Geoportal krajowy – co zawiera, do czego służy?
Głosów: 1 (śr. 5)

Geoportal krajowy to aplikacja internetowa umożliwiająca przeglądanie danych przestrzennych oraz wyszukiwanie zbiorów i usług danych przestrzennych należących do Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Aplikacja dostępna jest pod adresem: http://mapy.geoportal.gov.pl/.

Dane publikowane w ramach Geoportalu krajowego są przechowywane w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym (PZGiK).

Dane prezentowane na Geoportalu krajowym

Mapa geoportalu krajowego składa się z 12 warstw tematycznych, takich jak:

1. Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG)

Rejestr prowadzony z uwzględnieniem Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zawarte w nim są nazwy urzędowe, zestandaryzowane i niestandaryzowane miejscowości i nazwy obiektów fizjograficznych wraz z atrybutami i lokalizacją określoną za pomocą punktów.

Podstawą prawną tworzenia, aktualizacji i weryfikacji, udostępniania danych oraz szczegółowego zakresu informacji gromadzonych w bazie danych PRNG jest Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 309).

2. Państwowy Rejestr Granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG)

Baza danych Państwowego Rejestru Granic zawiera informacje o granicach 16 województw, 380 powiatów i 2479 gmin Polski.

W bazie danych Państwowego Rejestru Granic zgromadzono dane o granicach państwa oraz dane o granicach podziału terytorialnego kraju dla potrzeb podziału kraju na potrzeby:

 • ewidencji gruntów,
 • statystyki publicznej,
 • podziału kraju ze względu na właściwość miejscową sądów,
 • podziału kraju ze względu na właściwość miejscową organów i jednostek organizacyjnych administracji specjalnej, w szczególności: archiwów państwowych, urzędów skarbowych, izb skarbowych, nadleśnictw, regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, regionalnych zarządów gospodarki wodnej, urzędów morskich.

W bazie danych Państwowego Rejestru Granic zawarto również informacje o granicy pasa nadbrzeżnego, granicy portów i przystani morskich, morskiej linii brzegowej, linii podstawowej i granicy morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dane ewidencyjne (KIIP)

Dane ewidencyjne udostępniane na Geoportalu krajowym to dane dotyczące gruntów, budynków i lokali, udostępnione przez starostów, prezydentów miast na prawach powiatu.

Na poziomie serwera powiatowego (miejskiego) udostępniono warstwy działek, warstwę numerów działek oraz warstwę budynków. Wymienione warstwy są uzupełniane o warstwy ulic, nazw ulic oraz osi ulic.

Coraz częściej Geoportal krajowy zawiera warstwę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czy też informację o obiektach do sprzedaży.

4. Dane o charakterze katastralnym

Zgodnie z „Ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności”, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARIMR), tworzy i prowadzi krajowy system ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Zgodnie z zapisami wymienionej ustawy, Geoportal krajowy zawiera system ewidencji działek rolnych, obejmujący granice, numery działek oraz powierzchnię tych działek.

Warstwa krajowego systemu działek rolnych zawiera przybliżone informacje o działkach rolnych. Dane o działkach rolnych nie są tożsame z danymi zawartymi w Państwowej Ewidencji Gruntów, jednak mogą być one wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej działki oraz oszacowania jej powierzchni.

Działki z tego systemu oznaczone są na mapie kolorem czerwonym.

Przeczytaj: Jak znaleźć numer działki na Geoportalu?

5. Rzeźba terenu cieniowanie

Warstwa rzeźby terenu, jest warstwą bardzo innowacyjną przedstawiającą różnice wzniesień za pomocą cieniowania.

6. Numeryczne modele wysokościowe (hipsometria)

Numeryczne dane wysokościowe udostępniane w aplikacji Geoportal krajowy pochodzą z centralnej części PZGiK. Dane prezentowane są za pomocą metody cieniowania barwą szarą i za pomocą skali barw hipsometrycznych w postaci usług sieciowych.

7. Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (BDOO)

Baza danych obiektów ogólnogeograficznych powstała w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych oraz standardowe opracowania kartograficzne.

