Rodzaje kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych (Dz. U. Nr 222, poz. 1328).

Opracowanie i udostępnianie tematycznych map kartograficznych należy do obowiązków Głównego Geodety Kraju.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Katalog opracowań kartograficznych

Do podstawowych kartograficznych opracowań tematycznych wykonywanych przez Głównego Geodetę Kraju zaliczone zostały:

 1. tematyczne opracowania w postaci cyfrowych map:
  a) hydrograficznych
  b) sozologicznych
  c) geomorfologicznych,
  d) glebowo-rolniczych,
  e) pokrycia terenu,
  f) użytkowania ziemi,
  g) infrastruktury technicznej,
  h) średnich cen transakcyjnych gruntów,
  i) podziałów terytorialnych kraju – przedstawiających w szczególności granice państwa oraz granice jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym:
  – zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa,
  – podziału kraju na potrzeby ewidencji gruntów i budynków,
  – podziału kraju na potrzeby statystyki publicznej,
  – podziału kraju ze względu na właściwość miejscową sądów (sądów powszechnych: apelacyjnych, okręgowych, rejonowych oraz wojewódzkich sądów administracyjnych),
  – podziału kraju ze względu na właściwość miejscową organów i jednostek organizacyjnych administracji specjalnej oraz lokalizację siedzib tych organów i jednostek organizacyjnych,
  j) podziałów atlasowych obszaru Rzeczypospolitej Polskiej — przedstawiających wszechstronny, geograficzny obraz państwa, w szczególności warunków przyrodniczych, gospodarczych oraz rozwoju społeczeństwa w określonym przekroju czasowym;

2) opracowania specjalne w postaci map tyflologicznych, przeznaczonych dla niewidomych i słabo widzących.

Ujęty we wspomnianym Rozporządzeniu katalog opracowań kartograficznym nie jest katalogiem zamkniętym. Na bazie opracowań kartograficznych mogą być budowane inne mapy numeryczne zawierające informacje pomocne w pracy samorządów w zakresie planowania wszelkich działań związanych z administrowaniem miast jak również mogące dostarczać zainteresowanym wielowymiarowych danych o przestrzeni obszaru samorządu, miasta czy gminy.

Jednym z takich opracowań jest mapa własności nieruchomości zawierająca informacje przestrzenne oraz strukturę własności gruntów (miasta lub gminy).

Przeczytaj: Mapy geodezyjne – podstawowe rodzaje

Do czego służą mapy własności gruntów

Opracowanie pod nazwą „Mapa własności gruntów” ma na celu m.in.:

 • wspomaganie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • poprawę dostępu do informacji będącej informacją publiczną,
 • usprawnienie działania służb w trakcie zarządzania kryzysowego miasta lub gminy,
 • rozwój społeczeństwa internetowego.

Mapa własności gruntów może być wobec tego wykorzystana m.in. do celów projektowania przestrzennego miasta bądź gminy, jak również w innych inicjatywach społecznych czy projektach obywatelskich. Mapa ta może się szczególnie przydać osobom, które chcą zgłosić swój projekt do Budżetu Obywatelskiego, gdzie dosyć często niezbędne jest ustalenie sytuacji właścicielskiej terenu, na którym miałby być realizowany zgłaszany projekt.

Jakie dane przedstawiają mapy własności gruntów

Mapa własności gruntów (określana również jako mapa struktury własności działek ewidencyjnych) pokazuje zagregowane do kilkunastu kategorii formy własności i władania działek ewidencyjnych na danym terenie (np. w konkretnym mieście).

Mapy własności gruntów mają charakter poglądowy i nie mogą być traktowane jako ostateczne źródło informacji będące podstawą do tworzenia dokumentacji podstawowej.

Jak powstają mapy własności gruntów

Mapy własności gruntów nie są mapami obowiązkowymi, są tworzone i aktualizowane przez profesjonalne firmy informatyczne na indywidualne zlecenie władz miasta lub gminy w zależności od potrzeb. Tym samym można stwierdzić, że mapy własności gruntów nie są powszechne.

W przypadku większych miast sprawami informacji przestrzennej zajmują się wydzielone działy Systemu Informacji Przestrzennej.

Jak wygląda mapa własności gruntów

Podstawą tworzenia mapy własności (struktury własności działek ewidencyjnych) są mapy administracyjnego podziału kraju zbudowane na potrzeby ewidencji gruntów i budynków, jak również państwowe rejestry gruntów.

Poszczególne kategorie własności gruntów (własność /władanie), np. własność Skarbu Państwa, własność miasta bądź gminy, własność mieszana, własność osób fizycznych i osób prawnych, spółdzielni, spółek prawa handlowego i innych podmiotów przedstawione są na mapie własności w kolorach, których opis umieszczony jest zazwyczaj w legendzie mapy.

Przykładowo, tak wygląda mapa własności gruntów dla miasta Gdańsk:

Mapa własności gruntów dla miasta Gdańsk

Źródło: http://mapa.gdansk.gda.pl/ipg/app/index#

Korzystając z elektronicznej mapy własności gruntów posługujemy się kursorem. Aby uzyskać na mapie własności gruntu informacje o rodzaju własności konkretnej działki należy przede wszystkim wywołać mapę danego miasta bądź gminy na ekran komputera. Po ukazaniu się na ekranie mapy własności szukanej miejscowości należy kursorem przejść na dany kolor określający rodzaj własności na mapie.

W opisie wskazanej na mapie działki, etykiecie wyświetlana jest informacja o rodzaju własności nieruchomości, dacie aktualizacji własności oraz wyświetlane są dane dotyczące adresu nieruchomości wskazujące dzielnicę miasta bądź ulicę, nr obrębu ewidencyjnego, nr działki oraz oznaczenie użytku gruntowego.

Informacja o rodzaju użytku gruntowego zawarta w opisie nieruchomości jest zgodna z klasyfikacją użytków ujętą w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Mapa własności gruntów nie daje informacji o tym, jaki jest aktualny stan prawny danego gruntu, takich informacji należy szukać w księdze wieczystej nieruchomości.

Przeczytaj: Numer działki a księga wieczysta

Niedoskonałości mapy własności nieruchomości

Twórcy mapy własności ostrzegają, że dane zawarte na mapie własności nieruchomości mogą być wykorzystywane na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność.

Dane zawarte w serwisie mapowym mogą nie odzwierciedlać stanu rzeczywistego, gdyż są pozyskiwane od podmiotów prowadzących rejestry publiczne w różnych terminach, a jednostka prowadząca serwis mapowy obrazujący własności nieruchomości nie jest upoważniona do samodzielnego zmieniania, uzupełniania, sprawdzania czy aktualizowania danych mapowych.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Foto: Unsplash.com

Geoportal360.pl

Posted by Joanna