Dla celów ewidencji gruntów, statystyki oraz gospodarki Polska pokryta jest jednostkami ewidencyjnymi, które podzielone zostały na obręby ewidencyjne, a te z kolei na działki ewidencyjne.

Jednostka ewidencyjna to obszar gruntu w granicach administracyjnych gminy. W skład jednostki administracyjnej gmin, wchodzą obręby ewidencyjne, które z kolei złożone są z działek ewidencyjnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, podstawową jednostką geodezyjną jest działka ewidencyjna, która:

„stanowi ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu, jednorodny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych”.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Linie graniczne działek ewidencyjnych

Linie graniczne działek ewidencyjnych mogą być naturalne oraz sztuczne.

Granice naturalne działek ewidencyjnych wyznaczają najczęściej drogi, cieki wodne rzeki, wąwozy.

Granice sztuczne działek ewidencyjnych powstają w wyniku podziałów działek i nowych pomiarów i wydzieleń działek.

Wymienione powyżej rozporządzenie mówi również, że:

„Sąsiadujące ze sobą działki ewidencyjne, będące przedmiotem tych samych praw oraz władania tych samych osób lub jednostek organizacyjnych, wykazuje się w ewidencji jako odrębne działki ewidencyjne, jeżeli:
1) wyodrębnione zostały w wyniku podziału nieruchomości, a materiały powstałe w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z tym podziałem przyjęte zostały do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
2) są wyszczególnione w istniejących dokumentach określających stan prawny nieruchomości, a w szczególności w księgach wieczystych, zbiorach dokumentów, aktach notarialnych, prawomocnych orzeczeniach sądowych i ostatecznych decyzjach administracyjnych, a jednocześnie są działkami gruntu lub działkami budowlanymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
3) obejmują grunty zajęte pod drogi publiczne, linie kolejowe, wody śródlądowe, rowy, a ich wyróżnienie w postaci odrębnych działek jest celowe ze względu na odrębne oznaczenia tych gruntów w innych ewidencjach i rejestrach publicznych bądź ze względu na ich różne nazwy urzędowe”.

Przeczytaj: Jednostka ewidencyjna a obręb ewidencyjny

Numer działki ewidencyjnej

W obszarze obrębu ewidencyjnego działki ewidencyjne są wyróżniane numerami ewidencyjnymi. Numer ewidencyjny ma postać liczby naturalnej np. 1, 2, 3, 4, 5, itd.

W przypadku podziału nieruchomości, działki ewidencyjne powstałe po podziale numeruje się liczbą w postaci ułamka, gdzie licznik stanowi pierwotny numer działki, a mianownik jest najmniejszą liczbą naturalną umożliwiającą wyróżnienie nowej działki w obrębie ewidencyjnym. Np. działki ewidencyjne powstałe po podziale działki o numerze 1, otrzymają numery odpowiednio: 1/2 i 1/3.

Działka ewidencyjna może być samoistną nieruchomością albo stanowić część nieruchomości składającej się z kilku działek.

W razie połączenia działek ewidencyjnych w jedną działkę, działkę tę oznacza się kolejnym numerem naturalnym niewykorzystanym w danym obrębie ewidencyjnym.

Jak odczytać numer działki ewidencyjnej?

W przykładowym numerze działki 020304_2.0008.238 poszczególne elementy – kody działki oznaczają:

  • 02 – kod województwa dolnośląskiego,
  • 0203 – kod powiatu głogowskiego,
  • 020304_2 – kod gminy Kotla,
  • 020304_2.0008 – kod obrębu ewidencyjnego Kulów,
  • 02034_2.0008.238 – kod działki ewidencyjnej o numerze 238.

Jak znaleźć numer działki ewidencyjnej?

Określenie kodów działki nie nasuwa zbyt dużych trudności. Znając położenie działki w danej miejscowości, możemy skorzystać z portalu internetowego pod nazwą GEOPORTAL.

Po wywołaniu na ekran komputera mapy obrębu ewidencyjnego, na obszarze którego znajduje się „nasza” działka, klikamy w literę „I” (oznaczona kolorem zielonym), najeżdżamy na znalezioną działkę i ponownie, prawym przyciskiem myszki, klikamy w jej polu.

W ten sposób na ekran komputera wywołujemy identyfikator działki.

Po rozszerzeniu identyfikatora, tj. po kliknięciu w strzałkę identyfikatora, która znajduje się po jej prawej stronie, otwiera się numer działki w formie kodu odzwierciedlającego pełny adres administracyjny działki.

Informacja o działce zawiera również dane o powierzchni działki ewidencyjnej.

Przeczytaj także: Jak znaleźć numer działki ewidencyjnej?

Numer ewidencyjny działki a numer księgi wieczystej

Znając adres administracyjny działki ewidencyjnej, tj. jej położenie określone kodem województwa, powiatu, gminy i obrębu ewidencyjnego, możemy bez trudu na portalu https://ksiegiwieczyste.pl znaleźć dla tej działki – nieruchomości, numer księgi wieczystej.

Podstawa prawna:
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Foto: Fotolia

Geoportal360.pl

Posted by Joanna