Pojęcie opłaty adiacenckiej wprowadza ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Opłata adiacencka to opłata wynikająca ze wzrostu wartości nieruchomości, powstałego na skutek:

  • podziału działki na wniosek właściciela nieruchomości,
  • scalenia i podziału nieruchomości,
  • budowy infrastruktury, uzbrojenia nieruchomości.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Kto ustala opłatę adiacencką

Opłata adiacencka jest naliczana przez wójta gminy, prezydenta miasta, burmistrza w drodze decyzji.

Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala Rada Gminy w drodze uchwały, w wysokości nie większej niż 30% różnicy wartości nieruchomości.

Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej może nastąpić w okresie do 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne.

Do ustalenia opłaty adiacenckiej przyjmuje się stawkę procentową obowiązującą w dniu, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale nieruchomości stało się prawomocne.

Opłata adiacencka na skutek podziału nieruchomości

Wartość nieruchomości przed podziałem i po podziale określana jest według cen na dzień, w którym decyzja o podziale stała się ostateczna.

Wartości nieruchomości przed i po podziale ustalają rzeczoznawcy majątkowi.

Stan nieruchomości przed podziałem przyjmuje się na dzień wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, a stan nieruchomości po podziale przyjmuje się na dzień, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne.

Rzeczoznawca majątkowy wyceniając nieruchomość przed i po podziale nie uwzględnia części składowych nieruchomości.

Wartość nieruchomości przyjmuje się, jako sumę wartości działek możliwych do samodzielnego zagospodarowania wchodzących w skład nieruchomości podlegającej podziałowi.

Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości wydzielono działki pod drogi publiczne, powierzchnię nieruchomości pomniejsza się o powierzchnię działek gruntu wydzielonych pod te drogi lub pod ich poszerzenie.

W rozliczeniu opłaty adiacenckiej lub zaległości z tego tytułu, osoba zobowiązana do jej wniesienia może przenieść na rzecz gminy – za jej zgodą, prawa do działki gruntu wydzielonej w wyniku podziału.

Przeczytaj: Podział nieruchomości – postępowanie krok po kroku

Opłata adiacencka na skutek scalenia nieruchomości i ich ponownego podziału

Inną przesłanką do naliczenia opłaty adiacenckiej jest scalenie nieruchomości i ich ponowny podział.

Właściciele nieruchomości, ze względu na niekorzystne ukształtowanie działek uniemożliwiający ich racjonalne zagospodarowanie, mogą wspólnie złożyć do gminy wniosek o scalenie nieruchomości i ich ponowny podział.

Do wniosku o scalenie nieruchomości i ich ponowny podział, właściciele muszą złożyć w formie aktu notarialnego zobowiązanie o dokonanie zamiany.

Jeżeli w wyniku scalenia i podziału właściciele działek otrzymają nowe wydzielone nieruchomości muszą się liczyć z tym, że gmina nałoży na nich opłatę adiacencką w wysokości 50% wzrostu wartości nieruchomości w stosunku do wartości nieruchomości dotychczas posiadanych. Przy ustalaniu wartości nieruchomości nie są brane pod uwagę wartości urządzeń, drzew i krzewów znajdujących się na działce, jeżeli właściciel tych nieruchomości otrzymali za nie odszkodowanie.

Przeczytaj: Scalanie i wymiana gruntów

Opłata adiacencka na skutek budowy infrastruktury technicznej ze środków Skarbu Państwa, budżetu gminy czy środków unijnych

Istotnym rodzajem opłaty adiacenckiej jest opłata naliczona właścicielowi nieruchomości na skutek budowy infrastruktury technicznej ze środków Skarbu Państwa, budżetu gminy czy środków unijnych.

Naliczenie opłaty w takim przypadku sięga 50% wzrostu wartości nieruchomości.

Przy czym w wymienionym przypadku, naliczenie opłaty adiacenckiej może nastąpić w okresie 3 lat od podłączenia urządzeń lub udostępnienia drogi pod warunkiem, że w tym okresie będzie obowiązywała uchwała Rady Gminy o wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

W przypadku naliczenia opłaty adiacenckiej, możemy wnosić do organu, który wydał decyzję o tej opłacie, o rozłożenie spłaty opłaty na raty.

Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala Rada Gminy w uchwale o scaleniu i podziale nieruchomości.

Opłata adiacencka na skutek budowy infrastruktury technicznej i uzbrojenia na nieruchomościach scalanych i ponownie dzielonych

Kolejną przesłanką w wyniku, której następuje nałożenie na właściciela nieruchomości bądź użytkownika wieczystego opłaty adiacenckiej, jest wybudowanie przez gminę na gruntach podlegających scaleniu i podziałowi, infrastruktury technicznej, której rodzaj został ustalony przed podjęciem decyzji o scaleniu i podziale.

Osoby, które otrzymały nowe nieruchomości uzbrojone w infrastrukturę techniczną, są zobowiązane do zapłaty różnicy wartości pomiędzy nieruchomością nieuzbrojoną a nieruchomością uzbrojoną w wysokości 50% tej wartości.

Koszty wybudowania infrastruktury technicznej na działkach podlegających scaleniu i ponownemu podziałowi nie mogą obciążać właścicieli gruntów, chyba, że na mocy zawartego z gminą porozumienia strony postanowią inaczej.

W przypadku opłaty adiacenckiej wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania infrastruktury technicznej na nieruchomościach scalanych i ponownie dzielonych, terminy i opłaty adiacenckie ustalane są w drodze ugody pomiędzy wójtem, prezydentem miasta, burmistrzem. W razie nie podpisania ugody, o dalszym sposobie postępowania decyduje Rada Gminy.

Termin wniesienia opłaty adiacenckiej przez właścicieli gruntów nie może być krótszy niż termin wybudowania przez gminę urządzeń infrastruktury technicznej.

Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości wydzielono działki gruntu pod drogi publiczne lub pod poszerzenie istniejących dróg publicznych, do określenia wartości nieruchomości, zarówno według stanu przed podziałem jak i po podziale, powierzchnię nieruchomości pomniejsza się o powierzchnię działek gruntu wydzielonych pod te drogi lub pod ich poszerzenie.

W rozliczeniu opłaty adiacenckiej lub zaległości z tego tytułu, osoba zobowiązana do jej wniesienia może przenieść na rzecz gminy, za jej zgodą, prawa do działki gruntu wydzielonej w wyniku podziału.

Różnice między wartością działki gruntu wydzielonej w wyniku podziału, a należnością wynikającą z opłaty adiacenckiej pokrywane są w formie dopłat.

W razie ustanowienia na nieruchomości ograniczonych praw rzeczowych decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej.

W rozliczeniu opłaty adiacenckiej lub zaległości z tego tytułu, osoba zobowiązana do jej wniesienia może przenieść na rzecz gminy – za jej zgodą, prawa do działki gruntu wydzielonej w wyniku scalenia i podziału.

Właściciel nieruchomości, któremu naliczono opłatę adiacencką ma dwa tygodnie na odwołanie się od decyzji gminy.

Opłaty adiacenckie nie obejmują nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne lub leśne.

Przeczytaj także: Opłata planistyczna (renta planistyczna)

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Foto: Pixabay.com

Geoportal360.pl

Posted by Joanna