracza 100 zł, płatność uiszcza się jednorazowo w terminie pierwszej raty.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
 2. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r.
 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 4. Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Foto: Pixabay.com

Geoportal360.pl

Posted by Joanna