W wyniku generalizacji bazy danych obiektów topograficznych – BDOO obejmuje obszar całego kraju. Podstawową jednostką, dla której prowadzony jest pojedynczy zbiór BDOO, jest obszar województwa.

Treść Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych składa się z 9 warstw tematycznych, do których należą:

 • warstwa sieci komunikacyjnej,
 • warstwa sieci cieków wodnych,
 • warstwa sieci uzbrojenia terenu,
 • warstwa pokrycia terenu,
 • warstwa budynków, budowli i urządzeń,
 • warstwa kompleksów użytkowania terenu,
 • warstwa terenów chronionych,
 • warstwa jednostek podziału terytorialnego,
 • warstwa obiektów innych.

8. Mapa VMapI2

VMapL2 to mapa wektorowa poziomu drugiego, zawierająca bazę danych geoprzestrzennych o szczegółowości właściwej dla mapy w skali 1:50 000. Dane atrybutowe zebrane zostały z map topograficznych oraz innych źródeł.

VMapL2 opracowana została w układzie współrzędnych „UTM” w systemie odniesienia „WGS 84”.

Obiekty mapy VMapL2 zostały zgrupowane w następujących kategoriach tematycznych:

 • granice,
 • rzeźba terenu,
 • hydrografia,
 • przemysł,
 • fizjografia,
 • obiekty socjalno-kulturalne,
 • transport,
 • uzbrojenie terenu,
 • roślinność.

Wyszczególnione dane tematyczne prezentowane są w postaci mapy topograficznej w skali 1: 50 000 odpowiadające standardom NATO.

9. Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT)

Baza danych obiektów topograficznych (BDOT) odpowiada szczegółowości mapy topograficznej w skali 1: 10 000.

Treść BDOT obejmuje 10 obszarów tematycznych, z których każdy zapisany jest w kilku warstwach:

 • jednostki podziału administracyjnego,
 • sieci dróg i kolei,
 • budowle i urządzenia,
 • kompleksy pokrycia terenu,
 • kompleksy użytkowania terenu,
 • sieci cieków,
 • tereny chronione,
 • osnowa, obiekty inne,
 • sieci uzbrojenia terenu,
 • punkty adresowe.

Przeczytaj: Jak znaleźć obręb ewidencyjny działki na Geoportalu?

10. Mapy tematyczne

Geoportal krajowy udostępnia n/w mapy tematyczne obszaru kraju w postaci usług WMS:

Mapa podziału administracyjnego – postać rastrowa (skan mapy) o rozdzielczości odpowiadającej skali 1: 500 000, przedstawiająca trójstopniowy podział terytorialny państwa, aktualny na dzień 1 stycznia 2011 r., jak również sieć hydrograficzną, sieć transportową oraz sieć osadniczą.

Mapa ogólnogeograficzna Polski – postać rastrowa (skan mapy) o rozdzielczości odpowiadającej skali 1: 500 000, przedstawiająca regiony fizycznogeograficzne do poziomu makroregionów (opracowane na podstawie J. Kondrackiego i A. Rychlinga) na tle ukształtowania terenu wzbogaconego o cieniowanie. Uzupełnienie mapy ogólnogeograficznej stanowi sieć hydrograficzna, sieć transportowa oraz sieć osadnicza wraz z nazewnictwem.

Mapa krajobrazowa Polski – postać rastrowa (skan mapy) o rozdzielczości odpowiadającej skali 1: 500 000, przedstawiająca elementy pokrycia terenu, takie jak zabudowa miejska i wiejska, tereny przemysłowe i zdegradowane, kopalnie odkrywkowe, hałdy, wysypiska, pola uprawne, uprawy trwałe, łąki i pastwiska, lasy liściaste, iglaste i mieszane, odkryte piaski i wydmy śródlądowe, bagna i tereny podmokłe, tereny wysokogórskie, tereny nieużytkowane. Uzupełnienie mapy krajobrazowej stanowi sieć hydrograficzna, sieć transportowa, sieć osadnicza wraz z nazewnictwem, granice parków narodowych i krajobrazowych oraz ukształtowanie terenu w formie cieniowania.

