All posts by Joanna

Podatek od nieruchomości w 2017 r. - maksymalne stawki podatkowe.

Podatek od nieruchomości w 2017 r. – maksymalne stawki podatkowe

Podatek od nieruchomości reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek od nieruchomości – co podlega opodatkowaniu, a co nie Zgodnie z cytowaną wyżej ustawą, podatkowi od nieruchomości podlegają: grunty, budynki lub ich części,...

/ 5 lipca 2017
Zwolnienie z podatku od nieruchomości – kiedy i komu przysługuje?

Zwolnienie z podatku od nieruchomości – kiedy i komu przysługuje?

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części, jak również budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Niezależnie od przedmiotu opodatkowania, Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991r. (Dz. U. 1991r. Nr 9 poz. 31...

/ 22 czerwca 2017
Podatek od nieruchomości - deklaracja.

Podatek od nieruchomości – deklaracja

Podatek od nieruchomości reguluje Ustawa z dnia 19 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 716, 1579, 1923, z 2017 r. poz. 624). Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają, grunty, budynki lub ich...

/ 22 czerwca 2017
Podatek od nieruchomości – podstawowe informacje.

Podatek od nieruchomości – podstawowe informacje

Podatek od nieruchomości reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 1991 Nr 9 poz. 31). Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości Zgodnie z art. 2. pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991...

/ 22 czerwca 2017
Numer działki ewidencyjnej – jak czytać?

Numer działki ewidencyjnej – jak czytać?

Działka ewidencyjna jest najmniejszą jednostką ewidencyjną wg geodezyjnego podziału kraju. Definicja działki ewidencyjnej została zawarta w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, zgodnie z którym działka ewidencyjna stanowi ciągły...

/ 21 czerwca 2017
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Jednostka ewidencyjna a obręb ewidencyjny

Definicję jednostki ewidencyjnej określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Rozdział. 1. Zgodnie z wymienionym rozporządzeniem § 6. 1.: „Jednostkę ewidencyjną stanowi obszar gruntów położony w granicach administracyjnych...

/ 21 czerwca 2017
Jak znaleźć numer działki ewidencyjnej?

Jak znaleźć numer działki ewidencyjnej?

Najmniejszą jednostką administracyjnego podziału kraju jest działka ewidencyjna. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r. poz. 542), art. 9.1.: „Działkę ewidencyjną stanowi...

/ 12 czerwca 2017
Co to jest działka ewidencyjna?

Co to jest działka ewidencyjna?

Dla celów ewidencji gruntów, statystyki oraz gospodarki Polska pokryta jest jednostkami ewidencyjnymi, które podzielone zostały na obręby ewidencyjne, a te z kolei na działki ewidencyjne. Jednostka ewidencyjna to obszar gruntu w granicach administracyjnych gminy. W skład jednostki administracyjnej gmin, wchodzą...

/ 11 czerwca 2017
TERYT - co to jest?

Co to jest TERYT?

TERYT – Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju – jest to urzędowy rejestr prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie informatycznej. Zasady i cele stosowania Krajowego Rejestru Terytorialnego określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 roku w...

/ 11 czerwca 2017