Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (z późniejszymi zmianami), opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

 1. grunty,
 2. budynki lub ich części,
 3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Nieruchomości niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają:

 • użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • nieruchomości będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych – pod warunkiem wzajemności,
 • grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, z wyjątkiem gruntów pod wodami jezior lub zbiorników sztucznych,
 • grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi,
 • nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego,
 • grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle – z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż utrzymanie dróg publicznych lub eksploatacja autostrad płatnych.

Podatnicy podatku od nieruchomości

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej.

Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi:

 1. dla gruntów – powierzchnia,
 2. dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa,
 3. dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wartość o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Obowiązek podatkowy podatku od nieruchomości powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Przeczytaj: Podatek od nieruchomości – podstawowe informacje

Stawki podatku od nieruchomości

Górne granice stawek kwotowych określone w Ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (Art. 20.1).

Określony przez GUS wskaźnik cen jest ogłaszany przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Wskaźnik cen stanowi podstawę ustalenia przez Ministra Finansów górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na kolejny rok. Ustalone przez Ministra Finansów górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na każdy rok podatkowy są ogłaszane w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Określone górne stawki kwotowe podatku od nieruchomości są zaokrąglane w górę do pełnych groszy.

Stawki podatku od nieruchomości na 2019 r.

Zgodnie z wytycznymi Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie ogłaszania górnych stawek podatkowych w dniu 13 lipca 2018 r. w Monitorze Polskim ukazał się komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018 r.

Wskaźnik ten został określony na 1,6 %, co wskazuje, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r. wyniósł 101,6 (wzrost cen o 1,6%).

Wzrost wskaźnika cen świadczy o tym, że maksymalne stawki podatkowe w 2019 roku wzrosną w stosunku do roku 2018 o 1,6 %.

Z uwagi na sposób zaokrąglania stawek kwotowych podatku od nieruchomości – zawsze w górę, ostatecznie stawki nie zawsze wzrosną o wartość równą 1,6 %.

W okresie 20 dni od dnia ogłoszenia Komunikatu Prezesa GUS w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ukazało się obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019, opublikowane w Monitorze Polskim z dnia 3 sierpnia 2018 r. poz. 745 (wydanego na podstawie Art. 20 ust. 2 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019, ujętym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2018 r., poz. 745, górne granice stawek kwotowych na rok 2019 wynoszą:

od gruntów:

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,93 zł (od 1 m2 powierzchni),
 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi, jezior i zbiorników sztucznych – 4,71 zł (od 1 ha powierzchni),
 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,49 zł (od 1 m2 powierzchni),
 4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,09 zł (od 1 m2 powierzchni).

od budynków lub ich części:

 1. mieszkalnych – 0,79 zł (od 1 m2 powierzchni użytkowej),
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,47 zł (od 1 m2 powierzchni użytkowej),
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,98 zł (od 1 m2 powierzchni użytkowej),
 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,78 zł (od 1 m2 powierzchni użytkowej),
 5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,90 zł (od 1 m2 powierzchni użytkowej).

od budowli:

 1. 2% ich wartości określonej na podstawie wartości, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Górne granice stawek kwotowych podane w obwieszczeniu przez Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019, stanowią podstawę do określenia przez Radę Gminy w drodze uchwały, stawek podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy.

Uchwalone przez Radę Gminy stawki podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć stawek kwotowych określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019.

W przypadku nieuchwalenia stawek podatków od nieruchomości stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy.

Terminy wnoszenia podatku od nieruchomości – osoby fizyczne

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Terminy wnoszenia podatku od nieruchomości – osoby prawne

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Należy nadmienić, że osoby prawne są zobowiązane w terminie do dnia 31 stycznia, składać organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
 2. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2018 r. Poz. 745.
 3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018 r. Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa, dnia 17 lipca 2018 r. Poz. 702).

Foto: Pexels.com.

Geoportal360.pl

Posted by Joanna