Mapa hydrograficzna Polski – postać rastrowa (skany map) o rozdzielczości odpowiadającej skali 1: 50 000, przedstawiająca całościowo ujęcie obiegu wody w powiązaniu ze środowiskiem przyrodniczym, jego uzbrojeniem i przekształceniem.

Treść mapy hydrograficznej stanowią następujące grupy elementów:

 • topograficzne działy wodne,
 • wody powierzchniowe,
 • wypływy wód podziemnych,
 • wody podziemne pierwszego poziomu,
 • przepuszczalność gruntów,
 • zjawiska i obiekty gospodarki wodnej,
 • punkty hydrometryczne pomiarów stacjonarnych.

Mapa sozologiczna Polski – postać rastrowa (skany map) o rozdzielczości odpowiadającej skali 1:50 000, przedstawiająca stan środowiska przyrodniczego, jak również przemiany zachodzące w środowisku pod wpływem różnego rodzaju procesów, a przede wszystkim przemiany związane z działalnością człowieka, a także sposoby ochrony naturalnych wartości tego środowiska.

Treść mapy została zawarta w następujących grupach tematycznych:

 • formy ochrony środowiska przyrodniczego,
 • degradacja komponentów środowiska przyrodniczego,
 • przeciwdziałanie degradacji środowiska przyrodniczego,
 • rekultywacja środowiska przyrodniczego,
 • nieużytki.

11. Ortofotomapa

Otofotomapa to rastrowy, kartometryczny obraz terenu powstały w wyniku ortogonalnego przetworzenia zdjęć lotniczych lub scen satelitarnych.

Ortofotomapy wykonane są w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „1992” lub „2000”, w barwach rzeczywistych (RGB), skali szarości (B/W) lub barwach fałszywych z kanałem bliskiej podczerwieni (CIR).

11. Skany map topograficznych.

Mapy topograficzne są udostępnione w skalach 1: 10 000, 1: 25 000, 1: 50 000 oraz 1:100 000.

Mapy te stanowią zasób centralnej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Mapy topograficzne wykonane są w układach współrzędnych „1942″, „1965″, „1992″, „GUGiK 80” (1: 100 000) w systemie odniesień przestrzennych „WGS-84” (vmapL2).

12. Osnowy podstawowe

Geoportal tworząc warstwę „Osnowy podstawowe” czerpie informacje z centralnej bazy Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, zawierającego współrzędne i wysokości punktów podstawowej osnowy geodezyjnej oraz wartości przyspieszenia siły ciężkości dla punktów podstawowej osnowy grawimetrycznej i wartości elementów pola magnetycznego Ziemi dla punktów podstawowej osnowy magnetycznej.

Współrzędne punktów dostępne są w układzie odniesienia PL-ETRF2000 lub PL-ETRF89, a wysokości w układzie wysokościowym PL-ETRF2007-NH lub PL-KRON86-NH (dla części punktów dostępne są także wysokości elipsoidalne wyznaczone na elipsoidzie GRS 80).

Pozostałe dane na Geoportalu spoza Państwowego Zasobu Geodezyjnego

Oprócz w/w danych prezentowanych w postaci usług WMS, Geoportal krajowy udostępnia również dane, do których należą między innymi:

Mapa bezrobocia według GUS – dane zgrupowane są w warstwach prezentujących liczbę bezrobotnych w województwach i powiatach oraz stopę bezrobocia w województwach i powiatach.

Dyspozytornie Medyczne – usługa przeglądania WMS umożliwiająca przeglądanie położenia Centrów Medycznych na terenie całego kraju.

Lokalizacja stacji EUPOS – usługa przeglądania WMS umożliwiająca przeglądanie danych o węzłach Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach oraz stacjach system precyzyjnego pozycjonowania i nawigacji ASG-EUPOS.

Przeczytaj: Jak doszło do powstania Geoportalu?

Opracowano na podstawie informacji zawartych na stronie Geoportal.gov.pl.

Foto:

Posted by user

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *