GEOPORTAL to projekt stworzony przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Został zbudowany na zasadzie węzłów katastralnych, czyli danych pozyskiwanych bezpośrednio z bazy ewidencji gruntów i budynków prowadzonych przez powiaty.

Głównym celem projektu GEOPORTAL.GOV.PL była poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez udostępnienie przedsiębiorcom on-line usług opartych o dane geoprzestrzenne, w tym o charakterze katastralnym oraz metadane.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Odbiorcami projektu GEOPORTAL są:

 • jednostki administracji publicznej,
 • inwestorzy, przedsiębiorcy,
 • obywatele.

Udostępnienie informacji tak szerokiemu gronu odbiorców ma olbrzymie znaczenia w budowie społeczeństwa informatycznego w Polsce.

Przeczytaj: Geoportal krajowy – co zawiera, do czego służy?

Jednostki administracji publicznej

Dzięki integracji danych administracyjnych z danymi zawartymi w GEOPORTALU, jednostki administracji publicznej, mogą nie tylko jednocześnie publikować własne opracowania przestrzenne, ale także je korygować, wykorzystując w tym celu usługi oferowane przez GEOPORTAL.

W obecnych czasach nie jest możliwe prowadzenie skutecznych działań związanych z wieloma dziedzinami gospodarki bez wiarygodnej i aktualnej informacji przestrzennej.

Jednostki gospodarki, których działania są zależne od wiarygodnej informacji przestrzennej, to przede wszystkim jednostki publiczne zajmujące się:

 • zarządzaniem kryzysowym,
 • bezpieczeństwem publicznym,
 • ochroną środowiska czy też
 • planowaniem przestrzennym i podatkami.

Już dzisiaj większość informacji opartych o dane przestrzenne wspomaga działania w ochronie środowiska.

Sprawność działania organów administracji publicznej jest zależna od posiadania odpowiednich ku temu narzędzi. Takim narzędziem jest GEOPORTAL, który umożliwia organom administracji publicznej dostęp do odpowiednich zbiorów i usług danych przestrzennych tak niezbędnych do wykonywania przypisanych im zadań i usług publicznych.

Sprawny i szybki dostęp do wiarygodnej i aktualnej informacji publicznej pozwala na błyskawiczne podejmowanie działań, co niewątpliwie przyczynia się do zmniejszenia kosztów prowadzenia procesów inwestycyjnych. Szybka reakcja służb administracji publicznej w obliczu zbliżającej się katastrofy w środowisku naturalnym (powodzie, huragany) pozwoli niejednokrotnie na zmniejszenie jej skutków.

Przedsiębiorcy, w tym inwestorzy krajowi i zagraniczni

Przedsiębiorcy, geodeci czy architekci mogą wykorzystywać dane udostępniane przez GEOPORTAL nie tylko przy planowaniu inwestycji, ale również, za pomocą nowych technologii informatycznych mogą komunikować się z wykonawcą robót geodezyjno-kartograficznych oraz ośrodkiem dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.

Np. już dzisiaj geodeci mogą za pośrednictwem GEOPORTALU dokonać:

 • zgłoszenia pracy wraz z automatycznym uzyskaniem numeru zgłoszonej pracy,
 • przeglądać zasoby w obszarze zgłoszonej pracy,
 • przesyłać do ośrodka pliki zgłoszonej pracy,
 • przyjmować i wysyłać komunikaty w zakresie zgłoszonej pracy,
 • dokonywać płatności elektronicznych związanych z pobieraniem dokumentacji z zasobu.

Natomiast, pracownicy takich zawodów jak komornicy, rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, deweloperzy, architekci czy operatorzy sieci telekomunikacyjnych mogą poprzez wnikliwą analizę danych udostępnionych przez GEOPORTAL, na bieżąco uaktualniać swoje informacje o nieruchomościach.

Elektroniczne komunikowanie się inwestorów z instytucjami (takie narzędzie zostało już udostępnione), przyczynia się do skrócenia czasu trwania czynności formalnych związanych z dokumentowaniem inwestycji, jak również innych czynności niezbędnych przy projektowaniu i oddania inwestycji do użytku.

Elektroniczna komunikacja, zarówno w zakresie zapytań jak i pozyskiwania wysokiej jakości danych, eliminuje konieczność odwiedzania instytucji, co może zaowocować zmniejszeniem kosztów oraz pozwoli na spożytkowanie zaoszczędzonego czasu na inne prace.

Obywatele

Zadaniem Geoportalu jest bezpłatne udostępnienie każdemu obywatelowi wiarygodnej i aktualnej informacji przestrzennej.

Geoportal oferuje każdemu obywatelowi możliwość zapoznania się z takimi produktami jak:

 1. Geoportal Krajowy,
 2. Portal Branżowy,
 3. Geoportal INSPIRE,
 4. Moduł statystyk,

znajdującymi się na stronie: http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/.

Już dzisiaj obywatel, wykorzystując dane zawarte w Geoportalu może korzystać nie tylko z informacji, ale również z wielu możliwych usług. Informacje zawarte w aplikacji Geoportal Krajowy pozwalają na wyszukanie działek, wyszukiwanie nazw geograficznych, a poprzez umiejętne skorelowania tych danych z danymi np. obszarami chronionymi Polski, informacje te mogą być pomocne w wyszukiwaniu nieruchomości do nabycia.

Przeczytaj: Jak znaleźć numer działki ewidencyjnej?

Opracowano na podstawie danych i informacji zawartych na stronach:

1. http://www.gugik.gov.pl/geodezja-i-kartografia,
2. https://www.geoportal2.pl/www/index.php.

Foto: Daniel McCullough – Unsplash.com

 

Geoportal360.pl

Posted by Joanna