Wykaz zmian danych ewidencyjnych jest dokumentem źródłowym sporządzanym na potrzeby wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Dokumentem „towarzyszącym” wykazowi zmian gruntowych, niezbędnym przy wprowadzaniu tych zmian, jest mapa uzupełniająca przedstawiająca dotychczasowe granice działki wraz z nowymi granicami, jak również w przypadku podziału działki, poprzedni numer działki ewidencyjnej oraz nowe numery działek ewidencyjnych.

Celem dokumentu źródłowego jest rozliczenie powierzchni całkowitej działki, powierzchni użytków w działce oraz klas użytków w działce według stanu nowego, na podstawie stanu dotychczasowego.

Wykaz zmian danych ewidencyjnych działki jest dokumentem sporządzanym przez geodetę uprawnionego na potrzeby wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków w postępowaniu ewidencyjnym wszczynanym na wniosek podmiotu lub z urzędu.

Wykaz zmian danych ewidencyjnych jest sporządzany m.in. w przypadku:

 • podziału nieruchomości,
 • scalenia nieruchomości,
 • wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – wydzielenia działki budowlanej,
 • zniesienia współwłasności,
 • zmiany przeznaczenia gruntów.

Wykaz zmian danych ewidencyjnych jest również sporządzany w przypadku zmiany przeznaczenia nieruchomości – np. gruntów rolnych na cele inne niż rolnicze i leśne.

Wszczęcie postępowania ewidencyjnego na wniosek podmiotu, mającego na celu dokonanie wpisu zaistniałych zmian danych ewidencyjnych, ma miejsce wówczas, gdy konieczność złożenia wniosku o dokonanie zmian w danych ewidencyjnych wynika wprost z przepisów prawa.

Wnioskodawca może również złożyć wniosek do Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) o wyjaśnienie nieścisłości w zakresie przebiegu granic działki lub jej powierzchni będącej jego własnością (bądź w użytkowaniu wiecznym), które w przyszłości mogą powodować zmiany niekorzystne dla wnioskodawcy.

Wszczęcie postępowania ewidencyjnego z urzędu występuje wówczas, gdy:

 • zostały wydane przez Organ Administracji Publicznej różnorodne decyzje w odrębnych postępowaniach takich jak: rozgraniczenia nieruchomości, podziały nieruchomości, scalenia i podziały nieruchomości, itp.,
 • zostały wydane orzeczenia sądowe dotyczące podmiotów i obiektów ewidencyjnych,
 • nastąpiła zmiana granic administracyjnych,
 • dokonano zmian w istniejącej klasyfikacji gruntów (przeprowadzono badania gleb),
 • ujawniono istotne błędy merytoryczne i formalne.

Zmiany dotyczące podmiotu, jak też obiektu ewidencyjnego, powinny być wprowadzane bezzwłocznie, jeżeli nie wywołują żadnych wątpliwości natury merytorycznej i formalnej.

Przedłożona przez geodetę dokumentacja pomiarowa określająca zmiany danych ewidencyjnych stanowi podstawę do dokonania przez starostę aktualizacji operatu ewidencyjnego.

O dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starosta zawiadamia:

 1. organy podatkowe – w wypadku zmian danych mających znaczenie dla wymiaru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego,
 2. wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego – w wypadku zmian danych objętych działem I ksiąg wieczystych,
 3. właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej – w wypadku zmian w cechach adresowych nieruchomości oraz dopisywania i wykreślania budynków,
 4. osoby i jednostki organizacyjne, na których wniosek lub zgłoszenie zmiana została wprowadzona.

Kto sporządza wykaz zmian danych ewidencyjnych?

Wykaz zmian danych ewidencyjnych sporządza geodeta posiadający uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie rozgraniczania i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych.

Przeczytaj: Jak zostać geodetą?

Jak wygląda wykaz zmian danych ewidencyjnych?

Szczegółowy opis dokumentu, jakim jest „Wykaz zmian danych ewidencyjnych”, został ujęty w § 46. 1. rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem zmiany opisowych danych ewidencyjnych, dotyczące działek ewidencyjnych lub budynków, ustalone w trakcie wykonywania prac geodezyjnych utrwala się w wykazie zmian danych ewidencyjnych, który powinien zawierać:

 1. identyfikatory jednostki ewidencyjnej i obrębu;
 2. numer odpowiedniej jednostki rejestrowej gruntów lub pozycji kartoteki budynków;
 3. numer księgi wieczystej;
 4. oznaczenie obiektu bazy danych ewidencyjnych, którego dane ewidencyjne uległy zmianie;
 5. dotychczasowe dane ewidencyjne oraz dane ustalone w wyniku wykonanych prac geodezyjnych;
 6. datę sporządzenia wykazu;
 7. imię i nazwisko lub nazwę wykonawcy prac oraz podpis osoby reprezentującej wykonawcę;
 8. imię i nazwisko oraz podpis osoby, która sporządziła dokument, oraz datę sporządzenia dokumentu;
 9. imię i nazwisko oraz podpis kierownika prac geodezyjnych, jeśli został ustanowiony;
 10. numer uprawnień zawodowych osoby, która sporządziła dokument, lub numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych.

Wzór dokumentu „Wykaz zmian danych ewidencyjnych” uwzględniający dane określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków zawiera załącznik nr 25 do instrukcji geodezyjnej G5.

WYKAZ ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH DOTYCZĄCYCH DZIAŁKI

Wzór nr 25 do Instrukcji G-5

Data sporządzenia wykazu: ……………………………………………………………………………….

Podstawa wprowadzenia zmian do operatu ewidencyjnego: ………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Identyfikator zgłoszenia pracy: …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko oraz podpis osoby, która sporządziła dokument wraz z numerem uprawnień

…………………………………………………………………………………………………………….……
Imię i nazwisko oraz podpis kierownika prac geodezyjnych wraz z numerem uprawnień zawodowych (jeśli jest inny niż osoba, która sporządziła wykaz).

Przeczytaj również: Wykaz synchronizacyjny – czym jest i kiedy jest potrzebny?

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Rozdział 3. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz szczegółowe zasady wymiany danych ewidencyjnych.

Zdjęcie: Pixabay.com

Geoportal360.pl

Posted by Joanna