Z dniem 1 stycznia 2021 r. na mocy Art. 40j ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne stawki opłat za udostępnianie materiałów z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) zostały zwaloryzowane. Oznacza to, że dotychczas obowiązujące stawki opłat za udostępnianie materiałów z PZGiK wzrosły o 3,9%.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Stawki opłat za udostępnianie materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

Zwaloryzowane stawki za udostępnianie materiałów z PZGiK zostały ogłoszone i ujęte w załączniku do obwieszczenia Ministra Rozwoju z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Pełna treść załącznika

Stawki opłat za udostępnianie materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. zostały ujęte tabeli, której pełna treść dostępna jest TUTAJ. Poniżej prezentujemy tylko wybrane pozycje:

Źródło: Monitorpolski.gov.pl

Coroczna waloryzacja stawek opłat za materiały z PZGiK

Zapis o waloryzacji stawek za udostępnianie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego został wprowadzony do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z nowelizacją tej ustawy, tj. z dniem 12 lipca 2014 r. (Poz. 897 Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

Zgodnie z treścią Art. 40j stawki opłat za udostępnienie materiałów geodezyjnych i kartograficznych, określone w załączniku do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, podlegają corocznej waloryzacji w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I półrocza roku, w którym stawki te są waloryzowane, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych jest ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Monitorze Polskim Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 r., w stosunku do I półrocza 2019 r. wyniósł 103,9 (wzrost cen o 3,9%) i został on ogłoszony komunikatem Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2020 r. (MP, DZ.U. Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2020 r. Poz. 625).

Zwaloryzowane stawki opłat za udostępnianie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego stały się obowiązujące z dniem 1 stycznia 2021 r. i będą obowiązywały do 31 grudnia 2021 r.

Zgodnie z postanowieniem ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, art. 12 ust. 1 pkt. 3, waloryzacja stawek dotyczy również stawek opłat ryczałtowych za udostępnienie materiałów zasobu dotyczących zgłoszonych prac geodezyjnych.

Dokument Obliczenia Opłaty

Organ udostępniający dokument z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego jest zobowiązany do wystawienia „Dokumentu Obliczenia Opłaty”. Dokument ten określa wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia.

Dokument Obliczenia Opłaty zawiera w swej treści m.in.:

1) nazwę jednostki organizacyjnej, która wystawiła dokument;

2) identyfikator i datę, odpowiednio:

a) wniosku o udostępnienie materiałów zasobu

albo

b) wniosku o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego,

albo

c) wniosku o umożliwienie okresowego korzystania z usług systemu „ASG-EUPOS”,
albo

d) zgłoszenia prac lub jego uzupełnienia,

albo

e) wniosku o udostępnienie do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków, podmiotom, które posiadają uprawnienia do wglądu do takich zbiorów na podstawie odrębnych przepisów,

albo

f) wniosku o koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

3) nazwy oraz liczbę jednostek rozliczeniowych udostępnianych materiałów zasobu lub czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1, a także oznaczenia pozycji w odpowiedniej tabeli opłat zawartej w załączniku do ustawy;

4) wysokość użytych do wyliczenia podstawowych stawek jednostkowych oraz współczynników korygujących;
5) kwotę opłaty;

6) datę wystawienia dokumentu oraz podpis organu lub upoważnionej przez niego osoby.

Dokument Obliczenia Opłaty wystawiany w postaci elektronicznej i generowany z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jego wydruk nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Zobacz również: Podatek od nieruchomości w 2021 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Art. 40j. Waloryzacja stawek opłat za udostępnianie materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i kartograficznego.
  2. Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Warszawa, dnia 4 lipca 2014 r. Poz. 897.

Zdjęcie: Pixabay.com

Geoportal360.pl

Posted by Joanna