Ile zarabia geodeta?
Głosów: 11 (śr. 4.4)

Z uwagi na społeczno-prawne znaczenie wykonywanych czynności zawód geodety należy do zawodów szczególnego zaufania publicznego. Nie każdy może posiadać predyspozycje do wykonywania tego zawodu.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Kto może wykonywać zawód geodety

Zawód geodety mogą wykonywać osoby, które:

 1. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. nie były karane za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
 3. posiadają wyższe, średnie lub średnie branżowe wykształcenie geodezyjne;
 4. posiadają rok praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, 2 lata praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia albo 6 lat praktyki zawodowej w przypadku posiadania średniego lub średniego branżowego wykształcenia geodezyjnego;
 5. wykażą się znajomością przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii;

ponadto, osoby posiadające w dziedzinie geodezji i kartografii tytuł naukowy profesora albo I lub II stopień specjalizacji zawodowej, nadany w trybie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku spełnienia odbycia praktyki zawodowej jak i egzaminu z zakresu znajomości zagadnień geodezyjno kartograficznych.

Samo ukończenie wymienionych szkół oraz spełnienie pozostałych warunków nie pozwala na samodzielne wykonywanie czynności geodezyjnych.

Przeczytaj: Jak zostać geodetą?

Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

Aby geodeta mógł samodzielnie wykonywać prace geodezyjne, niezbędnym jest uzyskanie stosownych uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nadaje Główny Geodeta Kraju na wniosek osoby zainteresowanej. Do podstawowych uprawnień należą:

 1. geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
 2. rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,
 3. geodezyjne pomiary podstawowe,
 4. geodezyjna obsługa inwestycji,
 5. geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych,
 6. redakcja map,
 7. fotogrametria i teledetekcja.

Geodeta posiadając stosowne uprawnienia uzyskane w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności praktyczne może wykonywać szereg czynności do których m.in. należą:

 • projektowanie i wykonywanie pomiarów: geodezyjnych, grawimetrycznych, magnetycznych oraz astronomicznych,
 • opracowanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej nieruchomości na potrzeby postępowań administracyjnych lub sądowych oraz czynności cywilnoprawnych,
 • wykonywanie opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych na potrzeby budownictwa,
 • projektowanie i wykonywanie zobrazowań lotniczych oraz zobrazowań satelitarnych,
 • obliczanie lub przetwarzanie wyników pomiarów, opracowań i zobrazowań, dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych oraz czynności cywilnoprawnych związanych z nieruchomościami, a także wykonywanie opracowań geodezyjno-kartograficznych na potrzeby budownictwa;
 • wykonywanie map topograficznych, map ogólno-geograficznych oraz kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych.

Rejestr uprawnionych geodetów dostępny jest na stronie Głównego Urząd Geodezji i Kartografii: http://www.gugik.gov.pl/uprawnienia-zawodowe/znajdz-geodete.

Gdzie szukać pracy jako geodeta

Geodeta z uprawnieniami może podjąć pracę nie tylko w jednostkach państwowych, takich jak Państwowa Ewidencja Gruntów i Budynków, ale także w jednostkach sektora prywatnego.

Geodeta posiadając stosowne uprawnienia może założyć swoją firmę i świadczyć usługi na rzecz osób prywatnych, jak i państwowych.

Świadczenie usług geodezyjno kartograficznych na rzecz firm państwowych zazwyczaj poprzedzone jest postępowaniem przetargowym, ale wygranie takiego postępowania wiąże się z podpisaniem umowy na obsługę geodezyjną przedsiębiorstwa nawet na kilka lat.

Przeczytaj: Prace geodezyjne podczas budowy domu

Czynniki wpływające na wysokość wynagrodzenia geodety

Zarobki geodety uzależnione są m.in. od:

 • zatrudnienia w firmie państwowej czy w sektorze prywatnym;
 • przerobu, tj. ilości wykonywanych zleceń;
 • wielkości firmy, ilość zatrudnionych osób, w której pracuje geodeta;
 • wykształcenia geodety, im wyższe tym może on liczyć na wyższe wynagrodzenie;
 • posiadanych uprawnień w zakresie wykonywanych czynności, które determinują ilość wykonywanych czynności, co z kolei przekłada się na wysokość zarobków. Osoba posiadająca więcej niż jedno uprawnienie zarabia przeciętnie więcej o ok. 5% od osoby posiadającej tylko jedno uprawnienie;
 • stażu pracy – ma to znaczenie przede wszystkim przy zatrudnieniu w firmie państwowej. Najmniej zarabiają osoby o niskim stażu pracy, tj. od 1 do 5 lat. Osoby ze stażem pracy od 5 do 10 lat mogą liczyć na wynagrodzenie wyższe od tego, jakie otrzymują osoby do 5 lat stażu pracy o ok. 40%. Osoby ze stażem pracy wyższym niż 10 lat mogą liczyć na wynagrodzenie ok. 4 952 zł brutto,
 • regionu zatrudnienia – pracownicy zatrudnieni w regionach uprzemysłowionych i większych miastach zarabiają więcej.

Analiza zarobków geodety w latach 2017-2018

Wg danych pozyskanych przez GEOFORUM.pl (LINK) średnia miesięczna pensja geodety w I połowie 2018 r. wyniosła ok. 3 682 zł brutto, a w 2017 r. 3 462 zł brutto. Przy czym należy nadmienić, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2017 r. wyniosło 4 271,51 zł (GUS).

Zdecydowanie największe zarobki uzyskali pracownicy firm prywatnych. Średni miesięczny zarobek geodety w tych firmach wyniósł 3 676 zł.

Znacznie wyższy zarobek w wysokości ok. 6 300 zł. odnotowano wśród geodetów, którzy prowadzili swoją działalność gospodarczą.

Średnia pensja pracowników administracji samorządowych związanych z prowadzeniem prac geodezyjnych (urzędy gmin i miast) wyniosła w tym okresie ok. 3 670 zł miesięcznie, a w administracji rządowej ok. 3 700 zł, uczelni i instytucji naukowych ok. 3 980 zł.

Wśród regionów na pierwsze miejsce w wysokości zarobków geodetów wysuwa się województwo opolskie ze średnią ok. 4 930 zł, następnie pomorskie ze średnią zarobków ok. 4 390 zł. Znacznie niższe zarobki odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (ok. 2 630 zł) i świętokrzyskim (ok. 2 830 zł). Różnice w zarobkach geodetów z podziałem na regiony są istotne i wynoszą nawet do 2 000 zł.

Przeczytaj również: Rodzaje prac geodezyjnych

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 2. W opracowaniu wykorzystano dane zebrane na podstawie ankiety przeprowadzonej przez GEOFORUM.pl: https://geoforum.pl/news/25930/ponizej-przecietnej-zarobki-w-geodezji-2018

Foto: Pixabay.com

Geoportal360.pl

Posted by user