Budowa na terenach zalewowych – nowe prawo wodne
Głosów: 9 (śr. 4)

1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa Prawo wodne, która wprowadziła nowe uregulowania w zakresie budowy mieszkaniowej na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Do tej pory na terenach zalewowych powstało wiele nieruchomości mieszkaniowych. Budowano domy nie bacząc na zagrożenie, jakie niesie za sobą tego typu lokalizacja.

Gminy, jako organ administracji samorządowej, którego zadaniem statutowym jest czuwanie nad bezpieczeństwem powodziowym mieszkańców, nie zawsze były konsekwentne w zakresie swojego działania i pomimo przykrych doświadczeń z lat ubiegłych związanych z powodziami, często, na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, dawały przyzwolenie na posadowienie domów na terenach zalewowych.

Jedną z przyczyn takiego działania była ogromna presja właścicieli gruntów, którym „marzyła” się lokalizacja domu w okolicy rzeki czy jeziora, jak również stosunkowo niedroga ziemia pod tę zabudowę.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Ustawodawca, kierując się troską o bezpieczeństwo ludzi i mienia, z dniem uprawomocnienia się ustawy Prawo wodne, tj. z dniem 1.01.2018 r., wygasił wszystkie dotychczas wydane bezterminowe decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Mówi o tym art. 546 ust. 1 ustawy Prawo wodne, z którego treści jednoznacznie wynika, że dotychczas wydane (bezterminowo) decyzje o warunkach zabudowy wygasają z dniem wejścia w życie ustawy Prawo wodne – z wyjątkiem decyzji wydanych na podstawie art.50 i art. 59 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. decyzji dotyczących rozbudowy, przebudowy i odbudowy istniejących obiektów liniowych.

Nowe zapisy ustawy Prawo wodne w zakresie budowy domów na obszarach zagrożonych powodzią wynikają nie tylko ze zdarzeń historycznych, w wyniku których uległo zniszczeniu wiele budynków i budowli, ale również z troski Państwa o obywateli.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zgodnie z ustawą Prawo wodne, bezpieczeństwo powodziowe na obszarach szczególnie zagrożonych powodzią, zostało powierzone nowo utworzonemu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu – Wody Polskie.

Szczególnym zadaniem Wód Polskich jest ochrona przed powodzią. Działania w tym zakresie Wody Polskie dzielą z organami administracji rządowej i samorządowej. Stąd, między innymi rola, jaką będą spełniały Wody Polskie w zakresie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Mapy szczególnego zagrożenia powodziowego

W celu zapewnienia szerokiej ochrony ludności i mienia przed powodzią Państwowe Gospodarstwa Wodne – Wody Polskie będą opiniowały opracowywane przez gminę miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a opracowane przez Wody Polskie mapy z naniesionymi obszarami szczególnego zagrożenia powodziowego będą obowiązkowo uwzględniane w takich dokumentach, jak:

 • plan zagospodarowania przestrzennego województwa,
 • plan zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzja o warunkach zabudowy,
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Opracowane dokumenty i mapy mają uwzględniać prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi, poziom zagrożenia powodziowego, proponowaną zabudowę i zagospodarowanie terenu położonego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, a także jego aktualne zagospodarowanie i dotychczasowe przeznaczenie.

Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz obszary szczególnego zagrożenia powodzią.

Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz obszary szczególnego zagrożenia powodzią

Jednocześnie ustawa Prawo wodne wskazuje i określa tereny, które należy zaliczyć do obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz obszary szczególnego zagrożenia powodzią.

Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi to obszary, na których istnieje znaczące ryzyko powodzi lub jest prawdopodobne wystąpienie znaczącego ryzyka powodzi.

Do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią ustawodawca zaliczył:

 1. obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%,
 2. obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%,
 3. obszary między linią brzegu, a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano wał przeciwpowodziowy, a także wyspy i przymuliska, powstałe w sposób naturalny na gruntach pokrytych wodami powierzchniowymi, stanowiące własność właściciela tych gruntów.

Konieczność uzgodnienia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Istotnym, nowym elementem ustawy Prawo wodne, mającym szczególne znaczenie w procedurze uzyskania decyzji o warunkach zabudowy jest konieczność uzgodnienia wniosku w zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią z Państwowym Gospodarstwem Wodnym – Wody Polskie.

Oznacza to, że w przypadku, gdy gmina nie będzie posiadała miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wnioskodawca – osoba planująca budowę na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią musi złożyć stosowny wniosek do Wód Polskich celem uzgodnienia z tym organem dokumentacji w zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Dokonując uzgodnień wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, Wody Polskie będą uwzględniały prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi, poziom zagrożenia powodziowego, proponowaną zabudowę i zagospodarowanie terenu położonego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, a także jego aktualne zagospodarowanie i dotychczasowe przeznaczenie.

Uzgodnienie w zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią Wody Polskie dokonują w drodze decyzji. Wody Polskie mogą odmówić uzgodnienia wniosku, jeżeli planowana zabudowa lub planowane zagospodarowanie terenu położonego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią:

 • naruszają ustalenia planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
 • naruszają ustalenia planu zarządzania ryzykiem powodziowym,
 • stanowią zagrożenie dla ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków,
 • naruszają funkcjonowanie infrastruktury krytycznej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
 • utrudniają zarządzanie ryzykiem powodziowym.

Odmowa uzgodnienia złożonego wniosku następuje w drodze decyzji.

——————-
WAŻNE: Jeśli chcesz sprawdzić czy działka, którą posiadasz albo chcesz kupić położona jest na terenach zalewowych możesz to zrobić na stronie: http://mapy.isok.gov.pl/.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Foto: Pixabay.com.

Geoportal360.pl

Posted by user