Geodeta to zawód szczególnego zaufania publicznego.

Oznacza to, że zlecając geodecie wykonanie jakichkolwiek czynności geodezyjno-kartograficznych oczekujemy, że czynności te zostaną wykonane przez osobę posiadającą uprawnienia i kwalifikacje zawodowe zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a zlecone zadania zostaną przeprowadzone z należytą starannością z wykorzystaniem obowiązujących standardów zawodowych.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Wymagania wobec kandydatów na geodetę

Aby zostać geodetą należy spełnić poniższe warunki:

 1. Posiadać wykształcenie wyższe, średnie lub średnie branżowe.
 2. Posiadać rok praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, 2 lata praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia albo 6 lat praktyki zawodowej w przypadku posiadania średniego lub średniego branżowego wykształcenia geodezyjnego.
 3. Wykazać się znajomością przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii.
 4. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Nie być karanym za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe.

Przeczytaj: Geodeta – kim jest i czym się zajmuje?

Uprawnienia zawodowe geodety

Do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii niezbędne jest posiadanie uprawnień zawodowych.

Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nadawane są przez Głównego Geodetę Kraju. Uprawnienia zawodowe nadawane są w następujących zakresach:

 1. geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
 2. rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,
 3. geodezyjne pomiary podstawowe,
 4. geodezyjna obsługa inwestycji,
 5. geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych,
 6. redakcja map,
 7. fotogrametria i teledetekcja.

Sposób, tryb i szczegółowe warunki nadawania uprawnień zawodowych określa Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Przeczytaj: Ile zarabia geodeta?

Wniosek o nadanie uprawnień zawodowych

Osoba, która jest zainteresowana zdobyciem uprawnień zawodowych, powinna w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii złożyć wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

Wniosek o nadanie uprawnień zawodowych powinien zawierać szczegółowe dane osoby zainteresowanej:

 • nazwisko i imię (imiona),
 • imię ojca,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL,
 • wykształcenie, nazwy szkół i rok ich ukończenia,
 • adres zamieszkania, w tym kod pocztowy,
 • adres do korespondencji, adres pocztowy – jeżeli jest inny od adresu zamieszkania,
 • wskazanie zakresu uprawnień zawodowych, o których nadanie ubiega się osoba zainteresowana.

Do wniosku o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie geodezji i kartografii należy dołączyć dokument o dokonaniu opłaty skarbowej z tytułu wydania świadectwa stwierdzającego nadanie uprawnień zawodowych, dwa zdjęcia oraz dziennik odbytych praktyk zawodowych.

Praktyki zawodowe (geodezyjne)

Praktykę zawodową należy odbyć u osoby posiadającej uprawnienia zawodowe.

Praktykę zawodową uznaje się za rozpoczętą w dniu przystąpienia przez osobę zainteresowaną do wykonywania prac geodezyjnych lub kartograficznych. Rozpoczęcie praktyki zawodowej nie może nastąpić wcześniej niż w dniu wydania dziennika praktyki zawodowej.

Przebieg praktyki zawodowej powinien być skrupulatnie odnotowywany w dzienniku praktyki zawodowej. Wpisy w dzienniku powinny być dokonywane systematycznie i powinny odzwierciedlać opracowania prac geodezyjno kartograficznych oraz ich rezultaty.

Każde rozpoczęcie i zakończenie prac geodezyjno-kartograficznych powinno być udokumentowane datą. Wpisy w dzienniku praktyk powinny być potwierdzane przez osobę nadzorująca praktykę zawodową, posiadającą uprawnienia zawodowe.

W ramach praktyki zawodowej, ‘praktykant’ powinien przeprowadzić prace i opracowania geodezyjno-kartograficzne. Ilość prac geodezyjnych i opracowań określa załącznik do Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Praktyka zawodowa jest uznawana, jeżeli w jej przebiegu nie wystąpiła jednorazowa przerwa dłuższa niż 5 lat.

Przeczytaj również: Rodzaje prac geodezyjnych

Egzamin zawodowy

Osoba, której praktyki zawodowe zostały przez komisję kwalifikacyjną zweryfikowane pozytywnie, może przystąpić do egzaminu zawodowego.

Egzamin zawodowy składa się z dwóch części, tj. części pisemnej i części ustnej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu pisemnego.

Egzamin zawodowy składa się przed Komisją Kwalifikacyjną ds. uprawnień Zawodowych w Dziedzinie Geodezji i Kartografii. Po zdanym egzaminie geodeta otrzymuje prawo do wykonywania zawodu w zakresie wnioskowanym.

Świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

Dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe geodety jest świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii wydane przez Głównego Geodetę Kraju (art. 45f, ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.)

Rejestr Geodetów uprawnionych do wykonywania zawodu możemy znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii: http://www.gugik.gov.pl/geodezja-i-kartografia/uprawnienia-zawodowe/znajdz-geodete.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Foto: Pixabay.com

Geoportal360.pl

Posted by Joanna