Budowa domu wiąże się z koniecznością doprowadzenia do budynku wody poprzez budowę przyłącza wodnego oraz odprowadzenia ścieków poprzez budowę kanalizacji.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

W obu przypadkach postępowanie w zakresie budowy przyłączy wiąże się z dopełnieniem wielu formalności, umożliwiających budowę przyłącza kanalizacyjnego i wodnego zgodnie z obowiązującym prawem.

Przyłączenie budynku do sieci kanalizacyjnej (lub wodociągowej) następuje na podstawie umowy o przyłączenie, po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia określonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odpowiedzialne na terenie danej gminy za gospodarkę wodno-ściekową.

W niniejszym artykule chcemy przybliżyć procedurę załatwiania sprawy związanej z budową przyłącza kanalizacyjnego.

Procedura przyłączania do sieci kanalizacyjnej – krok po kroku

Na wstępie należy podkreślić, że zgodnie z obowiązująca ustawą Prawo budowlane, budowa przyłącza kanalizacyjnego nie wymaga pozwolenia na budowę, wymaga natomiast załatwienia pewnych formalności w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym bądź innej instytucji zajmującej się budową i nadzorem sieci wodno-kanalizacyjnej na danym terenie.

Zasady przyłączania do sieci kanalizacyjnej reguluje ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.; dalej: uzzw). W myśl ustawy uzzw, zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków należy do zadań własnych gminy.

Zgodnie z cytowaną ustawą, Art. 2.5, przyłącze kanalizacyjne to „odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej”.

Aby wykonać przyłącze kanalizacyjne do obiektu budowlanego należy postępować zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Złożenie wniosku do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz o wydanie technicznych warunków przyłącza kanalizacyjnego.
 2. Zlecenie projektantowi wykonania projektu budowlanego obejmującego budowę przyłącza kanalizacyjnego.
 3. Przedłożenie w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym projektu budowlanego przyłącza kanalizacyjnego w celu uzgodnienia tego projektu z technicznymi warunkami przyłącza.
 4. Pozytywne uzgodnienie projektu budowlanego pozwala na zawiadomienie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o zamiarze wykonania podłączenia kanalizacyjnego.
 5. Budowa przyłącza kanalizacyjnego.
 6. Złożenie wniosku do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o dokonanie odbioru końcowego przyłącza kanalizacyjnego.
 7. Przeprowadzenie odbioru końcowego budowy przyłącza kanalizacyjnego przez przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
 8. Zawarcie umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym na odprowadzanie ścieków.

Przeczytaj: Przyłącze wodociągowe – jak doprowadzić wodę do działki?

Wniosek o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej

W myśl obowiązujących przepisów przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej (lub sieci wodociągowej) odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.

Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może wystąpić osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (np. właściciel nieruchomości).

Właściciel nieruchomości, który zamierza przyłączyć budynek do sieci kanalizacyjnej, powinien złożyć do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, właściwego dla miejsca położenia nieruchomości, wniosek o przyłączenie budynku do sieci kanalizacyjnej i wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci.

Do wniosku o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej, odbiorca usługi – wnioskodawca powinien dołączyć:

 • kopię aktualnej mapy zasadniczej w skali 1: 500 z zaznaczeniem obrysu nieruchomości, której dotyczy zlecenie,
 • projekt zagospodarowania terenu – dla projektowanych inwestycji oraz rozbudowy istniejących obiektów (z zaznaczoną zabudową i układem drogowym dla nieruchomości),
 • dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością lub oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, ewentualnie upoważnienie do reprezentowania inwestora.

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci powinien zawierać, co najmniej:

 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci;
 • wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci, w tym jego adres i numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje;
 • informację o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci;
 • określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki bytowe i przemysłowe;
 • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku, gdy teren objęty wnioskiem, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, we wniosku należy wyjaśnić (udokumentować) charakter i stan prawno-własnościowy istniejącego bądź planowanego dojazdu. W sytuacjach szczególnych wymagane mogą być: mapa ewidencyjna, wypis z rejestru gruntów lub inne dokumenty prawno-własnościowe.

Formularz wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci jest zamieszczony i możliwy do pobrania na stronach Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po otrzymaniu wniosku wydaje warunki techniczne na przyłączenie nieruchomości.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane wydać warunki przyłączenia do sieci w terminie:

 1. 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
 2. 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może przedłużyć terminy określone wyżej, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.

Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne może odmówić wydania warunków przyłączenia do sieci podając przy tym uzasadnienie formalne i prawne. Na odmowę wydania warunków przyłączenia do sieci przysługuje stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który w drodze decyzji rozstrzyga spory w sprawach odmowy przyłączenia do sieci (Art. 27e ust. 1 pkt. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

Projekt budowlany przyłącza kanalizacyjnego

Określone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej są podstawą do zlecenia projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami wykonania projektu budowlanego przyłącza kanalizacyjnego.

Projekt budowlany przyłącza kanalizacyjnego powinien zawierać:

a) część opisową obejmującą:

 • opis techniczny,
 • aktualne warunki techniczne wydane przez właściciela sieci oraz właściciela lub zarządzającego terenem, na którym zlokalizowana jest sieć wodno-kanalizacyjna,
 • aktualną opinię Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
 • określony stan prawny na trasie projektowanego uzbrojenia oraz uzgodnienia ze wszystkimi właścicielami nieruchomości (działek), po których będzie przebiegało przyłącze wodno-kanalizacyjne,
 • zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (jeśli jest więcej niż jeden), do której są projektowane przyłącza.

b) część graficzną dla przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej obejmującą:

 • mapę zasadniczą z zaznaczoną kolorem trasą przyłącza,
 • profil kanalizacji,
 • rysunek studni rewizyjnej lub inspekcyjnej,
 • inne rysunki wynikające z potrzeb wykonania przyłącza.

Inwestor po otrzymaniu od projektanta „Projektu budowy przyłącza kanalizacji” (w dwóch egzemplarzach) składa do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wniosek o uzgodnienie tego projektu z warunkami przyłączenia do sieci kanalizacyjnej określonymi przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. W niektórych sytuacjach warunki przyłączenia przybierają nazwę „Zasad technicznego wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej dla określonej nieruchomości”.

Formularz wniosku o uzgodnienie projektu budowlanego można pobrać ze strony internetowej przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego, bądź będąc w biurze obsługi klienta danego przedsiębiorstwa, poprosić o wydanie formularza do złożenia stosownego wniosku.

Uzgodnienie dokumentacji technicznej powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z projektem budowy przyłącza kanalizacyjnego.

Projekt budowy przyłącza kanalizacyjnego jest ważny przez okres 2 lat.

Pozytywne uzgodnienie projektu budowy przyłącza kanalizacyjnego z warunkami technicznymi określonymi przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne pozwala na zlecenie wykonania przyłącza kanalizacyjnego na gruncie.

Zawiadomienie o zamiarze wykonania przyłącza kanalizacyjnego

Przed rozpoczęciem prac ziemnych i montażowych należy zawiadomić przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o zamiarze wykonania podłączenia kanalizacyjnego.

Budowę przyłącza należy zlecić wykonawcy, który posiada ku temu stosowne uprawnienia. Zazwyczaj przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dysponuje osobami, które zajmują się budową przyłączy wodno-kanalizacyjnych i same proponują inwestorowi skorzystanie z ich usług. Jeżeli istnieje możliwość zatrudnienia osób – pracowników przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania przyłącza, to z uwagi na doświadczenie i fachowość tych osób, należy skorzystać z oferowanej usługi.

Wniosek o dokonanie odbioru końcowego przyłącza kanalizacyjnego

Po zakończeniu budowy przyłącza kanalizacyjnego należy w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym złożyć wniosek o dokonanie odbioru końcowego przyłącza kanalizacyjnego. Przed tym jednak należy powiadomić przedsiębiorstwo o przeprowadzeniu oględzin podłączenia kanalizacji do obiektu budowlanego i wykonanie ewentualnych pomiarów w otwartym wykopie.

Wniosek o dokonanie odbioru końcowego przyłącza kanalizacyjnego należy złożyć korzystając z formularza umieszczonego na stronie internetowej przedsiębiorstwa bądź będąc w biurze obsługi klienta poprosić o wydanie takiego formularza.

Do wniosku o dokonanie odbioru końcowego należy dołączyć:

 • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
 • dokumentację powykonawczą.

Odbiór końcowy budowy przyłącza kanalizacyjnego

Odbiór końcowy budowy przyłącza kanalizacyjnego następuje z chwilą podpisania protokołu przez inwestora oraz upoważnionego przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Podpisany przez strony protokół potwierdzający przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej staje się podstawą do zawarcia umowy pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a inwestorem na odprowadzanie ścieków.

Koszty budowy przyłącza kanalizacyjnego

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne nie może pobierać opłat za:

 • wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej (również sieci wodociągowej),
 • aktualizację warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej,
 • zmianę warunków technicznych przyłączenia do sieci,
 • przeniesienie na inny podmiot dokonania odbioru przyłącza,
 • wpięcie przyłącza do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz uzyskanie wszelkich zezwoleń związanych z tą czynnością.

Pełne koszty budowy przyłącza do sieci kanalizacyjnej obciążają osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do tej sieci.

Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a urządzenia pomiarowego – odbiorca usług (Art. 15 ust. 3 uzzw).

Szacuje się, że pełny koszt budowy przyłącza kanalizacyjnego to kwota ok. 4 tys. zł. Istotną część kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego stanowią:

 • koszt mapy do celów projektowych – ok. 100 zł,
 • koszt opracowania projektu budowanego – ok. 800 – 1000 zł,
 • budowa przyłącza kanalizacyjnego – ok. 2000 zł,
 • odbiór przyłącza przez inspektora przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego – ok. 100 zł,
 • inwentaryzacja geodezyjna 500-800 zł.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 2. Ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Zdjęcie: Pixabay.com

Geoportal360.pl

Posted by Joanna